" Oruç " 3 yorum

 

 Cenab-ı Hakk'ın oruç ibadetine verdiği kıymetin farkında mıyız?

Oruç ibadetinin kıymet ve ehemmiyetinin yüksekliği... Oruç tutana vaad edilen mükâfatlar...

Cevap:

Ramazan orucu İslam esaslarındandır (Şeair-i İslamiye'dendir)
“(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki; insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile batılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere, Kur'ân onda indirilmiştir. Öyle ise içinizden kim o aya erişirse, artık onda oruç tutsun! Kim de hasta olur veya yolculukta bulunursa, artık (onun üzerine, tutamadığı günler) sayısınca başka günler (de oruç tutma borcu) vardır. Allah size kolaylık ister ve size zorluk istemez. İşte (bütün bunlar) sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirmesine mukabil (tekbir getirerek) Allah’ı büyük tanımanız içindir; hem ta ki şükredesiniz.” (Bakara, 185)
“İslam’ın kulpları (tutunulacak esasları) ve dinin temelleri üçtür, İslam bunlar üzerine bina edilmiştir. Kim bunlardan birini terk ederse, onu inkâr etmiştir. Kanı helal olur. Bunlar:
1. Allah(cc)’dan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getirmek,
2. Beş vakit namaz,
3. Ramazan orucu” (Ebu Ya’la)
“İslam beş şey üzerine bina edilmiştir: Allahdan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Haccetmek.”
(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei, Beyhaki)
Oruç bir kalkandır
Ebû Hureyre'den (şöyle demiştir): Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: 
"Oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın (yânî câhiliyet fiillerinden birşey yapmasın). Eğer herhangi bir kimse kendisiyle döğüşmeye yâhud söğüşmeye girişirse, ona iki defa 'Ben oruçluyum' desin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlu ağızın kokusu, Yüce Allah katında misk kokusundan daha temizdir. Yüce Allah: Oruçlu kimse benim için yemesini, içmesini, cinsî arzusunu terk eder. Oruç, doğrudan doğruya bana edilen (riya karışmayan) bir ibâdettir. Onun ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Hâlbuki diğer güzel amellerin hepsi on misli ile ödenir" (Buhari)
Oruç tutmak günâhlara keffârettir
Huzeyfe (ra) şöyle demiştir: Umer ibnu'l-Hattâb: Peygamber'den (asm) fitne hakkındaki hadîsi kim ezberinde tutuyor? dedi. Huzeyfe dedi ki: Ben onu Peygamber'den işittim: 
"İnsanın ehli, malı, komşusu yüzünden uğrayacağı fitneye namaz kılması, oruç tutması, sadaka vermesi keffâret olur" buyuruyordu. Umer: Sormakta olduğum, bu fitne değildir. Ben denizin dalgalanışı gibi dalgalanacak olan büyük fitneden soruyorum, dedi. Huzeyfe: Muhakkak bu-nun önünde kilidli bir kapı vardır, dedi. Umer: O kapı açılacak mı, yoksa kırılacak mı? dedi. Huzeyfe: Kırılır, dedi. Umer: Bu kırık kapı kıyamet gününe kadar kilidlenmemeye lâyıktır, dedi. (Buhari)
Ebû Hureyre'den (ra): Peygamber (asm): "Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'nde kalkar ibâdet ederse, geçmiş günâhları onun lehine mağfiret olunur. Her kim de ramazân orucunu inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan umarak tutarsa, onun geçmiş (küçük) günâhları mağfiret olunur" buyurmuştur. (Buhari)
Oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan güzeldir
İbni Şihab'dan naklen haber verdi ki, Ebû Hureyre:
Ben Resûlüllah'ı (asm) şöyle buyururken işittim:
"Allah (cc) Adem oğlunun her ameli kendinindir. Yalnız oruç müstesna, o benimdir. Onun mükâfaatını verecek olan da benîm, buyurdu. Muhammed'in nefsi yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan güzeldir. (Müslim)
Ebû Hureyre naklediyor: Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: 
"Kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah indinde miskten daha güzeldir. Bunun için Cenab-ı Allah (kudsî hadiste) şöyle buyurur: «Kulum yemesini, içmesini ve her türlü arzusunu benim için terk ediyor. Oruç ise benim rızam içindir, onun mükâfatını ancak ben veririm. Yapılan her iyiliğin mükâfatı on katından yedi yüz katına kadardır, fakat oruç benim içindir, onun mükâfatını sadece ben verebilirim.» (Buhari, Müslim)
Cenab-ı Hak oruç tutan kimseyi cehennemden ırak eder
Ebû Saîd şöyle rivayet eder: Resûlüllah (asm) :
"Allah yolunda bir gün oruç tutan hiç bir kul yoktur kî, o gün sebebi ile Allah onun yüzünü yetmiş sene cehennemden ırak etmesin." buyurdular. (Müslim)
Ukbe bin Âmir'den (ra): Allah Resulü (asm):
"Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onu cehennemden yüz yıllık mesafe uzaklaştırır." (Nesai)
Utbe bin Abdillah es-Sülemi'den (ra): Allah Resulü  (asm) buyurdu:
"Kim Allah yolunda farz orucu olarak bir gün oruç tutarsa Allah, onu cehennemden, yerler ve gökler arasındaki mesafe kadar uzaklaştırır. Kim de bir gün nafile olarak oruç tutarsa, Allah ondan cehennemi gök arası kadar mesafe uzaklaştırır." (Taberani)
Allah oruç tutan kimseyle ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar
Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki: 
"Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar." (Tirmizi)
Allahü Teala oruç tutan kimseye cennet meyvelerinden yedirecektir
Ümmü Hani'in şöyle dediği rivayet edildi:
 Hz. Peygamber buyurdu ki:
"Bir gün aç kalıp, yasaklardan ve haksız yere müslümanların malını yemekten sakınan bir mümine, Allahü Tealâ, ancak cennet meyvelerinden yedirecektir." (Müsned)
Ramazan ayında tutulan oruç beraberinde edilen istiğfar sorgusuz sualsiz cennete gitmeye vesiledir
Kab nakleder ki: “Kim ramazan ayını oruçlu geçirirde, kendi nefsine Ramazandan sonra Allah'a isyan etmeyeceğine dair söz verirse sorgusuz ve sualsiz Cennet’e girer.” (Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri İbn Kesir)
Oruç "sabrın yarısı"dır
Ebu Hureyre’den (ra) rivayetle:
“Oruç, sabrın yarısıdır. Sabır da imanın yarısıdır.” (Ebu Nuaym)
Oruç'a denk bir ibadet yoktur
Ebu Umame (ra)den rivayet edilmiştir:
(Bir gün peygamberimize) “Ya Resulallah! Bana bir amel emret” dedim. Bana “Oruç tut! Çünkü oruca denk bir ibadet yoktur.” buyurdu. Ben yine “Ya Resulallah! Bana bir amel emret” dedim. O da yine “Oruç tut! Çünkü oruca denk bir ibadet yoktur.” buyurdu. Ben tekrar “Ya Resulallah! Bana bir amel emret” dedim. O da tekrar “Oruç tut! Çünkü oruca denk bir ibadet yoktur.” buyurdu. (Nesei, İbn Huzeyme, Hakim)
Oruç "ibadetin kapısı"dır
Ebu Derda’dan (ra) rivayetle:
“Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur.” (İbn Mübarek)
Oruç "Allah’ın kullarına emaneti"dir
İbn Mesud’dan (ra) rivayetle:
“Oruç emanettir. Bu bakımdan her hangi biriniz Allah’ın kendisine teslim ettiği emaneti korusun ve zayi etmesin.” (El-Haraiti)
Oruç "bedenin zekâtı ve sıhhati"dir
“Her şeyin bir zekâtı (temizlenme vasıtası) vardır, cesedin zekâtı oruçtur” (Kütüb-i Sitte)
“Cihat ediniz ki, ganimet elde edersiniz. Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız. Seyahat ediniz (dış ülkelerle ticaret yapınız) zengin olursunuz” (Taberani)
“Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız.” (Taberani) 

“Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.” (İbn Mace)
Oruçlunun duası reddedilmez
Abdullah İbnu Amr İbni’l- As (ra) anlatıyor:
Resulullah (asm) buyurdular ki:

"Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır" (Beyhaki)

“Üç kimse vardır ki, duaları reddedilmez: iftar ettiği vakit oruçlunun, adil devlet başkanının ve zulme uğrayanın duaları. Allah(cc) mazlumun duasını bulutların üzerine kaldırır ve onun için ğöğün kapıları açılır. Allah(cc) zulme uğrayan için “izzet ve celalime yemin olsun ki, bir müddet sonra da olsa sana muhakkak yardım edeceğim.” der. (İmam Ahmed, Tirmizi)
Oruç tutanlar için Cennette “Reyyan” kapısı hazırlanmıştır
“Cennette bir kapı vardır ki, ona ‘Reyyan’ denilir. O kapıdan kıyamet gününde ancak oruç tutanlar girerler. Onlardan başka hiçbir kimse giremez. Oruç tutanlar cennete girdiklerinde bu kapı kapanır, hiçbir kimse oradan giremez." (Buhari, Müslim)
Oruç cehennem ateşinden koruyan bir "kaledir"
“Oruç bir kalkan ve cehennem ateşinden koruyan bir kaledir.” (Beyhaki)
“Sizden birinin savaşta korunduğu kalkan gibi, oruçta cehennemden korur. Her ayda üç gün oruç tutmak güzeldir.” (İbn Huzeyme)
Oruç kıyamet gününde "şefaatçidir"
“Kur'ân ve oruç kıyamet gününde kula şefaat eder. Oruç; “Rabbim! Onu yemeden ve şehevi arzulardan alıkoydum. Onun için bana şefaat hakkı tanı” der. Kur'ân da: “Onu gece uykusuz bıraktım. (Geceleri senin rızan için) uykusunu terk ederek beni okudu. Bu sebeple ona şefaat etmeme izin ver” der. Resulullah (asm): “Bu ikisi şefaat ederler.” buyurdu. (Taberani)
Abdurrahman bin Semüre’den (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:
“Ben akşam rüyamda hayret verici bir şey gördüm. Ümmetimden bir adam gördüm ki, susuzluktan dili dışarıya sarkmış soluyordu. Tuttuğu ramazan orucu geldi ve ona su ikram etti.” (Taberani)
Oruçlunun mübah olan halleri de ibadet hükmüne geçer
“Oruçlu, yatağı üzerinde uykuda bile olsa ibadet halindedir.” (Deylemi)
“Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul ve mükafatı da kat kattır.” (İbn-i Mende)
Oruç batınî bir ibadettir ve mükafatı Allah’a aittir
“Oruçta riya yoktur. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O benim içindir. Onun mükafatını de Ben veririm. Oruç tutan yemesini ve içmesini benim için terk etmiştir.” (Beyhaki)
Ebu Hüreyre (ra) Resulullah’ın (asm) hadis-i kutsisinde şöyle dediğini rivayet etti:
Allah azze ve celle buyurdu ki:
“Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Yalnız oruç hariç. Çünkü o benim içindir. Onun mükâfatını da ben vereceğim. Oruç bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde edebe aykırı kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Şayet biri ona kötü söyler veya kendisiyle dövüşürse ‘ben oruçluyum, ben oruçluyum’ desin. (ona uymasın) Muhammed’i irade ve kudretiyle yaşatan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağzının kokusu, Allah katında misk kokusundan daha iyidir. Oruçlu için ferahlanacağı iki sevinç vardır:
1. İftar ettiği zaman (açlıktan kurtulduğu için) sevinir.
2. Rabbine kavuştuğu zaman orucunun sevabıyla (alacağı mükâfattan dolayı) sevinir.” (Buhari, Müslim)
“Oruçlu yemesini, içmesini ve cinsi arzusunu benim için terk eder. Oruç benim içindir. Onun mükâfatını da ben veririm. Bir iyiliğe on misli sevap vardır” (Oruç ibadetine verilecek sevabın miktarı bana aittir. Onun sevabını ben takdir ederim) (Buhari)
Oruç ibadeti ancak Allah için yapılır ve ona nispetle şereflenir. Her ne kadar bütün ibadetler Allah için iseler de, oruçtaki hususiyet daha fazladır. Çünkü oruç; nefsi yemekten, içmekten ve şehvetten alıkoymak ve bunları terk etmekten ibarettir. Bu ise, esasında gizli bir şeydir. Başkasına görünecek bir mahiyette değildir. Hal bu ki diğer ibadetlerin yapılışını herkes görmektedir. Oruç ise, ancak Allah tarafından bilinir. Çünkü oruç, mücerred sabır ile yapılan bâtınî bir ameldir. (İhya'u Ulum'id-Din)
Peygamber Efendimiz (asm) oruçlu hakkında Cenab-ı Hakk’ın şöyle buyurmuş olduğunu nakletmiştir:
“ Ey meleklerim! Kuluma bakınız! Şehvetini, lezzetini, yemesini ve içmesini benim için bırakmıştır.” (İhya'u Ulum'id-Din)
“Oruçlu iken ölen Cennete girer”(Bezzar) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cenab-ı Hakk'ın oruç ibadetine verdiği kıymetin farkında mıyız?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
ESRA "1.8.2011 16:43" tarihinde demiş ki:
çok güzel ve istifadeli bir site Allah razı olsun
mehmet china "21.7.2012 11:18" tarihinde demiş ki:
Allah razi olsun cok guzel derleme yapmisiniz
emre "13.7.2013 02:12" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com