" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Sure isimleri Kuran’a dahil midir?

Sure isimleri Kuran’ın ayrılmaz parçası mıdır? Onlar da Allah kelamı mıdır? Surelerin birden fazla ismi var mıdır? Kuran’ın mucizeleri bütünlüğünde incelenebilir mi? Bazı surelerin içinde geçmediği halde bu isimler nasıl oluşmuştur?

Cevap:

Surelerin toparlanması, isimlendirilmesi Kuran’ın tamamının nüzulünden sonra olmuştur. Surelere nasıl isim verildiği ise Tefsir Usulü kitaplarında şu şekilde anlatılmaktadır:
Sureler isimlerini, ihtiva ettikleri bir kelimeden veya ifade ettikleri manadan alırlar. Bu bakımdan bazı surelerin birden fazla isimleri vardır. Mesela Fatiha suresine yirmi kadar isim verilmiştir. Fatihatü’l-kitab, es-Seb’ul’l-Mesani, el-Kafiye el-Esas gibi. Aynı şekilde Enfâl suresinin diğer bir adı Bedr Suresi; İsrâ'nın, Subhân ve Beni İsrâil; Tâhâ'nın, Kelîm; Şuarâ'nın, Câmia; Neml'in Süleyman; Fâtır’ın, Melâike; Zümer’in, el-Guraf; Gâfir'in, et-Tavl ve Mü'min; Muhammed’in, el-Kıtâl; Haşrın, Beni Nadir; Saff'ın Havâriyyin; Kâfirün’un el-Mukaşkışe suresidir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Geçmiş peygamberlere ait kıssaları ihtiva eden sureler adı geçen peygamberlerin adlarıyla isimlendirilmiştir: Nuh, Hud, İbrahim, Yusuf, Muhammed sureleri gibi.
Bazen de iki veya daha çok sureye ortak bir isim verilmiştir.
Mesela: Bakara ve Al-i İmran surelerine Zehraveyn, Felak ve Nas surelerine de Muavvizeteyn adı verilmiştir.
Yine çeşitli kavim ve kabilelerden bahseden sureler ise, bunların isimleriyle adlandırılmışlardır.
Sureler bazen baştaki lafzın ismini alırlar: Yasin gibi.
Bütün bunlara rağmen, surelerin içindeki mevzulara göre, adlandırılması mutlaka şart değildir. Mesela Hz. Musa’dan (as) bahseden Ta Ha, Kasas ve el-Araf surelerinin hiç biri Musa Suresi olarak isimlendirilmemiştir.
 

(Tefsir Usulü, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, el-Useymîn - Albani) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Sure isimleri Kuran’a dahil midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com