" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Develerin zekatında ölçü nasıldır?

Develerin zekatı nasıldır?

Cevap:

Beş adetten ,az olan develer için zekat yoktur.

25 deveden az olan develer için, her 5 deveye 1 koyun zekat verilir.

Bu koyunların ise, bir yaşını bitirmiş, iki yaşına basmış olması gerekir.

Deve adedi 25 e ulaşınca, zekat olarak iki yaşına girmiş dişi bir deve verilir. Deve adedi otuz beşe varıncaya kadar durum böyledir.

Deve sayısı otuz altı olunca, zekat olarak üç yaşına girmiş dişi bir deve verilir. Durum deve sayısı kırk beşe varıncaya kadar aynıdır.

Deve sayısı 46'ya varınca, zekat olarak, dört yaşına girmiş dişi bir deve verilir. Altmış deveye varıncaya kadar durum yine böyledir.

Deve sayısı 61 olunca, zekat olarak beş yaşına basmış dişi bir deve verilir. 75 deveye kadar dunun yine böyledir.

Deve sayısı, 76 olunca, zekat olarak üç yaşına basmış iki adet dişi deve verilir. Deve sayısı 90 oluncaya kadar durum yine böyledir.

Deve sayısı, 91 olunca, zekat olarak dört yaşına girmiş iki adet dişi deve verilir. Deve sayısı 120 ye varıncaya kadar durum yine böyledir.

Bundan sonra, 120 deve üzerine ilave edilen her beş deve için, dört yaşına basmış iki dişi deveye ilâve olarak birer koyun ilave edilerek zekat verilir. 145 deveye kadar, durum yine böyledir.

145 den 150 ye kadar olan develer için ise, dört yaşına basmış iki dişi deve iki yaşına basmış bir dişi deve zekat olarak verilir.

Deve sayısı tam 150 olunca da, zekat olarak dört yaşına girmiş üç dişi deve verilir.
Bundan sonra, develerin sayısı 175 e varıncaya kadar, her beş deve için -dört yaşına girmiş üç dişi deveye ilaveten- birer koyun verilir.

175 den 186 deveye kadar, zekat olarak, dört yaşına basmış üç dişi deve ile üç yaşına basmış bir dişi deve yerilir.

186'dan 196 ya kadar, dört yaşına basmış üç dişi deve ile üç yaşına basmış bir dişi deve, zekat olarak verilir.

196 dan 200 e kadar, zekat olarak, dört yaşını bitirmiş, 4 adet dişi deve verilir.

200 den sonra, her elli deve için, sahibi isterse zekat olarak dört yaşına girmiş bir dişi deve verir; isterse de, her kırk deve için, üç yaşına basmış bir dişi deve verir.

Bundan sonra da, 150 adetten sonraki elli adette yapılan muamele, 200 adetten sonra gelen her 50 adet için de tatbik edilir.

Devenin tek hörgüçlü olması ile çift hörgüçlü olması müsavidir.

İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra) ile İmam Muhammed'in (ra) kavillerine göre, Saime (Çayıra başı boş olarak salıverilen hayvan) olan develerin, zekatı olarak verilecek olan devenin, en az iki yaşına basmış olması gerekir. Bu deveye «bint-i mehâd» denir..

Zekatı verilecek develer sayılırken, küçük ve kör olan develer de sayılır. Ancak, bunlar zekat olarak verilmezler.

Yavrusu olan deve, yenilmek için beslenmekte olan deve, doğum yapacak deve ve erkek deve ide zekat olarak verilmez. Saimenin (Çayıra salıverilen hayvan) zekat hususunda en hayırlı olanı, orta halli olanıdır.

Zekatın, orta halli olan develerden verilmesi gerekir. Eğer o vasıfta deve bulunmazsa, zekat verecek kimse, daha üstün olan bir deveyi verir ve fazlasını geri alır. Veya ondan aşağı durumda olan bir deveyi verir ve bunun fazlasını da verir. Veyahut da, orta halli bir devemin kıymetini zekat olarak verir. «Fazlasını da verir» demekten maksat, «o devenin yavrusunu da verir.» demektir.

Zekatı alan kimse, durum itibarı ile vasatın altında olan bir deveyi, zekat olarak almaz. Ya verilmesi gerekenin aynını ister veya onun kıymetini ister. Ancak, bu hususta, zekat veren kimseyi zorlamaz. (Feteva-yı Hindiyye) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Develerin zekatında ölçü nasıldır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com