" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Vefat edenin çocuğu varsa anne- babaya mirasın kaçta kaçı düşer?

Babamın vefatından dolayı kalan mirastan babanem hissedar olur mu? Biz 3 kardesiz.

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Vefat edenin çocuğu varsa anne-babaya mirasın altıda biri verilir
“Allah size çocuklarınız hakkında, erkeğe iki kadın payı kadar (mîras vermenizi) emreder! Artık (çocuklar) ikiden fazla kız iseler, o hâlde (ölenin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ama (o vâris) bir tek kız ise, bu durumda (mîrâsın) yarısı onundur. Bununla berâber (ölenin) çocuğu varsa, ana-babası için, (o) ikisinden her birine, bıraktığı (mîrâsı)ndan altıda bir düşer. Fakat çocuğu yok da (sâdece) ana-babası ona vâris olursa, artık annesine üçte bir düşer (kalan babasınındır). Fakat kardeşleri varsa, o takdirde ettiği vasiyetten veya borçtan sonra annesine altıda bir düşer.
Babalarınız ve oğullarınız; bilmezsiniz ki, onların hangisi fayda bakımından size daha yakındır. (Bütün bunlar) Allah’dan birer farîzadır. Muhakkak ki Allah, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.” (Nisa, 11)
 “(Ölenin) çocuğu varsa anne ve babanın her birine mirasın altıda biri (verilir)”  buyruğunda yüce Allah, çocuğunun bulunması halinde ebeveynin her birine altıda bir farz hisse olarak tayin etmiş ve çocuğu müphem (belirsiz) bırakmıştır. O bakımdan bu hususta erkek ile dişi arasında bir fark yoktur. (El Cami-ü Li Ahkam-il Kuran)
Ölen çocuğun eğer erkek yahut dişi bir yahut daha fazla çocuğu varsa, ölenin anne ve babasının her biri terekenin altıda birini alırlar. Geri kalan ise önceki şekliyle çocuklara aittir. Şayet ölenin hiç çocuğu yoksa anne babası ona mirasçı olursa anne mirasın üçte birini alır. Çocukların varlığı ile birlikte anne babanın mirasta eşit pay almalarının sebebi ise eşit şekilde her ikisinin saygınlığının korunmasıdır. Anne ile babanın paylarının çocukların payından daha az olmasının sebebi ise ya yaşça büyüklükleri yahut da ihtiyaçlarının olmayışıdır. Bu ise ya hayatta bulunan çocukları gibi nafakalarını sağlamakla yükümlü kimselerin varlığı dolayısıyladır yahut da çocukların pek çok harcamaya ihtiyaçları olduğundan dolayıdır. Çocukların harcamalara ihtiyaçlarının olması ise ya yaşça küçüklükleri ya da evlenme ihtiyacı ile büyüdükleri esnada hayatın yüklerini taşıyıp katlanma durumunda olmalarıdır. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir)
Ölen kimsenin (babası ile anasından her biri için de ölünün) kız veya oğlan (çocuğu varsa terekesinden altıda biri vardır) Meselâ: Bir müteveffanın bir kızı ile bir de babası ve anası bulunsa terekesi altı hisse itibar edilerek bunun üçte biri olan iki hissesi kızına verilir, birer hissesi de babasıyla anasına verilir ve kalan bir hisse de reddiye yoluyla yine babasına ait bulunur, (ve eğer) vefat edenin (çocuğu) ve o çocuğunun çocuğu (yok ve kendisine yalnız babası ile anası vâris ise anası için) terekesinin (üçte biri aittir) kalanı babasına ait olur (ve eğer ölünün) birden ziyade (kardeşleri de varsa) bunlar gerek baba ana bir ve gerek baba veya ana bir erkek veya kız kardeşler olsunlar ve gerek varis bulunsunlar ve gerek bulunmasınlar, herhalde ölünün (anasına altıda biri verilir) bu takdirde terekenin kalanı, ölünün babası var ise ona ait olur, yoksa kardeşlerine verilir, (bu hisselerin) varislere (böyle verilmesi, ölünün vaktiyle yapmış olduğu vasiyetten ve borçtan sonradır). Eğer borcu var ise evvelâ terekesinden o verilir, sonra da vasiyeti usulü dairesinde yerine getirilir, kalanı da varisler arasında Allah'ın emrettiği şekilde taksim olunur. (Ömer Nasuhi Bilmen)
Başınız sağ olsun. Allah’a emanet olunuz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Vefat edenin çocuğu varsa anne- babaya mirasın kaçta kaçı düşer?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com