" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kurân'ın diğer isimleri nelerdir?

Kur'ân-ı Kerim'in diğer isimleri nelerdir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Şeyzele adıyla tanınan Ebu-l Maali Uzeyzi b. Abdi’l-Melik “Kitabu’l Burhan”ında şöyle der: Kur’ân’a elli beş tane isim vermiştir. Bunlar:
1-2 : Kitap ve Mübin
“Ha, Mim. Apaçık Kitaba andolsun ki…” (Duhan, 1-3)
3-4 : Kur’an ve Kerim:
“Şübhesiz ki bu, korunmuş bir kitabda (Levh-i Mahfûz’da) bulunan elbette pek şerefli bir Kur’ân’dır.” (Vakıa, 77-78)
5 : Kelam:
“Allah’ın kelâmını (sözünü) işitsin…” (Tevbe, 6)
6 : Nur
“Size apaçık bir nûr (olan Kur’ân’ı) indirdik.” (Nisa, 174)
7-8 : Hidayet ve Rahmet
“Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasîhat, gönüllerde olana bir şifâ ve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet (olan Kur’ân) gelmiştir.” (Yunus, 57)
9 : Furkan
“Furkan’ı (hak ile bâtılı ayıran Kur’ân’ı) kuluna indiren (Allah) ne yücedir!” (Furkan, 1)
10 : Şifa
“Hem Kur’ân’dan öyle şeyler indiriyoruz ki o, mü’minler için bir şifâ ve bir rahmettir; zâlimlere ise ancak hüsran arttırır.” (İsra, 82)
11 : Mev’ize:
“Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasîhat, gönüllerde olana bir şifâ ve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet (olan Kur’ân) gelmiştir.” (Yunus, 57)
12-13 : Zikir ve Mübarek
“İşte bu (Kur’ân) da, mübârek bir zikirdir ki onu (biz) indirdik. Şimdi siz onu inkâr edenler misiniz?” (Enbiya, 50)
14 : Aliyy
“Ve muhakkak ki o, katımızda bulunan ana kitabda (Levh-i Mahfûz’da)dır. Şanı Yücedir…” (Zuhruf, 4)
15 : Hikmet
“(Bu,) tam bir hikmettir; fakat (onlara) o korkutucu (hâl)ler fayda vermiyor.” (Kamer, 5)
16 : Hakim
“İşte bunlar hikmetli Kitab’ın ayetleridir.” (Yunus, 2)
17 : Muheymin
“…önceki kitapları doğrulayıcı ve onları kollayıp koruyucu olarak…” (Maide, 48)
18 : Habl
“Topluca Allah’ın ipine yapışın.” (Ali İmran, 103)
19 : Sirat-u Müstekim
“İşte benim doğru yolum bu…” (Enam, 153)
20 : Kayyim
“Dosdoğru… uyarsın…” (Kehf, 3)
21-22 : Kavl ve Fasl
“O elbette ayırt edici bir sözdür.” (Tarık, 113)
23 : Nebe-ul Azim
“Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar.” (Nebe, 1-2)
24-26 : Ahsen-ul Hadis
“Allah sözün en güzelini, birbirine benzer…” (Zümer, 23)
27 : Tenzil
“Muhakkak ki Alemlerin Rabbinin indirmesidir.” (Şuara, 192)
28 : Ruh
“İşte sana da böyle emrimizden bir ruh vahyettik.” (Şura, 52)
29 : Vahy
“Ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum.” (Yusuf, 2)
30 : Arabiyyun
“Arapça bir Kur’an…” (Enbiy, 45)
31 : Besair
“Bu Kur’an Rabbinizden gelen basiretlerdir.” (Araf, 203)
32 : Beyan
“Bu (Kur’an) insanlara bir açıklama…” (Ali İmran, 138)
33 : İlim
“Sana gelen ilimden sonra…” (Bakara, 145)
34 : Hakk
“İşte (İsa hakkındaki) gerçek kıssa budur…” (Ali İmran, 62)
35 : Hâdi
“Gerçekten bu Kur’an en doğru yola iletir.” (İsra, 9)
36 : Aceb
“…. Harikulade güzel bir Kur’an.” (Cin, 1)
37 : Tezkira
“O (Kur’an) bir öğüttür.” (Hakka, 48)
38 : el-Urvet-ul Vuska
“…sağlam bir kulpa yapışmış olur…” (Bakara, 256)
39 : Sıdk
“Doğruyu getirene…” (Zümer, 33)
40 : Adl
“ Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem adaletçe tamamlanmıştır.” (Enam, 155)
41 : Emr
“Bu Allah’ın indirdiği buyruğudur.” (Talak, 5)
42 : Münadi
“Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçi işittik.” (Ali İmran, 193)
43 : Buşra
“…yol gösterici ve müjdeleyici olarak.” (Bakara, 97)
44 : Mecid
“Hayır, o şerefli bir Kuran’dır.” (Buruc, 21)
45 : Zebur
“…Zebur’da… yazmıştık…” (Enbiya, 105)
46-47 : Beşir ve Nezil
“Ayetleri açıklanmış, Arapça olarak okunan bir kitaptır…” (Fussilet, 3-4)
48 : Aziz
“Halbuki o öyle eşsiz bir Kitaptır ki…” (Fussilet, 41)
49 : Belâg
“Bu Kur’an insanlara bir tebliğdir.” (İbrahim, 52)
50 : Kıssa
“ …kıssaların en güzelini…” (Yusuf, 3)
51-52-53-54: Suhuf, Mukerreme, Merfua, Mutehhera
Bu ayette Kuran’ın dört ismi beraber zikredilir. (Abese, 13-14)
55 : Mushaf
Kuran-ı Kerim’i ilk cemeden ve ona Mushaf adını veren Ebu Bekir’dir (ra).
(El İtkan Fi-Ulum-il Kur’an, Celaleddin Es-Suyuti)
Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in isimlerinin daha ayrıntılı manaları için bu isimlerin geçtiği ayetlerin tefsirlerine bakabilirsiniz.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurân'ın diğer isimleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com