" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ticaret mallarının zekatı nasıldır?

Ticaret mallarının zekatında ölçü nasıldır?

Cevap:

• Ölçülüp tartılmayan; altın, gümüş vs. gibi de olmayan ticaret mallarına «URUZ» denir.
• Uruzun (ticaret mallarının) kıymeti, gümüşün veya altının nisabına erişince, zekatının verilmesi icab eder.
• Ticaret mallarının kıymeti paraya göredir.
• Ticaret mantarının,sene sonundaki kıymetine itibar edilir. Senenin başındaki kıymetinin ise, gümüşü fazla olan dirhemlerden 200 dirhem olması gerekir.
• Bir kimse, ticaret mallarının zekatını, dilerse gümüş nisabını esas alarak, dilerse altın nisabını esas alarak verir. Ancak ticaret malları, bunlardan birisinin nisabına ulaşmazsa, hangisinin nisabına erişiyorsa, zekatının ona göre verilmesi gerekir.
• Bir kimsenin, 200 dirhem kıymetinde 200 ölçek buğdayı olsa, bu buğdayın üzerinden de bir sene geçmiş bulunsa, bu durumda da piyasa, artsa veya eksilse; eğer zekatı, buğdayın aslından verecekse, zekat olarak 5,ölçek buğday verir.
Eğer, zekatı buğdayın kıymetinden verecekse, kendisine zekat vermenin .farz olduğu günkü «kıymetinden verir. Çünkü, burada farz, ya aynı üzerinedir veya kıy¬meti üzerinedir. Bundan dolayı, zekat âmiline, zekat toplarken, bunlardan biri ile zekatı alması emredilir.Ölçülen, tartılan veya sayılan şeylerin zekatları toplanırken de durum yine böyledir.
• Zekatı verilecek malın, değerindeki artış, yaşlığının kuruması gibi, bizzat malın kendisinde olursa; bu durumda, malın zekatının farz olduğu zamandaki kıymeti ne ise, zekatın o değerden verileceği hususunda ittifak vardır. Çünkü, senenin tamamlanmasından sonra meydana gelen kısmet artışı, bu kıymete ilâve edilmez.
• Eğer, zekatı verilecek malın değeri, ıslanmak gibi bir sebeple, bizzat eksilmiş olursa; bu durumda, malın zekatının ödendiği gün¬deki değerine itibar olunur. Alimlerimizin ve imamlarımızın görüşü budur.Mal sahibi, malının kıymetini, o malın bulunduğu yerdeki fiyatına göre değerlendirir.
Mesela : Bir kimse, bir kölesini ticaret için, başka bir beldeye göndermiş olsa, aradan bir sene geçince, bu kölenin kıymeti, bulunduğu beldedeki kıymetidir. Eğer bu köle, çölde, sahrada olmuş olursa, kıymeti bulunduğu yere en yakın olan şehirdeki kıymetidir.
• Cinsleri ayrı olsa bile, ticaret' eşyaları, birbiri üzerine ilave edilerek, zekattan hesaplanır.
• Yakut, inci ve cevahir, süs eşyası olarak kullanılıyorsa, bunlar için zekat yoktur. Ancak, bunlar, ticaret eşyası olarak bulunduruluyorsa, kıymetlerine göre zekatları verilir.
• Bir kimse, kullanmak veya kiraya vermek için, bakır kazanlar satın almış olsa, kiralık evlere zekat olmadığı gibi, bunlara da zekat yoktur.
• Bir kimse, arazisinden, kıymeti nisaba baliğ olacak kadar buğday hasat etse ve bu buğdayı bir müddet yanında tuttuktan sonra, satmak niyetiyle ambarına koysa, bunun üzerinden de bir sene geçmiş olsa, bu buğdaya zekat lâzım gelmez.
• Bir tüccar, hayvanlar ve bunlarla birlikte hayvanların boynuna takılan çanlar, yularlar ve benzeri şeyler de satın almış olsa; sonra hayvanları satsa, eğer hayvanlarla birlikte mezkur şeyler de satılırsa, bunların da zekatları verilir. Fakat, bunlar satılmaz da, hayvanların muhafazasında kullanılırlarsa, bunlar için zekat gerekmez.
• Keza, bir attar (koku, baharat satan kimse) kiraya vermek için şaseler veya torbalar satın alsa, bunlar için de zekat yoktur. Çünkü, bunları satmak için değil, gelir, getirmeleri için satın alınmıştır.
• Fırıncının, ekmek için satın almış olduğu odun ve tuz için de zekat yoktur. Fırıncının, ekmeğin üzerine ekmek içdn satın almış olduğu susam için zekat vermesi gerekir.
• Sermaye sahibi olmayan, ancak sermayeyi çalıştıran bir kimse, bir köle veya elbise veyahut da yük taşımak için bir deve satın almış olsa, bunların hepsi için zekat vermesi gerekir. Mal sahibi ise, bunun hilafınadır. Çünkü o, bunların hiç birisi için zekat vermez. Bu kimse, bunları ticaretin dışında kullanmak üzere satın almaya yetkilidir.
• Bir sermaye başkasından, emek kendisinden olmak üzere olan biri ile ortak olmuş akimse), ticaret kölelerinin nafakaları için yiyecek almış ve bunun üzerinden de bir yıl geçmiş olsa, bu yiyeceklerin de zekatlarının verilmesi gerekir.
• Fakat, mal (= sermaye) sahibi olan kimse, ticaret köleleri için. nafaka olarak yiyecek almış olsa, bunların üzerinden de bir sene geçmiş bulunsa, bu durumda, mal sahibinin zekat vermesi icab etmez.
• Kendisinden zekat verilmesi gereken mal için, kendi cinsinden olmayan bir şeyden zekat verilecek olsa, bunun aynı değil de kıymeti verilir. Bu hususta ittifak vardır.
• Keza, zekat kendi cinsinden verilirse, onda riba geçerli olmaz; yani, artan kısmı için, bu kısım nisaba erişmedikçe ona aynı cinsten zekat gerekmez. İmam Ebu Hanife (ra) ile İmam Ebu Yusuf'a (ra) göre, artan cinsin, kıymetinden değil de, kendi cinsinden zekat verilir.
Mesela : 240 dirhem gümüşün zekatı olarak, 6 dirhem gümüş zekat olarak verilir. (Feteva-yı Hindiyye) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Ticaret mallarının zekatı nasıldır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com