" Melekler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Meleklerin görevi nedir?

Melekler ne iş yapıyorlar ve sayıları insanlardan fazla mı?

Cevap:

Meleklerin sayısı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Fakat sayılarının yaratılan her şeyden çok daha fazla olduğu söylenebilir.

Melekler de insanlar gibi bir ümmettir ve insanlardan daha büyük bir topluluktur.

Yerde ve yedi kat göklerde, kabirde, berzahta, Arş ve Kürsi denen makamlarda, cennet ve cehennemde ve Cenab-ı Hakk’ın dilediği her yerde sayısını bilemediğimiz birçok görevli melekler vardır.

Melekler için birçok İslam âlimi farklı şekillerde görev sınıflandırması yapmışlardır.

Meleklerin asıl görevleri Cenab-ı Hakk’ı tespih edip O’na kullukta bulunmaktır. Bununla beraber başka görevleri de vardır. Görevleri cinslerine ve mekânlarına göre çeşitlilik gösterirler.

1. Dört büyük melek: Meleklerin en üstünü bildiğimiz dördüdür: Cebrail (as) Allah'ın elçisi olarak emir ve yasakları bildirir.Azrail (as) ölüm meleği olarak görev yapar. Mikail (as) rızıkların yetiştirilmesi ve dağıtılmasında görevlidir. İsrafil (as) ise Allah'ın bütün hayat vermeyle ilgili emirleri uygulayan melektir.

2. Cünd-ü Sübhani: Kulak hırsızlığı yapan ya da şerleri ile semadaki meleklere ilişen cinleri ve şeytanları taşlayan meleklerdir. Aynı zamanda savaşlara da katılıp Cenab-ı Hakk’ın kullarına yardım ederler.

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan ni’metini hatırlayın; o vakit (Hendek Harbinde ) size ordular gelmişti de, onların üzerine bir rüzgar ve kendilerini görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ise, ne yaparsanız hakkıyla görendir.” (Ahzab, 9)

3. Hamele-i mümtesil: Cenab-ı Hak’tan aldığı emri dünya semasına ulaştıran melekler.

Abdullah b. Abbas’dan (ra) şöyle demiştir: Hz. Peygamber’in (asm) Ensar’dan olan ashabından bir kimse bana şu bilgileri verdi. Kendileri Resulullah (asm) ile birlikte otururken bir yıldız kaymış ve etraf aydınlanmış. Bunun üzerine Resulullah (asm), onlara “Bunun gibi yıldız kaydığında cahiliye döneminde ne derdiniz?” buyurmuştur. Onlar da: “Allah ve Resul’ü daha iyi bilir. Böyle bir şey gördüğümüzde: ‘Bu gece büyük bir kimse dünyaya geldi veya büyük bir kimse vefat etti’derdik.”demişler. Resulullah (asm) de: “Biline ki yıldız, ne bir kimsenin ölmesi ne de dünyaya gelmesi nedeniyle kayar. Şu var ki,

Yüce Allah, bir şeye hüküm verdiğinde Arşı taşıyan melekler tespih eder. Bunun arkasından onlardan sonra gelen sema ehli tespih eder. Sonunda tespih etme, şu dünya semasındakilere kadar ulaşır. Bundan sonra Arşı taşıyan meleklerden sonra gelenler, Arşı taşıtan meleklere: “Rabbiniz ne buyurdu?” derler. Onlar da Yüce Allah’ın emir buyurduğunu bunlara bildirirler. Bu şekilde sema ehli birbirinden bilgi alır sonunda bu bilgi dünya semasına ulaşır. Bu sırada cin de kulak hırsızlığı yaparak bunu dostlarına iletir. İşte bu sırada bu yıldızla vurulurlar. Bunların olduğu gibi getirdikleri doğrudur, ama onlar buna yalan karıştırır, eklemeler yaparlar.” buyurmuştur. (Müslim, Selam 124)

4. Amele-i mümessil: Bumelekler Cenab-ı Hakk’ın kâinatın idare ve düzenini sağlayan “Adetullah (Tabiat kanunları)” denilen kanunlarını uygulayıcı, taşıyıcı, temsil ediciolan işçi meleklerdir.

5. İbad-ı müsebbih: Cenab-ı Hakk’ı sürekli tesbih eden meleklerdir.

“Halbuki göklerde olan ve yerde bulunan hareket eden bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamadan sadece Allah’a secde ederler.” (Nahl, 49)

6. Melaike-i müekkel: Ayetlerde dağlar gibi şuursuz varlıkların bile Cenab-ı Hakk’ı tesbih ettiklerini anlatıyor. İşte her bir şuursuz varlıkların tesbihlerini, onların namına şuurlu bir şekilde Cenab-ı Hakk’ı takdim eden meleklerdir.

“Yedi gökle yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder." (İsrâ, 17:44)

“Biz dağları [Davud’un] emrine verdik ki, onunla beraber tesbih ederlerdi.” (Sâd, 38:18)

7. Arş’ın mukarreb melekleri: Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve anmakla görevli olup, O’na çok yakın ve katında şerefli mevkileri bulunan meleklerdir. Ve günahkâr kullar için de Cenab-ı Hak’dan bağışlanma dilerler.

“Arş ı taşıyan ve onun etrafında bulunanlar melekler Rablerine hamd ile tespih ederler ve O’na iman ederler ve iman edenler için mağfiret dilerler. Şöyle derler: “Rabbimiz rahmet ve ilim cihetiyle kuşatmışsındır; artık tövbe edip senin yoluna uyanlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru!” (Mü’min, 7)

İbn-i Kesir bu ayetin tefsirinde Arş’ı taşıyan dört meleğin ve Arşın çevresindeki meleklerin Allah’ı tesbihle Rabblerine hamd ettiklerini haber verdiğini söylemiştir. (İbn-i Kesir, A.G.V. VII, 120)

8. İnsanlarla ilgili olan melekler: Bunların ilk sırasında dört büyük melek gelir. İnsanı koruyan, amellerini yazan, anne rahmine düşmesinden tut taa onu kabre kadar yalnız bırakmayan, insanlar için dua eden, namazda insanların yanında bulunan v.s. meleklerdir. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Meleklerin görevi nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com