" Oruç " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İslamda susma orucu var mıdır?

Bir yerde okumuştum, kaynağını hatırlayamıyorum şimdi, arada bir susma orucunun iyi oldugu yazıyordu.. Peki nasıl tutulur? Nasıl niyet edilir? En az ve en çok kaç gündür? Ve malum bu asırda teknoloji var, susma orucunu tutarken, mail yahut mesaj yazmak orucu bozar yada zedelermi? Susma orucunu bozarsan kefareti var mıdır, nedir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Dinimizde susma orucu yoktur
Ali b. Ebî Talib'(in şöyle) dedi(ği rivayet olunmuştur.) Resûlullah'ın (asm) şu sözü hatırımdadır:
"Erginlik çağına geldikten sonra yetimlik yoktur. Gece-gündüz susmak da yoktur."
İbadet maksadıyla gündüzün akşama kadar aralıksız susmak caiz değildir. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi)
Susma orucu tutmak ve adamak Hz. Musa (as) ve Hz. İsa'nın (as) şeriatinde meşruydu

Vaktiyle sükût şeklinde oruç tutulması caiz bulunmuştu. İslâmiyette ise bunun cevazında ihtilâf vardır. Hz. Ebu Bekir'den rivayet edildiğine göre, bu cevaz, Müslümanlıkta kaldırılmıştır. Fakat âlimlerden Kaffal'e göre böyle bir adağın cevazı düşünülebilir. Çünkü bir müddet insanlar ile konuşmayı terk ile fikri başkalarından soyutlayarak Allah'ı zikretmek ile meşgul olmak, bir ibadet, bir manevî yakınlık demektir. (Ömer Nasuhi Bilmen)

Herhangi bir insan ile konuşmama yahut susma adağına bağlılık Hz. Musa ile Hz. İsa'nın şeriatinde meşru idi. Ancak bizim şeriatimizde bu meşru değildir. İslâm şeriatinde konuşmamayı adamak caiz değildir. Abdullah b. Mes'ud da, böyle bir adakta bulunan kimseye konuşmayı emretmiştir. Çünkü güneşte durup oruç tutmayı adayan Ebu İsrail adındaki kişinin durumuna dair sahih hadis dolayısıyla doğru olan budur. Peygamber (asm) Ebu İsrail'e konuşmasını ve orucunu gölgede tamamlamasını emretmişti. Bu hadisi Buharî, İbni Abbas'tan rivayet etmiştir. İbni Zeyd ve es-Süddî de şöyle demişlerdir: Onlarda uygulama yemekten ve konuşmaktan uzak durmak suretiyle oruç tutma şeklindeydi.
Çirkin sözler söylemekten oruçlu iken uzak durmak ise bizim şeriatimizin sünnetlerindendir. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir)

Rivayet olunduğuna göre Hz. Ebu Bekr (ra), konuşmamayı nezr etmiş olan bir kadının yanına girer ve: "İslâmiyet böyle adakları kaldırmıştır. Binâenaleyh konuş!" der. Allah en iyisini bilendir. (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb)

Peyagamberlerin şeriatleri birbirinden neden farklıdır? sorusunun cevabı için tıklayınız.

Bizim oruç tutmaktaki sünnetimiz (yolumuz) ise çirkin sözler söylemekten uzak durmaktır

Çünkü Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: "Sizden herhangi bir kimse oruçlu olduğu vakit çirkin söz söylemesin, cahillik etmesin. Bir kimse onunla çarpışmaya yahut onunla sövüşmeye gelirse, o: Gerçek şu ki ben oruçluyum, desin." (Buhâri, Savm 2; Müslim, Siyam 163; Ebu Davûd, Savm 29; Nesâi, Siyam 42; Muvatta', Siyam)
Yine Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: "Kim yalan ve kötü söz söylemeyi ve onun gereğince amel etmeyi terk etmeyecek olursa o kimsenin yemesini, içmesini terk etmesine Allah'ın bir ihtiyacı yoktur." (Buhâri, Savm 8, Edeb 51; Ebu Dâvud, Savm 26; Tirmizî, Savm 16; İbn Mâce, Sivâm 21)
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İslamda susma orucu var mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com