" Ahlak " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kötü ahlak sahibine nasıl zarar verir?

Kötü ahlakın zararları nelerdir? Ahlakı kötü olan kişi nelerden mahrum kalır?

Cevap:

Kötü ahlak sahibine azap verir
Allah (cc) iyiliklere ve güzel ahlaka, sonsuz adaleti ve merhameti gereği mükafatlar ihsan etmiştir. Kötülüklere ve kötü ahlak içine de manevi ceza ve sıkıntılar yerleştirmiştir. Allah-ü Teala her kötülüğün içine manevi cezalar yerleştirerek kötü ahlak sahiplerini daha bu dünyada cezalandırır.
Sevgi ve kardeşliğin zıddı olan düşmanlık, adavet gibi hisler besleyenlerin ruhlarının ve vicdanlarının manevi azap çekmesi,
Hırslı kimselerin başta hırs besledikleri şeyden mahrum edilmeleri, kanaatsizlik ve sürekli şikayet hali içinde olmaları sebebiyle dünya saadetinden mahrum kalmaları,
Hased ve kıskançlık ateşinin önce sahibini yakması, elde edemediği her nimet için bu nimetlere sahip olan kimselere nefret beslemesi, sürekli rahatsızlık ve sıkıntı hali içinde bulunmaları,
Gururlu ve kibirli kimselerin, çevrelerinden hürmet ve iltifat görme arzuları ve bu karşılanmadığı müddetçe insanları sevmekten ve onların sevgisinden mahrum kalmaları,
İnsanlara kötü düşünceler besleyip sürekli başkalarının ayıp ve kusurlarını kollayan kimselerin, aynı şekilde kötü düşüncelere yani su-i zanna maruz kalmaları,
gibi daha pek çok kötü huylara Allah (cc) tarafından yerleştirilmiş olan manevi cezalar bulunmaktadır. Allah (cc) kullarına iyiliklerin iyilik kötülüklerin de hep kötülük getirdiğini adeta kötü huyların içine yerleştirilmiş manevi azaplarla hissettirmekte ve yaşatmaktadır.
Bununla birlikte Allah (cc) kötü ahlaklı kişilere, ahiretteki hallerinin numunesini manevi olarak bu dünyada yaşatmaktadır.
Kötü ahlak güzel olan tüm huyları bozar
Kötü huylar; kötü ahlak manasındadır. İslam alimleri, yaratılıştan gelen iyi hasletlerin iradi gayretle desteklenerek meleke haline getirilmesine, kötü huyların da baskı altında tutularak sindirilmesine hükmederler. Sözgelimi Hz. Ömer:
“İnsanda on (fıtri) ahlak vardır, bunlardan dokuzu iyidir, birisi kötü. Bu kötü (serbest kalırsa) diğerlerini de bozar.” demiştir.
İbn-i Arabi de şunu söyler:
“Güzel ahlak ile mecbul olanlar cidden azdır. Kötü ahlak üzere mecbul olanlar ise, insanların çoğunluğunu teşkil eder. Zira insan tabiatına galebe çalan, şerdir.”
Bu sebeple eğer insan, fikrini, temyiz gücünü, haya duygusunu, korunma melekesini kullanmaksızın kendisini tabiatının akışına bırakıverecek olsa ona hayvani huylar galebe çalar. Zira insan fikir ve temyiz vasıflarıyla hayvanlardan ayrılır. Bunları kullanamazsa adetlerinde onlara iştirak eder, kuvve-i şeheviye her çeşidi ile onu istila eder, haya uzaklaşır, yok olur. [1]
Kötü ahlaklı kimse ilk olarak kendi nefsine zulüm eder
“Ahlakı kötü olan nefsine azap eder. Kaygısı çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin şerefi gider, kişiliği gider.” [2]
Kötü ahlak kişiye ancak uğursuzluk getirir
“Yumuşak ve geniş huylu olmak, kişiye uğur getirir. Sert ve dar huylu olmak ise, uğursuzluk getirir.” [3]
Resulullah’a (asm):
“Uğursuzluk nedir?” denildi. O da:
“Kötü ahlaktır.” buyurdu. [4]
“Uğursuzluğu kötü ahlak doğurur.” [5]
Kötü ahlak sahibini lekeler
“Kötülük ve çirkin hareket kimde ve nerede olursa, onu mutlaka lekeler. Haya da kimde ve nerede olursa, onu mutlaka süsler.” [6]
Kötü ahlak iyilikleri yok eder
“Kötü ahlak öyle bir kötülüktür ki, onunla beraber çokça yapılan haseneler fayda vermez. Güzel ahlak öyle bir hasenedir ki, onunla beraber çokça yapılan günahlar zarar vermezler.” [7]
Kötü ahlak salih amelleri bozar
“Kötü ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi, salih amelleri bozar.” [8]
“İyi ahlak, sıcak suyun buzu eritmesi gibi, kötülükleri eritip yok eder. Kötü ahlak, sirkenin balı bozması gibi, insanın iyi amellerini bozar.” [9]
Kötü ahlak kalbi öldürücü zehir hükmündedir
“Ahlakı kötü olan nefsine azap eder. Kaygısı çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin şerefi gider, kişiliği gider.” [10]
Kötü huy imana zarar verir
“Haya ve iman birbirinden ayrılmaz iki dostturlar. Biri gidince öbürü de gider.” [11]
Kötü huylar, kalbi hasta eder. Bu hastalığın artması, kalbin ölümüne (yani küfre) sebep olur. Kötü huyların en kötüsü olan şirk, yani küfür ise, kalbin en büyük zehridir. İmanı olmayanın, (Kalbim temizdir. Sen kalbe bak.) gibi sözleri, boş laflardır. Ölmüş olan kalp temiz olmaz. [12]
Kötü ahlak Nemrut ve Firavunları netice verir
Kötü ahlakın en ileri derecesi başta kendilerine ve herkese zulmeden Nemrutları ve Firavunları netice vermiş; güzel ahlakta en üst dereceye ulaşanlar da Enbiya ve Sıddıkin mertebesine yükselmişlerdir.       
Kötü ahlak insanı şeytanların derecesine indirir
“Muhakkak kul güzel ahlak sayesinde, abid (ibadet eden) olmadığı halde cennetin en yüce derecesine varır. Kötü ahlakı yüzünden de (abit olduğu halde) cehennemin en aşağısına düşer!” [13]
Allah (cc) kötü ahlak sahiplerini sevmez
“Kıyamet günü müminin mizanında güzel huydan daha ağır basacak hiçbir şey yoktur. Allah-ü Teala, yaramaz huylu hayırsız kimseyi asla sevmez.” [14]
“Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına da düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan mesuldür.
Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin.
Bütün bunların (bu tavırların) kötü olanları, Rabbinin katında hoş görülmeyen şeylerdir.” [15]
“Şüphesiz, Hz. Allah çok cömerttir. Cömertliği ve iyi ahlakı sever, kötü ahlaktan ise nefret eder.” [16]
“Şüphesiz Allah cömerttir, cömertliği sever. Yüce huyları da sever. Aşağılık ahlaktan ise hoşlanmaz.” [17]
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Allah’ın sevdiği ve nefret ettiği iki şer huy vardır:
a) Allah’ın sevdiği huylar; Cömertlik, işlerinde kolaylık göstermek.
b) Allah’ın sevmediği huylar; Kötü ahlak, cimriliktir.
“Hz. Allah bir kimsenin hayırlı olmasını dilediği zaman, onu milletin ihtiyaçlarını yapmaya memur kılar.” [18]
Kötü ahlaklı kimse, kıyamet günü Peygamber Efendimiz’e (asm) uzak kalacaktır
“Bana en sevgili olanınız ve bana ahirette de en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sizden en çok kızdıklarım ve ahirette bana en uzak olanlarınız da, ahlakı kötü olanlar, gevezeler, böbürlenenler ve boş boğazlardır.” [19]
Kötü ahlaklı kimse ahirette hüsrana uğrar
“Şüphesiz, Allah’ın nezdinde kıyamet günü makamca en kötü kişi, terbiyesizliğinden dolayı insanların kendisinden kaçındıkları kişidir.” [20]
“Ki onu (o nefsini) günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur! O’nu isyanıyla örten ise, muhakkak hüsrana uğramıştır!” [21]
Kötü ahlaklı kişinin tevbe imkanı olmaz
“Kötü ahlak, affedilmez bir günahtır. Kötü zan ise, şerleri doğuran bir hatadır.” [22]
Ahlakı kötü olan kimse müstesna, her şeyin tevbesi vardır. Çünkü o bir günahtan tevbe eder etmez daha kötüsünün peşine düşer.” [23]
Kötü ahlak, cennete girmeye engeldir
Ümmü’d-Derda’dan rivayet edildiğine göre, Ebu’d-Derda bir gece namaz kılarak gecelemiş ve ağlamaya başlayarak şöyle demiştir:
“Allah’ım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi, ahlakımı da güzelleştir.” Bu şekilde sabaha çıkmıştır. Sabahleyin, Ümmü’d-Derda ona:
“Bakıyorum da geceden bu yana, ahlakın güzelliği için dua ediyorsun, neden?” diye sormuş. O da:
“Ey Ümmü’d-Derda! Müslüman kulun ahlakı güzelleşe güzelleşe sonunda, ahlaki güzel¬liği onu cennete koyar (veya) ahlakı kötüleşe kötüleşe, en sonunda ahlakın kötülüğü onu cehenneme götürür. Sonra, Mümin bir kula uyurken dahi mağfiret edilebilir.” diye karşılık vermiştir. [24]
Kötü huy, kişiyi cehenneme sürükler
Resulullah’a (asm):
“İnsanları cennete girdiren şeylerin en çok neler olduğu” sorulduğunda:
“Allah’tan korkmak ve güzel ahlaklı olmak.” cevabını verdi.
İnsanları cehenneme tıkan şeyler sorulunca da:
“Ağızla işlenen günahlar ve zina etmektir.” buyurdu. [25]
Kötü ahlaklı kimselerin yeri cehennemin en alt katıdır
“Muhakkak ki kul, kötü ahlakından ötürü cehennemin en alt kısmına varır.” [26]
“Kul, ibadeti az olsa da güzel ahlakı sayesinde, ahiretin yüksek mevkilerine ve şerefine ulaşır. Yine kul kötü ahlakı ile de cehennemin en alt katına inecektir.” [27]
Kötü ahlakta ısrar etmenin sonu cehennemde daimi azap çekmektir
“Allah’ın, hılkatini (dış görünüşünü) ve huyunu güzelleştirmediği kişi ebediyyen cehennemde kalacaktır.” [28]
Nefisleri ile mücadele eden çok kimselerin başarıya ulaşarak çok güzel huylar kazandıkları daima görülmektedir. Nefis terbiyesi (riyazet-alıştırma), hayvanlara, otlara, çiçekler ve hatta taşlara tesir edip dururken, insanlara tesir etmez mi? “Huy canın altındadır. Can çıkmadıkça huy çıkmaz,” sözü, her yönü ile doğru değildir. Bazı huyları değiştirmek güçtür; fakat imkansız değildir. Tedavi sayesinde bazı hastalıklar tesirsiz hale geldiği gibi, terbiye ve mücahede sayesinde de bazı huylar, hiç olmazsa, tesirini gösteremez bir hale gelir, güzel huyların karşısında siner kalır. [29]
Kötü ahlak sahibine yeni kötü huylar getirir
Allah katında kötü huydan daha büyük günah yoktur. Çünkü kötü huy sahibi bir hatadan kurtulmadan, diğerini işler. [30]
Kötü ahlak kişiyi dostsuz bırakır
Zira dostluk kurmak hususen hayırlı arkadaşlar edinmek güzel ahlakın şiarıdır. Başka bir deyişle dost edinebilme meziyeti güzel ahlaka sahip kimselerin özelliğidir. Kötü ahlaklı kişiyi ise Allah sevmediği gibi kulları da sevmez.  Bu sebeple kötü huylu kişiler dostsuz kalırlar.
Malumdur ki; dostluk, iyi huyun ayrılık ve geçimsizlik ise kötü huyun meyvesidir. İyi huy sevmeyi, anlaşmayı, uyuşmayı gerektirir. Kötü huy ise kızma, haset ve sırt çevirmeye sebep olur. Tıpkı ağaç iyi olunca mahsulün de iyi ve tatlı olması gibi. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kötü ahlak sahibine nasıl zarar verir?
Kaynakça:
[1] İbrahim Canan / Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi
[2] Ebu Nuaym
[3] İmam Suyuti, Cami’us Sağir Ve Tercemesi İzahlı 2000 Hadis /Üstün Ahlak
[4] Taberani
[5] İmam Suyuti; Cami’us Sağir Ve Tercümesi İzahlı 2000 Hadis / Üstün Ahlak
[6] Tirmizi
[7] İmam Gazali / İhya-i Ulumi’d-Din
[8] Beyhaki
[9] İmam Suyuti / Cami’us Sağir Ve Tercemesi İzahlı 2000 Hadis
[10] Ebu Nuaym
[11] Hakim, Taberani; Tergib ve Terhib
[12] Muhammet Hadimi, Ali Bin Emrullah / İslam Ahlakı
[13] İmam Gazali; İhya-i Ulumi’d-Din
[14] Tuhvet’ül-Ahvezi
[15] İsra, 36-37-38
[16] İmam Suyuti; Cami’us Sağir Ve Tercemesi İzahlı 2000 Hadis / Üstün Ahlak
[17] Beyhaki
[18] İmam Suyuti; Cami’us Sağir Ve Tercemesi İzahlı 2000 Hadis / Üstün Ahlak
[19] Ahmed, Taberani, İbni Hıbban, Tirmizi
[20] İmam Suyuti; Cami’us Sağir Ve Tercemesi İzahlı 2000 Hadis
[21] Şems, 9-10
[22] İmam Gazali / İhya-i Ulumi’d-Din
[23] Hatib
[24] İmam Ahmed Bin Hanbel; Kitabü’z-Züht
[25] Tirmizi, İbni Hıbban, Beyhaki
[26] Haraiti
[27] Taberani
[28] Taberani; Tergib ve Terhib
[29] Ömer Nasuhi Bilmen / Büyük İslam İlmihali
[30] Taberani / Mucemu’s-Sağir

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com