" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Boşanmanın dinimizdeki yeri nedir?

Peygamber Efendimiz (asm) boşanma hakkında ne emretmiştir?

Cevap:

Boşanma meselesinde hükümler belirlenmiş olmakla birlikte hem Rabbimiz (cc) hem de Resulullah (asm) boşanmayı hoş görmemiş ve barışma-arabuluculuk yolunu ısrarla tavsiye etmiştir. Zira Rabbimiz (cc) en nefret ettiği mübah olan boşanmayı, ancak zaruri durumlar için helal kılmıştır.

İslam dini boşanmayı meşru olarak kabul eder, fakat hoş karşılamaz

İslam dini boşanmayı meşru olarak kabul eder fakat hoş karşılamaz. Çünkü boşanma içtimai bir yaradır. Çocukların sahipsiz kalmasına, terbiyelerinin aksamasına, fertler ve aileler arasına huzursuzlukların girmesine sebep olur. Aileler ne kadar sağlam ve dayanışma içinde olursa, toplum hayatı da o kadar sağlam ve güçlü olur.
Resulullah (asm) Müslüman ailelere boşanmayı tavsiye etmez ve bu konuda:
“Allah’ın en ziyade nefret ettiği mübah..” buyurur. Yani boşanma dinimizde haram değildir fakat Allah’ın (cc) en nefret ettiği bir cevaz olduğu için imkân nisbetinde ondan kaçınmak gerekir.
Erkekte ve kadında bulunan bir takım özürler, bulaşıcı hastalıklar (cüzzam, beres…), kötü huylar ve geçimsizlik gibi nedenlerden dolayı İslam’da boşanma hakkı tanınmıştır.
Dinimiz bu durumlarda boşanmayı meşru kılmış ise de, anlaşamama gibi bir durum karşısında ‘din bana hak tanıyor’ diye boşanmaya kalkışılması İslam’a uygun bir davranış değildir. İslam âlimleri evlilikte bir araya gelen insanların birbirlerinin eksiklerine ve hoş olmayan davranışlarına karşı sabır ve tahammülü kendilerine düstur edinmelerini önermiştir. Ve evliliğin asıl gayesini; bir aile kurmak, karı koca arasında dayanışmayı sağlamak, eşinin olumsuz davranışlarını en güzel bir şekilde düzeltmeye çalışmak, bir yardımlaşma ve dostluk vücuda getirmek… olarak kabul etmişlerdir. (Kütüb-i Sitte)

Cenab-ı Hak (cc) barışmak yoluna girenlere dargınlık yerine geçim vereceğini vad ediyor

Cenab-ı Hak hükümleri belirtmiş olmakla birlikte en güzel yol olarak barışma ve arabuluculuk yolu olduğunu ifade etmiştir. Bu yola başvurulması halinde dargınlık yerine geçim vereceğini müjdelemiştir:
“Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır.”(Nisa, 35)
Unutulmamalıdır ki:
Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:
"Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer.''(Tirmizi) gibi pek çok hadis mevcuttur.

Bununla birlikte boşanma ile ilgili Kuran-ı Kerim’in hükümleri şöyledir:

Kuran-ı Kerim’de boşanma meselesine dair pek çok ayet bulunmaktadır. Hükümler, durumlara göre değişiklik arz etmektedir. Bu hususda genel manada Kuran-ı Kerim’de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
"Boşanmış kadınlar ise kendi kendilerine üç hayız müddeti beklerler. Artık (o kadınlar) Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, (bir başkasıyla evlenmek için) rahimlerinde Allah’ın yarattığını (çocuk veya hayzı) gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocaları (bu durumu) düzeltmek isterlerse, bu (bekleme süresi)nin içinde onları geri almaya daha çok hak sâhibidirler.(Kocalarının) onlar üzerinde örfe uygun olan (haklar)ı gibi, onların da (kocaları üzerinde hakları) vardır. Fakat erkekler için onların üzerine bir derece (bir üstünlük) vardır. Allah ise, Azîz (daimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır."
"(Ric‘î, dönüşü mümkün) boşama iki defadır; bundan sonra ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek vardır. Fakat onlara (mehir olarak) verdiklerinizden bir şey almanız size helâl olmaz; ancak (her iki taraf da) Allah’ın hudûduna (karı ile koca arasındaki haklara) riayet edemeyeceklerinden korkarlarsa, müstesna! Bu yüzden (siz de bu ikisinin) Allah’ın hududuna riayet edemeyeceklerinden korkarsanız, (kadının boşanmak için kocasına) fidye verdiği o şeyde (mehrini veya daha farklı bir bedeli kocasına vermesinde) ikisine de bir günah yoktur. Bunlar Allah’ın hudududur; sakın onları aşmayın! Kim de Allah’ın hududunu aşarsa, işte zalimler ancak onlardır. "
"Böylece (kocası) onu (iki hakkını da kullandıktan sonra üçüncü def‘a) boşarsa, artık bundan sonra (o kadın) ondan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helâl olmaz. Bununla beraber (bu ikinci kocası da) onu boşarsa, Allah’ın hududuna riayet edeceklerini zannettikleri takdirde, artık birbirlerine dönmelerinde onlara bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın hudududur, (ehemmiyetini) bilecek bir kavim için onları açıklıyor." (Bakara, 228,229,230)
"Boşanmış kadınlar için de meşru ve geleneğe uygun şekilde bir meta' (intifa hakkı) vardır ki verilmesi, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur." (Bakara,241) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Boşanmanın dinimizdeki yeri nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com