" Şeytan ve Cinler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Şeytanın cinsiyeti nedir?

Şeytanın cinsiyeti var mıdır? Şeytanın cinsiyeti varsa Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva validemizi kandıran şeytanın cinsiyeti nedir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
“Hani meleklere: “Âdeme secde edin!” demiştik; İblis hâriç, hemen secde ettiler. (O,) cinlerden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da onu ve zürriyetini (kendinize) dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar size düşmandır. Zâlimler için (bu) ne kötü bir değişmedir.” (Kehf, 50)
İblis'in cinlerden mi meleklerden mi olduğu konusunda farklı görüşler olmakla birlikte (razi) bu ve benzeri âyetler onun meleklerden olmadığını açık bir şekilde ifade eder. Ayrıca melekler, nurani varlıklar olup onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Onlar evlenmezler, dolayısıyla çocuk sahibi olmazlar. Halbuki bu âyette İblis'in neslinden söz edilmektedir. Melekler, yaratılışları İtibariyle itaatkâr varlıklar olup Allah'a asla isyan etmezler, kendilerine emredilenleri yerine getirirler. (Nahl 16/0; Tahrim 66/6) Halbuki İblis çeşitli âyetlerde ifade edildiği üzere Allah'a isyan etmiştir. Çünkü o cinlerdendir, cinler ise itaat ve¬ya isyan etme özgürlüğüne sahip varlıklardır.
Hz. Peygamber'den rivayet edilen hadisi şerif de, meleklerle cinlerin farklı varlıklar olduğunu ifade etmektedir. Resulullah şöyle buyurmuştur: "Melekler nurdan yaratıldı. Cinler ise öz ateşten yaratıldı. Âdem de (Kur'an'da) size anlatılan şeyden (toprak) yaratıldı" Müslim (Diyanet Tefsiri)
Şeytan da cinlerden olduğuna göre bir cinsiyeti var demektir. Cinsiyeti açıkça belirtilmese de gerek ayetlerden gerekse tefsirlerden İblis’in erkek olabileceği anlaşılmaktadır.
Nitekim Kuran-ı Kerim'de şeytanla ilgili ifadeler müzekker (erkeklik) sigasıyla geçmektedir. (Arapça’da fiiller müzekker (erkeklik) ve müennes (dişilik) şeklinde farklı çekimlerde kullanılır) Ve İblis’in soyundan söz edilmektedir.
İblis'in, kendi sulbünden zürriyeti olup olmadığı hususunda görüş ayrılığı vardır. eş-Şa'bî dedi ki: Bir adam bana, İblis'in karısı var mıdır diye sordu ben: Bu, benim hazır bulunmadığım bir düğündür, dedim. Daha sonra yüce Allah'ın: "Onu ve onun soyunu veliler mi ediniyorsunuz" buyruğunu hatırladım, burada karısı olmaksızın onun zürriyetinin olmayacağını anladım, bunun üzerine ona: Evet dedim.
Mücahid dedi ki: İblis, kendi fercini yine kendisinin fercine soktu ve beş tane yumurta çıkardı. İşte zürriyetinin aslı budur. Bir diğer görüşe göre yüce Allah onun sağ baldırında bir erkeklik organı, solunda da ona bir fere yaratmıştır. O da bunu ötekine birleştirmekte ve her gün onun on tane yumurtası çıkmaktadır. Her bir yumurtadan, erkek ve dişi olmak üzere yetmiş şeytan çıkmaktadır, bu şeytan, çıkmakla birlikte uçuverir. Babaları nezdinde mevkileri en yüksek olanları, Ademoğullan arasında en büyük fitne çıkaranlarıdır.
Kimileri de şöyle demiştir: İblis'in ne çocukları, ne de zürriyeti vardır. Onun zürriyeti, şeytan arasındaki yardımcılarıdır.
el-Kuşeyrî Ebu Nasr da der ki: Özetle, yüce Allah, İblis'in bir zürriyetinin ve ona tabi olan kimselerin bulunduğunu haber vermiştir. Bunlar, Ademoğullarına vesveselerde bulunurlar ve onların düşmanıdırlar. Bizim için onların doğum keyfiyetleri ile İblis'ten zürriyetin meydana gelmesine dair sabit herhangi bir rivayet yoktur. Bu bakımdan bu konuda söz söylemek sahih nakle bağlıdır.
Derim ki: Bu konuda sahih olarak sabit olan el-Humeydî'nin "el-Cem' beyne's-Sahiheyn" adlı eserinde İmam Ebu Bekir el-Berkanî'den naklettiği rivayettir. O, kendi kitabında müsned olarak Ebu Muhnmmed Abdulğani b. Sa-id ehHafız'dan, o Âsım'dan, o Ebu Osman'dan, o, Selman'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir; Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: "Pazara ilk giren kişi de sen olma, son çıkan kişi de sen olma. Çünkü şeytan orada yumurtlamış ve orada yavrulanmıştır." (Müslim)
İşte bu, şeytanın kendi sulbünden zürriyeti bulunduğunun delilidir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. (İmam-ı Kurtubi - El-Camiu li Ahkami’l Kuran)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Şeytanın cinsiyeti nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com