" İbadet " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Namaz kılmayan kafir midir?

Bilerek namazı terk eden kişinin ahiretteki durumu ne olacaktır?

Cevap:

Namazın farz olduğunu inkâr etmek kişiyi kâfir, tembellikten dolayı namazı terk etmek fasık (günahkâr) yapar
Namaz, İmandan sonra İslam'ın en mühim rüknüdür, terkine asla göz yumulmaz. Dinen kesinlikle sabit olmuş olan bir hükmü inkâr etmek küfür olduğu gibi, namazın farziyetini inkâr etmek de küfürdür. Binaenaleyh namaza inanmayan kimse Müslüman değildir. Onunla evlenmek caiz olmadığı gibi kestiğini de yemek caiz değildir. Fakat namazın farziyetini inkâr etmez, ancak tembellikten dolayı namaz kılmazsa günahkâr olsa bile Müslüman sayılır. İslam hukukuna göre suçlu olduğundan cezaya müstahaktır. Hanefi mezhebinde, tevbe edip namaza başlayıncaya kadar hapse mahkûm edilir. Şafii mezhebinde ise, terkte de ısrar eder ve tevbe etmezse idama mahkûm olur.
Bilerek namazı terk etmek dünya ve ahirette azaba sebeptir
Namazın akıllı, büluğ çağına girmiş, hayız ve nifastan temizlenmiş her Müslümana farz olduğu konusunda görüş birliği vardır. Namazı kılmamanın azaba sebep olacağına dair Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulur:
"Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik." (Müddessir, 40-43)
"Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terk ettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır." (Meryem, 59-60)

"Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan habersizdirler." (Mâûn, 4-5)
Hz. Peygamber'de (asm) şöyle buyurmuştur:
“Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar." (Ahmed b. Hanbel)
“Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur." (Buhârî, Nesâî)
Ubâde b. es-Sâmit'in naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur:
“Kullarına farz kıldığı beş vakit namazı, küçümsemeden hakkını vererek, eksiksiz olarak kılan kimseyi, Allah Teâlâ cennetine sokmaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler için böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar." (Ebû Davud)
Ebû Hureyre'nin (ra) naklettiği bir hadiste de şöyle buyurulur:
"Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Eğer bu namazı tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Aksi halde şöyle denilir: Bakın bakalım, bunun nafile namazı var mıdır?" Eğer nafile namazları varsa, farzların eksiği bu nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer farzlar için de aynı şeyler yapılır." (Tirmizî, İbn Mâce)
Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır
Hz. Câbir'in (ra) anlattığına göre, Resûlullah’ın (asm) şöyle söylediğini işitmiştir:
"Kişiyle şirk arasında namazın terki vardır” (Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)
Tirmizî ve Ebû Dâvud'un bir diğer rivayetinde: "Kulla küfür arasında namazın terki vardır." buyrulmaktadır.
Hz. Büreyde (ra) anlatıyor:
"Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Benimle onlar (münafıklar) arasındaki ahid (antlaşma) namazdır. Kim onu terk ederse küfre düşer." (Tirmizi, Nesai, İbni Mace)
Abdullah İbnu Şakik merhum anlatıyor:
"Resûlullah'ın (asm) Ashâb'ı ameller içerisinde sadece namazın terkinde küfür görürledi." (Tirmizi)
Nevevî:
"Kulla, küfür arasında namazın terki vardır." hadisini âlimlerin dört şekilde te'vil ettiklerini belirtir:
1- Kişi namazı terk etmekle, kâfirin cezasını hak eder, o da ölümdür.
2- Hadis namazın terkini helâl addedenler hakkındadır.
3- Namazın terki kişiyi küfre götürür.
4- Namazı terk fiili, kâfirlerin fiilidir.
Kişiyi küfürden men eden şey namaz kılmasıdır. Namazı bıraktı mı Müslümanı kâfirden ayıran alameti terk etmiş olur ve böylece zahiren kâfir hükmüne maruz kalabilir. Ayrıca namazın terki onu, neticede küfre atan durumlara, inançlara, hatalara düşürebilir. Nitekim her bir günahta küfre giden bir yol bulunduğu kabul edilmiştir. (Kütüb-i Sitte)
Kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey, namazdır
Abdullah b. Kurt (ra) Peygamber Efendimiz'in (asm) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
“Kulun kıyâmet gününde ilk hesaba çekileceği şey, namazdır. Eğer namazı iyi, güzel olursa, diğer amelleri de iyi olur. Eğer namazı bozuk olursa diğer amelleri de bozuk olur.” (Taberani)
Enes b. Mâlik (ra) Peygamber Efendimiz'in (asm) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
“Allah’ın insanlara dinlerinden ilk farz kıldığı şey namazdır, (âhir zamanda dinlerinden) geriye en son kalacak olan namazdır, (kıyâmette insanların) ilk hesaba çekilecekleri de namazdır. (Kıyâmet günü) Allah (meleklere) “Kulumun namazına bakın!” der. Eğer namazı tam çıkarsa tam olarak yazılır. Eğer noksan çıkarsa “Bakın kulumun nâfile namazı var mı?” der. Eğer nâfile namazı bulunursa farzlar nâfile ile tamamlanır. (Ebu Yala)
Câbir b. Abdullah (ra) Peygamber Efendimiz'in (asm) şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
“Cennetin anahtarı namazdır.” (Darimi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Namaz kılmayan kafir midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com