" Kur'an-ı Kerim " 1 yorum

 

 Hadislerde Haşir Suresi'nin son üç ayetinden bahsedilirken neden son beş ayeti okunur?

Hadislerde, Haşr Suresi'nin son üç ayetinin okunmasının fazileti ifade edilmektedir. Tesbihatlarda son beş ayet yazılmasının hikmeti nedir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Bazı hadis-i şeriflerde Haşir Suresinin “son üç ayeti” bazılarında “son ayetleri” diye zikredilmektedir

İşbu Sure-i Haşr’in ahirindeki bu ayetlerin büyük faziletleri olduğuna dair müteaddit rivayetler vardır. (Hak Dini Kur’an Dili, Elmalı M. Hamdi Yazır, c.7, s.490)

Bazı hadis-i şeriflerde haşir suresinden sondan üç veya dördüncü ayetleri şeklinde sayı belirtilirken, bazı rivayetlerde ise ayet sayısı belirtilmemiş “ahir ayetler” diye ifade edilmiştir. Genel itibari ile aşr-i şeriflerde sondan beşinci ayetten başlanması ve tesbihatlerde son beş ayetin okunması, rivayetlerde buyrulan “âhir ayetleri” ifadesine denk gelir.

“Kim sabaha erdiği zaman üç kere “Euzubillahi’s-Semî’il-Alim mine’ş-Şeytâni’r-Racim”der ve Haşr suresinden üç ayet okursa, Allah onun için yetmiş bin meleği vekil tayin eder de onlar, akşam oluncaya kadar kendisine rahmet okurlar. Şayet o gün ölecek olsa şehit olarak ölür. Akşam vaktinde aynı şekilde okuyacak olsa, (keza sabaha kadar aynı şeyler söz konusudur.)” (Tirmizi, Fedailu’l-Kur’ân 22,(2923) Kütüb-i Sitte, c.4 s.306)

Es-Saâlibî’nin Yezid er-Rukaşî’den, onun Enes’ten rivayet ettiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur;

“Her kim Haşr Suresinin sonunda yer alan, “Şayet Biz Kuran’ı bir dağa indirse idik…” buyruğundan itibaren (surenin) sonuna kadar okurda da o gece ölürse şehit olarak ölür.” (Tirmizî, 5, 182, el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, İmamı Kurtubî, c.17, s.183)

Nisaburî Ebu Ali Abdurrahman İbn Muhammed, Fevaid’inde, Muhammed İbn Hanefiyye’den tahriç etmiştir, Bera İbn Azib (ra), Ali İbn Ebi Talib Hazretleri’ne demişti;

“Senden Allah aşkına rica ederim, Rahman Teâlâ’nın (cc) gönderdiklerinden bilhassa Cibril’in Resulullah’a getirdiklerinden, Resulullah’ın (asm) sana öğrettiklerinden en efdalini bana suret-i mahsusada öğretmez misin? Hazret-i Ali:

“Ya Bera, dedi, Allah’a İsm-i Âzam’ı ile dua etmek istersen Sure-i Hadîd’in evvelinden on ayeti ve Sure-i Haşrin âhirini oku.” (Hak Dini Kur’an Dili, Elmalı M. Hamdi Yazır, c.7, s.490)

Haşir Suresi’nin ahir ayetlerinin ehemmiyeti, İsm-i Âzam’ın içinde zikredilmesidir

Hz. Büreyde (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm), bir adamın şöyle söylediğini işitti;

 "Allah'ım, şehâdet ettiğim şu hususlar sebebiyle senden talep ediyorum. Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın, birsin, samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç), doğurmadın, doğmadın, bir eşin ve benzerin yoktur.

"Bunun üzerine Efendimiz (asm) buyurdular;

"Nefsimi kudret elinde tutan Zât'a yemin olsun, bu kimse, Allah'tan İsm-i Âzam’ı adına talepte bulundu. Şunu bilin ki, kim İsm-i Âzam’la dua ederse Allah ona icâbet eder, kim onunla talepte bulunursa (Allah ona dilediğini mutlaka) verir." (Tirmizî, Daavât 65, (3471); Ebû Dâvud, Salât 358, (1493)

Resulullah (asm) burada, dua ederken İsm-i Âzam şefaatçi yapılarak istendiği takdirde Cenab-ı Hakk'ın isteneni vereceğini ifade buyuruyor. (Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, c.6, s.554)

Haşir Suresi’nin son ayetlerinin faziletli bulunması, sabah ve akşam namazlarından sonra okunması, İsm-i Âzam olarak bilinen ve dua edildiği takdirde geri çevrilmeyen kudsi isimleri içinde derc etmesindendir.

Deylemî de, merfu’an İbn Abbas’dan şöyle rivayet etmiştir:

Allah’ın İsm-i Âzam-ı Sure-i Haşr’in ahirinden altı ayettedir.” (Hak Dini Kuran Dili, Elmalı M. Hamdi Yazır, c.7, s.490)

Ebu Hureyre’den şöyle dediği rivayet edilmektedir:

 Ben can dostum Ebu’l Kasım Resulullah’a (asm) Allah’ın en büyük ismi (İsm-i Âzam’ı)na dair soru sordum da şöyle buyurdu;

 “Ey Ebu Hureyre, sen el-Haşr Suresi’nin sonlarını çokça okumaya bak!” Aynı soruyu ona bir daha sordum, o da bana aynı cevabı tekrarladı. Bir daha ona sordum, yine bana aynı cevabı verdi.” (el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’ân, İmamı Kurtubî, c.17, s.249)

Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hadislerde Haşir Suresi'nin son üç ayetinden bahsedilirken neden son beş ayeti okunur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com