" Namaz " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Bizden önceki ümmetlere namaz farz mıydı?

Bizden önceki ümmetlere namaz farz mıydı? 5 vakit mi kılmışlardır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Önceki şeriatlerde beş vakit namaz yoktu. Vakitleri ve rekat sayısı farklı olsa da diğer ümmetlere de namaz farz kılınmıştır. Müslümanlara namaz, hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mi'rac (İsrâ) gecesinde farz kılınmıştır. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Kur’ân-ı Kerim’de diğer ümmetlere de namazın farz kılındığına dair bir çok ayet-i kerime bulunmaktadır:
Hz. İbrahim'de (as) namaz:
“Rabbimiz! Doğrusu ben zürriyetimden bir kısmını (oğlum İsmâîl ile annesi Hâcer’i), senin Beyt-i Harâm’ının (Kâ‘be’nin) yanında, ekinsiz bir vâdiye yerleştirdim; Rabbimiz! Namazı hakkıyla edâ etsinler (sana hakkıyla kulluk etsinler) diye (emrin üzere, böyle yaptım)! Artık (sen) insanlardan bir kısım gönülleri onlara meylettir ve onları mahsûllerden rızıklandır! Umulur ki şükrederler.” (İbrahim, 37)
“Rabbim! Beni, namazı hakkıyla edâ eden bir kimse eyle; zürriyetimden de (böyle kimseler yarat)! Rabbimiz! Duâmı kabûl buyur!” (İbrahim, 40)
Hz. İsmail'de (as) namaz:
(Habîbim, yâ Muhammed!) Kitab’da İsmâîl’i de an! Çünki o, sözünde duran bir kimse idi ve bir resûl, bir nebî idi. Ehline (ve ümmetine) namazı ve zekâtı emrederdi; hem Rabbisinin katında rızâya mazhar olmuş bir kimse idi. (Meryem, 54-55)
Hz. İshak ve Yakub'da (as) namaz:
Ve ona (İbrâhîm’e) İshâk’ı ve fazla(sıyla bir lütûf) olarak da (torunu olan) Ya‘kub’u ihsân ettik. Ve her birini sâlih kimseler kıldık. Onları emrimizle (insanlara) hak yolu gösteren imamlar (kendisine tâbi‘ olunan rehberler) yaptık; onlara hayırlı işler yapmayı, namazı hakkıyla edâ etmeyi ve zekât vermeyi vahyettik. (Onlar) bize kulluk eden kimselerdi. (Enbiya, 72-73)
Hz. Lokman'da (as) namaz:
"Ey oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl; ve iyiliği emret, kötülükten de men‘ et ve başına gelene sabret! Şübhesiz ki bu, azmedilecek işlerdendir.” (Lokman, 17)
Hz. Şuayb'da (as) namaz:
Dediler ki: “Ey Şuayb! Atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden, yâhut mallarımız hakkında ne diliyorsak yapmaktan vazgeçmemizi, sana namazın mı emrediyor? Şübhesiz ki sen, hakikaten yumuşak huylu, aklı başında bir kimsesin!” (Hud, 87)
Hz. Musa'da (as) namaz:
“(Ey Mûsâ!) Ben seni (peygamberliğe) seçtim; şimdi (sana) vahyedileni dinle! Şübhe yok ki ben, (evet) ancak ben Allah’ım; benden başka ilâh yoktur; öyle ise bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl!” (Ta-ha,13-14)
Mûsâ’ya ve kardeşine: “Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın, evlerinizi namazgâh yapın ve namazı hakkıyla edâ edin! Ve (ey Mûsâ!) Mü’minleri (mükâfâtla) müjdele!” diye vahyettik. (Yunus, 87)
"Yine bir vakit İsrâiloğullarından: “Allah’dan başkasına kulluk etmeyeceksiniz, ana-babaya, akrabâya, yetimlere ve yoksullara iyilik (edeceksiniz), insanlara da güzellikle söyleyin, namazı hakkıyla edâ edin ve zekâtı verin!” diye sağlam söz almıştık. Sonra sizden pek azı müstesnâ, (hepiniz o sözünüzden) döndünüz, zâten siz yüz çevirici kimselersiniz." (Bakara, 83)
“Ve and olsun ki Allah, İsrâiloğullarının sağlam sözünü almıştı. (Her kabîleden birer kişi olarak) içlerinden on iki de vekil ta‘yîn etmiştik.
Ve Allah (onlara) şöyle buyurmuştu: “Şübhesiz ki ben sizinle berâberim. Eğer gerçekten, namazı hakkıyla edâ ederseniz, zekâtı verirseniz, peygamberlerime îmân edip onlara yardım ederseniz ve Allah’a karz-ı hasen (güzel bir borç) verirseniz (yolunda harcama yaparsanız),mutlakā kötülüklerinizi sizden örteceğim ve şübhesiz sizi altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyacağım. O hâlde bundan (bu ahidden) sonra içinizden kim inkâr ederse, artık (dosdoğru)yol ortasında açıkça sapıtmış olur.” (Mâide, 12)
Hz. İsa'da (as) namaz:
(Îsâ, henüz doğmuş bir bebek iken) şöyle dedi: “Şübhesiz ki ben, Allah’ın kuluyum; (O) bana Kitâb’ı verdi ve beni peygamber yaptı! “Hem nerede olsam beni mübârek kıldı; hayat sâhibi olduğum müddetçe de bana namazı ve zekâtı emretti.” (Meryem, 30-31)
Günümüzde Hıristiyanlık ve Yahudilikte namazın bulunmaması bu dinlerin tahrife uğramasından kaynaklanmaktadır.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Bizden önceki ümmetlere namaz farz mıydı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com