" Evlilik Hayatı " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Evlilikteki mahrem hadiseleri anlatan eşe nasıl davranılmalı?

Eşim ikimizle ilgili özel şeylerimizi kadın erkek ayırt etmeden anlamaktadır. Beni utandırmakta ve onurumu zedelemektedir. Ne yapmam gerekir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Bu konu hakkında hanımınızla konuşmalı ve onu bu davranışından vazgeçirmelisiniz. Zira;
Kadın olsun, erkek olsun yatak hallerini ve âilenin sırlarını saklamasını bilmeli ve başkalarına asla yaymamalıdır. Peygamberimiz (asm) buyuruyor ki “Kıyamet gününde Allah indinde mevki itibarıyla insanların en kötülerinden biri, karısının kendisi ile kendisinin karısı ile olan münâsebetini sağa sola yayan kimsedir.” (İbn-i Mace, Müslim, c: 2. s: 1061)
Kadın - erkek her mümin bu çeşit bir ahlâksızlığı işlemekten sakınmalıdır ve sakınmaları da gereklidir. Hayâller ve tasavvurların insanın duyguları üzerinde büyük etkileri vardır. Başkalarından duyulan bu çeşit cinsî hususlarda insanın hislerine etki eder. Bunun içindir ki, dinimiz evlilik hallerinin başkaları tarafından bilinmesini ve yayılmasını yasaklamıştır. (İslam’da Evlilik ve Mahremiyetleri, Abdullah Aydın)
Hadis-i şerif erkeğin karısı ile aralarında geçen cinsî münasebet hususâtını tavsif etmesinin ve bu babda tafsilât vererek kadının neler konuştuğunu ve neler yaptığını anlatmasının haram kılındığına delildir. Fa¬kat mücerred cinsî münasebet lâfı etmek haram değilse de ihtiyaç yokken konuşulması yine de mekruhdur. Çünkü mürüvvet ve ahlâka mugayirdir. Resûlullah Efendimiz (asm):
“Her kim Allah'a ve âhiret gününe îman ederse, ya hayr söylesin, ya sussun.” buyurmuşlardır. (Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi)
Aynı hüküm kadın için de geçerlidir.

Kadını terbiye için önce öğüt verilmesi gerekir. Eğer dinlemiyorsa yatak ayırma cezası verilebilir.

Serkeşlik göstermesi halinde kocanın te'dip edici bir surette öğüt vermesi, yatağından ayrı durması caizdir. (İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an)

İmam Şafiî (ra) şöyle der: "Onlara öğüt, "Allah'tan kork, benim sende hakkım var. Bu tutumundan vazgeç. Bana itaat etmenin farz olduğunu bil" ve benzeri sözlerle olur. Bu öğütlerin yeterli olması umulduğu için, erkek kadını bu noktada dövmez. Eğer kadın serkeşliğinde ısrar ederse,  o zaman onu yatağında terk eder. Buna onunla konuşmama da dâhildir. Erkek onunla konuşmamayı üç günden daha fazla sürdürmez. Erkek onu yatağında yalnız bıraktığı zaman, eğer kadın kocasını seviyorsa, bu durum ona güç gelir ve böylece geçimsizliği bırakır. (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb)

Üç günden daha fazla konuşmamak ise helâl değildir. Böyle davranmak, kadının yalnızlık hissetmesini, durumunu gözden geçirip yaptıkları üzerinde iyice düşünmesini en etkili şekilde sağlayacaktır. İbni Abbas diyor ki: Kadın yatakta kocasına ita¬at ediyorsa kocanın onu dövme hakkı yoktur. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Evlilikteki mahrem hadiseleri anlatan eşe nasıl davranılmalı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com