" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zekat kimlere verilir?

Kimlere zekat vermek caizdir?

Cevap:

“Şüphesiz Hz. Allah , zekat olan sadakaların hakkında bizzat hüküm vermeden her hangi bir peygamberin veya bir alimin kendi görüşlerine göre vereceği hükümleri kabul etmiştir. Hz. Allah zekatı, başkalarının zekatını alabilecek kimseleri sekiz gruba ayırmıştır. (Fakirler de bu sekiz gruptan birisidir.)” (Camiu's-Sağir)
Zekat şu ayet-i celilede belirtilen kimselere verilir:
a) Fakirlere,
b) Hiç bir şeyi olmayan yoksullara,
c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,
d) İslam dinine ısındırılmak istenenlere,
e) Kölelere,
f) Borçlulara.
g) Allah yolunda savaşanlara,
h) Yolda kalmış yolculara. (Tevbe, 60) (Camiu's-Sağir)

Fakirler kimlerdir?

Fakir; nisap miktarı malı olmayan veya nisap miktar malı olup, fakat o malla zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamayan kimselerdir.

Yoksullar kimlerdir?

Hiç bir şeyi bulunmayan, fakirden daha düşkün olan kimselerdir.

Sadakayı toplamaya memur edilenler kimlerdir?

Bunlar (İslami bir nizamla yönetilen) devlet reisinin zekat ve sadakaları halktan toplanmak üzere görevlendirdiği kimselerdir.
Bu şahıslar, varlıklı da olsalar kendilerine zekat verilir.

Kalpleri ısındırılmak istenenler kimlerdir?

Bunlar Peygamber Efendimiz’in (asm) şu üç nedenden zekat vermeyi belirttiği kimselerdir:
a) Müslümanlığa ısındırarak iman etmelerini sağlamak,
b) Dine zararlarını dokunmasını önlemek,
c) İmanlarını kuvvetlendirip tam Müslüman olmalarını sağlama!

Köleler kimlerdir?

Bunlar mukaveleliler, yani belli bir malı getirip teslim ettikleri takdirde azad edilecekleri hususunda efendileri ile anlaşmaya varanlardır.

Borçlular kimlerdir?

Borcu malından fazla olup da ödemekten aciz olanlardır.

Allah yolunda savaşanlar kimlerdir?

Bunlar, kendilerini Allah (cc) yolunda savaşmaya ve İslam dininin şanını yüceltmeye veren fakir askerlerdir.

Yolda kalmış yolcular kimlerdir?

Aslında varlıklı olsalar bile, memleketlerinden ve oradaki malından ayrı düşen ve memleketteki parasını getirmekten aciz olan yolculardır. (Camiu's-Sağir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zekat kimlere verilir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com