" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hz. İsa (as) çarmıha gerildi mi?

Selamun Aleykum Hz. İsa Peygamber çarmıha gerilmiş midir? Allah'a emanet olunuz.

Cevap:

Aleykumselam Değerli Kardeşimiz;
Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde Hz. İsa’nın öldürülmeyip diri olarak semaya kaldırıldığını beyan etmiştir
“Ve (o yahudiler, Îsâ’ya) tuzak kurdular, Allah da (onlara) tuzak kurdu (karşılık verdi). Allah ise, tuzak kuranların en hayırlısıdır. O vakit Allah şöyle buyurdu: “Ey Îsâ! Seni (kıyâmete yakın) vefât ettirecek olan ve seni kendime yükseltici ve seni o inkâr edenlerden (onların iftirâlarından) temizleyici ve sana tâbi‘ olanları kıyâmet gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacak olan, şübhesiz benim! Sonra dönüşünüz ancak banadır; artık hakkında ihtilâf etmekte olduğunuz şeyler husûsunda aranızda (ben) hüküm vereceğim!” (Âl-i İmran, 54-55)
“Bir de inkâr etmeleri ve (babasız çocuk doğurması üzerine) Meryem’e karşı büyük bir iftirâ söylemeleri ve: “Doğrusu biz, Allah’ın elçisi Meryemoğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük” demeleri sebebiyle (onlara lâ‘net ettik). Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de onu astılar; fakat (öldürdükleri kişi) kendilerine, ona (Îsâ’ya) benzer gösterildi.” (Nisa, 156-157)
Müfessirler bu ayetlerin tefsirinde Hz. İsa’nın (as) çarmıha gerilmediğini bildirmişlerdir
Bediüzzaman Said Nursi Mektubat eserinde:
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mektubat eserinde hayat tabakalarını zikrederken bunlardan birinin Hz. İsa’nın (as) hayatı olduğunu ve dünyadaki bedeniyle semavatta bulunduğunu söylemiştir.
“Üçüncü tabaka-i hayat (hayat tabakası): Hazret-i İdrîs ve Îsâ Aleyhimesselâm’ın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levâzımâtından tecerrüd ile (insan olmaktan gelen ihtiyaçlarından sıyrılarak), melek hayâtı gibi bir hayâta girerek, nûrânî bir letâfet (hafiflik) kesb eder (kazanır). Âdetâ beden-i misâlî letâfetinde (nûrânî bir beden hafifliğinde) ve cesed-i necmî nûrâniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle (yıldızlar gibi nûrlanmış olan dünyadaki bedenleriyle) semâvâtta bulunurlar.” (Mektûbât, 1. Mektûb, 2)
İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an tefsirinde:
ed-Dahhâk der ki: Olay şöyle olmuştur: Hz. İsa'yı (as) öldürmek istediklerinde, Havariler on iki kişi oldukları halde bir odada toplandılar. Hz. İsa (as), odanın havalandırma deliğinden yanlarına geldi. İblis de yahudi topluluklarını durumdan haberdar edince dört bin kişi bineklerine bindiler ve odanın kapısını tuttular. Hz. Mesih Havarilere: Hanginiz, cennette benimle birlikte olmak karşılığında ölümü göze alabilir? dedi. Onlardan birisi: Ben ey Allah'ın peygamberi, dedi. Bunun üzerine Hz. İsa (as) yünden yapılmış abasını ve yünden bir sarığı üzerine attı, sopasını ona teslim etti. Bu kişi Hz. İsa'nın (as) suretine benzetildi. Yahudilere karşı çıkınca onu öldürdüler, daha sonra çarmıha gerdiler. Hz. İsa'ya (as) gelince; Allah onu kuş tüyleriyle donattı, nurdan giydirdi ve ondan yemek ve ekmekten lezzet alma duyusunu aldı, meleklerle birlikte uçtu.
Ebu Bekr b. Ebi Şeybe der ki: Bize Ebu Muaviye nakletti, bize el-A'meş, el-Minhal'den nakletti, el-Minhal, Said b. Cübeyr'den o İbn Abbas'tan naklederek dedi ki: Allah Tebareke ve Teâlâ, Hz. İsa'yı (as) semaya yükseltmeyi murad edince Hz. İsa (as), on iki kişi olan arkadaşlarının yanına, evde bulunan bir su gözesinden başından su damlayarak çıktı. Onlara şöyle dedi: Sizden biriniz bana iman ettikten sonra on iki defa beni inkâr edecektir. Sonra şöyle dedi: Hanginiz bana benzetilip de benim yerime öldürülmeyi ister? Buna karşılık benimle birlikte benim derecemde bulunacaktır. En genç olanlarından bir delikanlı kalkıp: Ben deyince, Hz, İsa (as): Otur dedi. Daha sonra Hz. İsa (as) sözünü tekrarladı, yine aynı delikanlı kalkıp: Ben dedi. Hz. İsa (as) yine: Otur dedi, Sonra aynı sözü bir defa daha onlara tekrarladı yine bu genç delikanlı kalkıp: Ben dedi. Bu sefer Hz. İsa (as): Evet işte sen osun, dedi. Yüce Allah o genci Hz. İsa'ya (as) benzetti. Yüce Allah Hz. İsa'yı (as) odadaki havalandırma deliğinden semaya yükseltti. Daha sonra yahudilerden olan takipçiler geldi, Hz. İsa'ya (as) benzeyeni aldılar, önce onu öldürdüler, sonra da çarmıha gerip astılar.
Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir tefsirinde:
Yüce Allah, Hz. İsa'yı (as)  çarmıha gerilmekten koruyup, onu zalim Romalılarla Yahudilerden kurtarıp kendisine doğru yükseltmesine: "Allah Azîz'dir, Hakîm'dir" buyruğu delildir. Yani şüphesiz ki, Allah asla mağlup edilemeyen güçlüdür. O yaptıklarında, bütün takdirlerinde ve yaratmayı takdir ettiği, hükmettiği bütün işlerinde hikmeti sonsuz olandır.
Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsirinde:
Allah Teâlâ Hz. İsa'yı (as) apaçık delillerle ve hidayetle Peygamber olarak gönderdi. Fakat Yahudiler Allah'ın, Hz. İsa'ya (as) Peygamberlik vermesini Ölüleri diriltme, körlerin gözlerini açma, cüzzamlıları iyileştirme, çamurdan kuş yapıp ona üfleyerek gerçek kuş haline getirme gibi mucizelerle donatmasını çekemediler. Bu sebeple onu yalanladılar ve ona karşı çıktılar. Ellerinden gelen çeşitli eziyetler yaptılar. Öyle ki Hz. İsa (as) onlarla bir arada yaşayamaz oldu ve annesiyle beraber şehir şehir gezmeye başladı. Fakat Yahudiler bununla da kalmayıp onu, putperest olan zamanın Şam genel valisine şikâyet ettiler. Hz. İsa'nın (as), insanları yoldan çıkardığını ve onları idarecilere karşı kışkırttığını söylediler. Vali buna çok kızdı. Kudüs'teki temsilcisine mektup yazarak ona karşı tedbir almasını ve onu asarak başına dikenler koymasını ve insanları ondan kurtarmasını emretti. Mektup Kudüs temsilcisine ulaşınca temsilci, Valinin emirlerine uydu. Yahudilerden bir grupla beraber Hz. İsa'nın (as) on iki veya on üç yahut on yedi arkadaşla beraber bulunduğu eve gitti. Olay bir cuma günü ikindi vakti başlayıp cumartesi gecesi devam etti. Bu gidenler Hz. İsa'nın (as) evini kuşattılar. İçende bulunan hava­rilerden biri Allah tarafından Hz, İsa'ya (as) benzetildi, İçeri giren valinin adamları bu kişiyi öldürdüler sonra da götürüp astılar. Hz. İsa (as) ise Allah tarafından kendi katına yükseltildi.
Ömer Nasuhi Bilmen’in tefsirinde:
Bir rivayete göre Hz. İsa (as) aleyhinde münafıklıkta bulunan bir şahıs, Hz. İsa'yı (as) bulup katillere teslim etmek için Hz. İsa'nın (as) evine gitmiş, İsa (as) ise Allah'ın kudreti ile göğe kaldırılmış, bu münafıkta Hz. İsa'ya (as) benzeyiş çehresi meydana gelmiş, katiller de bunu yakalayarak Hz. İsa (as) sanarak asmışlardır. Diğer bir görüşe göre de Yahudiler su'î kasitte bulunmak isterken Hz. İsa'nın (as) göğe kaldırıldığını görmüşler. Yahut reisleri bu yüzden halk arasında bir fitne meydana geleceğinden korkmuşlar, bir şahsı yakalayıp asmışlar, insanlara karşı bu asılanın Hz. İsa (as)  olduğunu iddia eylemişlerdir. (Ve şüphe yok ki onda ihtilâf edenler) Hz. İsa'nın (as) durumunda, öldürülmüş olup olmamasında, asılan şahsın Hz. İsa (as) olduğunda tereddüde düştüler, (ondan dolayı şek içindedirler) bunu kat'î surette bilemiyorlar, (onlar için) böyle şek içinde bulunanlar için (buna) bu öldürmeye (dâir zanna uymaktan başka bir bilgi yoktur) onlar kendi kuruntularına tâbi olurlar, (ve onu) İsa Aleyhisselâm'ı (hakikaten katletmiş değildirler) Cenab'ı Hak onu korumuş, bir harika olarak semâya kaldırmıştır. Hattâ bu öldürme iddiasında bulunanlarda kuşkuludurlar. Öldürme olayının meydana gelmesine kesin olarak inanmamaktadırlar. Binaenaleyh öyle zan ve tahminin bir kıymeti yoktur. Gerçek durumu Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde açıkça beyan buyuruyor ki, o mübarek Peygamberini ilâhî kudretiyle diri olarak semaya kaldırmıştır. İlâhî kudretinin büyüklüğüne ve kâinatta meydana gelen milyonlarca yaratılış harikasına uyanık bir göz ile bakanlara göre bir Yüce Peygamberin böyle ruhen ve cismen en yüksek makamlara yükseltilmesini uzak görmeye, tevile asla yer yoktur. Allah Teâlâ her şeye fazlasıyla kadirdir, buna inanmışızdır!..
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Hz. İsa (as) çarmıha gerildi mi?

 

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com