" Şeytan ve Cinler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cinlerden peygamber gelmiş midir?

İnsanlardan önce yaşayan cinlere kendilerinden peygamber gönderilmiş midir?

Cevap:

“Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” (Enam, 130)
Hz. Âdem (as) yaratılıp halife kılınmasına kadar cinlerden de peygamber gelmiştir. Bununla ilgili farklı görüşler vardır.

Dahhâk’ın cinlerden peygamber geldiğine dair görüşü:

“Tıpkı insanlar gibi, cinlerden de birtakım pey­gamberler gelmiştir.” Buna delil olarak da, hem Enam 130, hem de:
"Hiçbir ümmet müstesna olmamak üzere onun içinde mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir." (Fatır, 24) ayetini delil yapmıştır.
(Fahrettin-i Razi Tefsiri Kebir)

Fahrettin-i Razi’nin bu konuya dair görüşü şöyledir:

“Cenâb-ı Hak:
"Eğer onu bir melek yapsaydık, o (meleği) de herhalde bir adam (suretin­de) gösterirdik..." (Enâm, 9) buyurmuştur. Müfessirler bunun sebebini:
"İnsanın in­san ile olan yakınlığı, onun melek ile olan yakınlığından daha mükemmeldir; binaenaleyh, Allah'ın hikmetine göre, bu yakınlığın daha mükemmel olması için, insanlara, insanlardan peygamber göndermiştir. Bunun böyle olduğu sabit olunca, bu sebep, cinler hakkında da söz konusudur. Bi­naenaleyh, cinlerin peygamberinin de cinlerden olması gerekir.”

Taberi Hazretlerinin bu konudaki görüşü de şöyledir:

“Onların orada bozgunculuk çıkarmaları, kan döküp birbirlerini ve peygamberlerini öldürmeleri üzerine Allah (cc) meleklerden bir sınıf ile cinlerden İblis’i gönderdi.”
İblis o zaman Allah’a (cc) çok ibadette bulunduğu için cennete kadar yükselmişti.
“İblis ve beraberinde bulunan melekler, yeryüzünde yaşayan cinlerle savaşmışlar, onların, denizlerdeki adalara ve dağların başlarına kaçıp sığınmalarını sağlamışlardır.”
(Taberi Tefsiri)

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri

de cinlerden peygamber gönderildiği görüşündedir:
“Allah-ü Teâlâ yeryüzünde renksiz, dumansız ve ısısız ateşten cinleri yaratıp, Meâric ismini vermiştir. Bu, cinlerin babası olmuştur. Ondan Meârice isminde zevcesini yaratmıştır. Bunların izdivacından cin taifesi meydana gelmiş, yüz binlerce kabile oluşmuştur. Lanetlenmiş şeytan da onlardandır. Cin taifesi zamanla çoğalarak yeryüzünü doldurmuştur. Onların asıl şekilleri insan şeklindedir. Fakat melekler gibi latif cisim olduklarından istedikleri şekilleri alabilirler. Zamanla iyiden iyiye çoğalan cin taifesi yeryüzüne sığmaz olunca, iblis kendi zürriyetini alarak dünya semasına çıkıp orada yerleşti.
Bütün cinler gece gündüz Allah-ü Teâlâ’ya ibadet edip asla isyan etmezlerdi. Yedi bin sene sonra yeryüzünde kalanları çeşitli sapıklıklara ve kan dökmeye başlayarak ibadetlerini terk edip günah işlediler.
Sonra Hakk Teâla her yüzyılda bir kere kendilerinden bir peygamber gönderdikçe o peygamberi öldürerek on iki bin senede yüz yirmi peygamber katletmişlerdir.
Bunun üzerine Allah (cc) meleklerden bir ordu ile birlikte İblis'i onların üzerine gönderdi. İblis ordusu ile birlikte onları öldürüp, kalanları da yerden, deniz adalarına sürdü.”

Netice olarak:

İlk insan olan Hz. Âdem’in yaratılıp peygamber olarak gönderilmesiyle, cinlerle insanlar bir arada yaşamaya başladıklarından, insanlara gönderilen peygamberler cinlere de peygamberlik vazifesi yapmıştır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cinlerden peygamber gelmiş midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com