" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yasin'in manası nedir?

Yasin'in manası nedir? Kur'an mealinde anlamı yok, yasin diye geçiyor..

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
“Yâ, Sîn. Hikmetli Kur’ân’a yemîn olsun! Şübhesiz ki sen, elbette peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerinde(sin).” (Yasin, 1-4)
Ya-sin: Bu harflere, "Huruf-ı Mukatta'a" denir. Bunların herhangi bir mânâ ifade edip etmediği, ediyorlarsa ne mânâya geldikleri hususunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. (Taberi Tefsiri)
Yüce Allah bu âyetlerde, sûreye, isim olan yâ ve sin harfleriyle bir de Kur'ân'la yemin ederek Hz. Muhammed'in (asm) peygamberliğini ve onun doğru yolda olduğunu bildirmektedir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Yâ-sîn, “Ey insan!” demektir ki, murâdın Resûl-i Ekrem (asm) olduğu bildirilmektedir. Bu sûre, fazîletine binâen ve onu okuyanların kalbini nurlandırdığı için ‘Kur’ân’ın kalbi’ diye isimlendirilmiştir. (Nesefî)
Ömer Nasuhi Bilmen’in tefsirinde:
Böyle bazı sûrelerin evvelinde zikredilen harflerin, tâbirlerin asıl manâsını, Allah'ın ilmine havale ederiz. Bunlar birer hikmetten uzak değildir. Bu hikmetler insanlık tamamen bilemez. Fakat bunların asıl manâlarını bilmediği halde bunları bir müminin kutsayarak ve yücelterek okuması, bunlar ile lisanını tezyin etmesi, kendisini inanç yönünden sağlamlığını gösterir, ruhunun yücelmesine vesile olur, Allah'ın emrine olan tam itaat ve bağlılığına işaret ve şehadet eder.
İmam Kurtubi’nin Camül Ahkamül Kur’an adlı tefsirinde:
İbn Abbas, İbn Mesud ve başkalarından gelen rivayete göre bunun manası: Ey insandır. Bunlar aynı za¬manda yüce Allah'ın: Ali Yâsîn'e (İlyas'a) selam olsun." (Saffat, 130) buyruğunu, Muhammed'in alîne selam olsun, diye açıklamışlardır.
Said b. Cübeyr de şöyle demektedir: Bu Muhammed’in (asm) isimlerinden birisidir. Buna delil de yüce Allah'ın: "Muhakkak sen gönderilmiş peygam¬berlerdensin" buyruğudur. es-Seyyid el-Himyerî de şöyle demektedir:
"Ey nefs! Samimi sevgi ile olanca gayretinle, Kimseye içten öğüt verme; Ali Yâsîn'den başkalarına."
Taberi’nin tefsirinde:
Abdullah b. Abbas'tan nakledilen bir görüşe göre "Yâ Sin" kelimesi Allah tealanın isimlerinden biridir. Allah teala bu ismine yemin ederek sureye başlamıştır.
Katade'ye göre ise "Yâ Sin" kelimesi, Kur'anın isimlerinden biridir.
İkrirne'nin Abdullah b. Abbas'tan naklettiği diğer bir görüşe göre Yâ Sin kelimesinin manası "Ey insan" demektir.
Mücahid'e göre ise "Yâ Sin" kelimesi söze başlamayı ifade eden bir keli¬medir. Allah Teala burada kelamına bu sözle başlamıştır.
Fahruddin Razi’in Tefsir-i Kebir Mefatihul Gayb adlı tefsirinde:
Bu bir nida olup, "Ey insan" demektir. Bunu şöyle izah ederiz: "İnsan" kelimesinin, ism-i tasğîri, şeklindedir. Buna göre sanki bu ism-i tasgirin başı hazfedilmiş, sonu alınarak, "Ey üneysîn" manasında, "Yâsin" denilmiştir. Buna göre, bu hitabın, Hz. Muhammed'e (asm) yapılmış olması ihtimal dahilindedir. Bunun delili bundan sonraki "Sen, hiç şüphesiz peygamberlerdensin"ifadesidir.
Anlaşıldığı üzere Yâ ve sin harflerinin ne demek olduğu hakkında, alimlerin farklı yorumları vardır. Fakat bu iki harfin gerçek manasını Allah bilir.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yasin'in manası nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com