" Ana Sayfa " kategorisindeki tüm konular

Bu kategoride toplam 1 soru cevaplanmış. Ayrica 51 adet soru özel olarak cevaplanmış.

Bu kategoriyi RSS ile takip ederek yeni eklenen konulardan haberdar olabilirsiniz.

Sırala : | Alaka | En Yeni | En Eski | Okunma Sayısı | Alfabetik Sıra

üç aylar

üç aylar ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir ve Peygamberimizin bu aylardaki sünnetleri nelerdir?hadisleri kaynaklarıyla beraber verirseniz çok iyi olur.şimdiden Allah razı olsun 24.5.2014 19:35

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

DİN KÜLTÜRÜ

AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KURANI KERİM DE YER ALAN BAŞLICA KONULARDAN DEĞİLDİR A-)İBADETLER B-)HADİSLER C-)İNANÇ ESASLARI D-)AHİRET HAYATI 24.5.2014 16:33

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

maliki mezhebine dair bir müşkül

Malikiye mensub erkeğim ve" Malikide, cinsel ilişki dışında bakma, düşünme ve istimna gibi sebeplerle normal zevk gittikten sonra boşalma halinde, önceden gusledilse dahi tekrar gusletmek farz olur. Meninin çıkışı ilişkiden kaynaklanıyorsa önceden gusül edildiyse yeniden gusül gerekmez." deniyor. Peki istimna ,düşünme gibi sebeplerle cünüb olup menisi gelen,idrarını yaptıktan veya bir miktar yürüdükten sonra gusül abdesti alsa sonra tenasül uzvunda arta kalan meni gelse yine gusletmesifarzolurmu 24.5.2014 13:47

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

Cennette her ama her istediğimiz ve hayallerimi olacak mı gerçekleşcek mi ?

“Cennette milyonlarca dünya hayatı istesek ve yaratılmış bütün her şeyi alemleri mülkü istesek ve istediğimiz gibi yaşamak istesek bu büyük istek olur mu ?” Allah (c.c) Razı Olsun Selam Ve Dua İle .(Biz, dünya hayatında da, ahirette de sizin velileriniziz. Orda nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de sizindir.) Fussilet Suresi, 31. Ayet 24.5.2014 12:38

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

acil lazım lütfen soru cevapları teker teker ms atın

1.Arap yarımadasında soy üstünlüğü anlayışı, kabilecilik, kan davaları ve bunların neden olduğu sü-rekli savaşlar siyasal birlik kurulmasını engellemişti. Toplumsal hayatta tam bir karmaşa ve eşitsizlik vardı. Bu özelliklerin; I.Küçük bir topluluğu ilgilendiren anlaşmazlıkların uzun süreli savaşlara ve güvenlik ortamının bozulmasına sebep olmasına II.Araplarla, Arap olmayanlar arasında ayrım yapılmasına III.Arap yarımadasında tam bir birlikteliğin kurulamamasına durumlarından hangilerine yol açtığı savunulamaz? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 2.Dört Halife Dönemi’nde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür. Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakiler-den hangisine ortam hazırlamıştır? A)Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına B)Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılmasına C)Kur’an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine D)Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına E)Siyasi kargaşaların doğmasına 3.İslamiyet’i kabul eden milletler, kutsal kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçla-rından biri değildir? A)Bazı toplumlarda, İslamlaşmanın Araplaşma şeklinde ortaya çıkması B)İslamiyet’in İslâm ülkeleri arasında farklı algılanması C)İslamiyet’in kutsal kitabının, özgün biçimini koruması D)Arap kültürünün, diğer kültürleri etkilemesi E)Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanılır hale gelmesi 4.Hicretle beraber; •Müslümanlar İslamiyet’i daha rahat yaşama imkanına kavuştular. •İslamiyet’in yayılması için uygun bir ortam oluştu. Bu durum esas alınarak; I.İşkence ve baskılardan kurtulmaları II.İbadetlerini özgürce yapma, dinlerini öğrenme ve öğretme imkanı elde etmeleri III.Diğer Arap kabileleri ile görüşerek İslamiyet’i anlatmaları durumlarından hangilerinin yukarıdaki gelişmeleri destekler nitelikte olduğu savunulabilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5.İslam tarihinde Dört Halife seçimle işbaşına gelmiştir. Bu durum, Müslümanların hangi yönetim şeklini benimsediklerinin bir göstergesidir? A)Cumhuriyet B)Meşrutiyet C)Mutlakiyet D)Oligarşi E)İmparatorluk 6.Hz. Ömer döneminde; -Valiliklerin kurulması -Ordugahların oluşturulması ile ilgili gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? A)Kültürel faaliyetlerin başladığına B)Ülke sınırlarının genişlediğine C)Fetih hareketlerinin hızlandığına D)Kurumlaşmanın başlatıldığına E)Ülkenin yönetim birimlerine ayrıldığına 7.Kudüs’ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu kentin hem Museviler, hem Hristiyanlar, hem de Müslümanlarca kutsal sayılmasında başlıca etkendir? A)Bu dinlere inanan insanların birlikte yaşadığı bir yer olması B)Bu dinlerce önemli sayılan mabetlerin bulunması C)Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması D)Uzun süre ticaret merkezi olması E)Önemli bir jeopolitik konumda bulunması 8.İslâmiyet öncesi Arapların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A)Aralarında kan davaları hiç eksik olmazdı. B)Pozitif bilimlerde gelişmişlerdi. C)Belli aylarda putlarını ziyaret ederlerdi. D)Edebiyat ve şiire önem verirlerdi. E)Genelde göçebe halinde yaşarlardı. 9.Türklerin, İslamiyeti kabul ettiği dönemde islamiyetin genişlemesi Batı Avrupa ve Doğu Anadolu’da durmuştu. Endülüs’te Franklar, Anadolu’da Bizanslar, İslam devletlerine karşı saldırıya geçmişlerdir. İşte bu dönemde Türlerin islamiyete girişleri bu olumsuz durumu değiştirdi. Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A)İslam kültürü Frankları etkilemiştir. B)Mezhepler İslamiyetin gelişmesini engellemiştir. C)İslam kültürü Türkler aracılığı ile Avrupa’ya yayılmıştır. D)İslam orduları Bizans ordusu örnek alınarak oluşturulmuştur. E)Türklerin, İslamiyete geçmeleri ile İslamiyet güç kazanmıştır. 10.I. Karahanlı II. Uygur III. Kutluk IV. Gazneli V. Batı Hun Yukarıdaki Türk devletleri, İslamiyet öncesi ve Türk-İslam devletleri olarak iki grupta toplandığında, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? İslamiyet Öncesi Türk-İslam Devletleri Türk Devletleri A)II., III., V. I., IV. B)II., III., IV I., V. C)IV., II., V. I., II. D)IV., II., I. III., V. E)I., II., III. V., IV. 11.Karahanlılar, Gazneliler ve Oğuzların İslamı kabulü ile Türk boylarının hemen hepsi İslam dinini benimsedi.Türklerin bu yıllardan itibaren İslamiyete büyük yararlı oldu. Aşağıdakilerden hangisinde, Türklerin fazla etkili olduğunu söylenemez? A)İslam uygarlıklarının zenginleşmesi B)İslam aleminin Haçlı Seferlerine karşı korunması C)İslam dinin yayılıp ilerlemesinde D)İslam sanatının gelişmesinde E)Halifeler döneminde başlayan mezhep çatışmalarının önlenmesinde 12.Talas Savaşından sonra kurulan ilk Türk İslam devleti, aşağıdakilerden hangisidir? A)Karahanlılar B) Gaznelile rC) Harzemşahlar D) Akşitler E) Selçuklular 13.Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’ya yapılan Türk akınlarının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ganimet elde etmek B)Anadolu’yu keşfetmek C)Anadolu’yu yurt edinmek D)Moğol baskısından kurtulmak E)Bizans’ın Anadolu’daki gücünü kırmak 14. Ortaçağda Avrupa'da görülen; — Doğu ülkelerinin zenginliğini ele geçirme arzusu — Papaların nüfuzlarını artırma istekleri — Bizans'ın yardım istemesi gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin nedenleri olmuştur? A) Coğrafya Keşifleri B) Haçlı Seferleri C) İskender'in Asya seferi D) Dor Göçleri E) Kavimler Göçü 15.Büyük Selçuklu Devletinde, Meliklerin illere vali olarak atanmalarıyla birlikte onlara yönetim ve askerlik işlerinde yardımcı olacak deneyimli kişiler görevlendirilirdi. Bu yardımcı aşağıdakilerden hangisidir? A)Emir-i Kebir B)Atabey C)Kadı D)Subaşı E)Niyabet-i Saltanat 16-Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, yöneticisi ve ordusu ile Türk olup, yönetilen toplum bakımından Türk değildir? A-Karahanlılar B-Avarlar C-Anadolu Selçukluları D-Tolunoğulları E-Göktürkler 17-Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulmasında etkili olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir? A-Malazgirt B-Miryokefalon C-Pasinler D-Dandanakan E-Katvan 18-Aşağıdakilewrden hangisi, Anadolu’nun Türkleşmesinde rol oynayan ilk Türk beyliklerinden biri değildir? A-Saltukoğulları B-Danişmentoğulları C-Saruhanoğulları D-Mengücekoğulları E-Artukoğulları 19.Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça idi. Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A)Ordudaki asker sayısının azalmasına B)Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine C)Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına D)Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine E)Yönetimde bilim adamlarının söz sahibi olmasına ÖSS1991 20. Ortaçağda görülen Haçlı Seferleri'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi doğu-batı ticaretinin gelişmesinde etkili olmuştur? A) Akdeniz limanlarının önem kazanması B) Kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi C) Kiliseye olan güvenin sarsılması D) Derebeylik rejiminin zayıflaması E) Kudüs'ün Müslümanların elinde kalması 1 A B C D E 2 A B C D E 3 A B C D E 4 A B C D E 5 A B C D E 6 A B C D E 7 A B C D E 8 A B C D E 9 A B C D E 10 A B C D E 11 A B C D E 12 A B C D E 13 A B C D E 14 A B C D E 15 A B C D E 16 A B C D E 17 A B C D E 18 A B C D E 19 A B C D E 20 A B C D E 24.5.2014 11:12

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

Dini şeylerle ilgilenme isteğimi bastıramıyorum. Neden böyle oluyor?

İiçimden sürekli olarak dini onularda araştırma yapmak o konuda durmak isteği geliyor. Bilgisayarı açtığımda oyun bile oynayamıyorum. Zihnim sürekli dini soru ve araştırma yapma isteğiyle dolu. Bastıramıyorum. Ne yapabilirim ? 24.5.2014 09:49

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

Celcelutiye

Celcelutiyede geçen aşağıdaki ifadeleri izah eder misiniz? "Mühürden sonra sıralanmış üç baston. Baston üzerinde ok gibi bir çizgi. Mim harfi ise işaretsiz ve bağlantısız.Sonra her beklenen manaya teslim olmuş durumda.Halbuki ,dizi itibarı ile kendisine teslim olan yok.Dört adet saf halinde ve parmak uçları gibi sıralanmış hayırlı şeylere işaret etmekte olan "tı" harfleri.Belli ki, her birisinin bir işi var.Hayrın mühürü daha sonra yay gibi çekilmiş. Bu "he" harfinden başkası değil. Sanki neşte 23.5.2014 18:00

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

SEYYİDLER

(Allahü teâlâ, Fatıma ve nesline Cehennemi haram kıldı.) [Hakim, Taberani] BU HADİS AMENNA DOĞRUDUR LAKİN TAM KAYNAĞI NEDİR.. 23.5.2014 00:16

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

bir ateistle münazara

SA ÇOK İSTİFADELİ BİR SİTE ALLAH RAZI OLSUN Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam (son derece düzenli) şu memleket hâkimsiz olur? HAKİKATİNİ ISPAT MAKAMINDA SORDUĞUMUZDA MUHATABIMIZ BİZE DEPREMLER AFETLER BEBEKLERDEKİ DOĞUŞTAN FİZİKSEL ÖZÜRLER GİBİ İTİRAZLARDA BULUNUYORLAR BUNLARA MUKNİ BİR CEVAP NASIL VEREBİLİRİZ 11.3.2014 13:10

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

Allah ın Varlığı

Öncelikle S.a aklıma takılan bir soru var arkadaşlarım da fazlaca soruyor cevap veremiyorum şöyleki:Allah (cc) var ise dünyadaki onlarca kötülük zulüm neden var.Bir de bu konularda fazlaca düşünmek tehlikeli olabilir mi? 10.3.2014 18:19

Sorunuza henüz cevap verilmemiş.

1 2 3 4 5 6
 

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com