" Şeytan ve Cinler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kur'an cinlere hitap eder mi?

Kuran’da cinlerin nasıl yaşadığından ve neler ile mükellef olduğundan bahsedilir mi?

Cevap:

Kuran’da insanlar için geçerli olan her hüküm cinler için de geçerlidir


“Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” (Enam, 130)
“Tıpkı insanlar gibi, cinlerden de birtakım peygamberler gelmiştir” Buna delil olarak da, hem Enam 130, hem de "…Hiçbir ümmet yoktur ki, içlerinden bir korkutucu gelip geçmiş olmasın " (Fatır, 24) ayeti delil yapılmıştır. (Tefsir-i Kebir, Fahrettin-i Razi)
Yeryüzünde, insanlardan önce ilk olarak cinler yaşamıştır. Önceleri Allah-ü Teâlâ’ya ibadet edip isyan etmezlerdi. Sonra çeşitli sapıklıklara ve kan dökmeye başlayarak, ibadetlerini terk edip günah işlediler. Bunların tebliğ ve irşatları için:
“Allah(cc) her yüzyılda bir kere kendilerinden bir peygamber gönderdikçe, o peygamberi öldürerek on iki bin senede yüz yirmi peygamber katletmişlerdir.” (Marifet name, Erzurumlu İbrahim Hakkı)
“Onların orada bozgunculuk çıkarmaları, kan döküp birbirlerini ve peygamberlerini öldürmeleri üzerine Allah (cc) meleklerden bir sınıf ile cinlerden İblis’i gönderdi.” İblis o zaman Allah’a (cc) çok ibadette bulunduğu için cennete kadar yükselmişti. “İblis ve beraberinde bulunan melekler, yeryüzünde yaşayan cinlerle savaşmışlar, onların, denizlerdeki adalara ve dağların başlarına kaçıp sığınmalarını sağlamışlardır.” (Taberi Tefsiri)
Daha sonra yeryüzünde cinler yerine halife olarak insanoğlu yaratılmıştır. Cinler hem peygamberimize, hem Hz. Musa ve diğer peygamberlere muhatap olup tebliğlerini dinlemişler, bir kısmı iman etmiş, bir kısmı da inkâr etmiştir.
“Dediler ki: “Ey kavmimiz! Doğrusu biz, Mûsâ’dan sonra indirilen, kendinden öncekileri tasdîk eden, hakka ve dosdoğru bir yola hidâyet eden bir kitab dinledik!” (Ahkaf, 30)
Hz. Peygamber (asm), cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. Binâenaleyh Cenab-ı Hak, "Onlara hatırlatılması gerekli olan şeyi, yani yaratma işinin ancak ibâdet için olduğunu hatırlat..." buyurunca, Hz. Muhammed’in (asm) ümmetini özellikle zikretmiştir ki, bunlar da, cinler ve insanlardır. (Fahrettin-i Razi, Tefsiri Kebir)
Hz. Peygamber’in (asm) cinlerle temas kurduğunu, onlara Kur'ân-ı Kerim'i okuduğunu, onların bir kısım suallerine cevap vererek onları da irşad ettiği gerek hadisi şeriflerde gerekse de Kur’an- ı Kerimde bildirilmiştir.
“Ve bir zaman, cinlerden birtakımını Kur’ân’ı dinlemeleri üzere sana yöneltmiştik. Nihâyet ona (ulaşarak) hazır olduklarında (birbirlerine): “Susun (dinleyin)!” dediler. (O Kur’ân kırâeti) bitirilince de (artık îmân etmiş kimseler ve Allah’ın azâbı ile) korkutucular olarak kavimlerine döndüler.
Dediler ki: “Ey kavmimiz! Doğrusu biz, Mûsâ’dan sonra indirilen, kendinden öncekileri tasdîk eden, hakka ve dosdoğru bir yola hidâyet eden bir kitab dinledik!”
“Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine icâbet edin ve ona îmân edin ki (Allah) sizin için günahlarınızdan (bir kısmını) bağışlasın ve sizi (pek) elemli bir azabdan kurtarsın!”
(Ahkaf, 29-31)

Kuran’da hususi olarak cinlere hitap eden birçok ayet de bulunmaktadır

“Ve (Allah) o gün, onları hep beraber bir araya getirecektir. (Kendilerine:) “Ey cinler (tâifesinden olan şeytanlar) topluluğu! Şüphesiz ki (siz,) insanlardan (inkâr edenlerin sayısını) çoğaltmak istediniz!” (denilecek). Onların insanlardan olan dostları ise diyecek ki: “Rabbimiz! (Doğrusu biz) birbirimizden faydalandık ve bize takdîr ettiğin ecelimize ulaştık!” (O da) şöyle buyuracak: “Allah’ın dilediği müstesnâ, içinde ebediyen kalıcı kimseler olarak, varacağınız yer ateştir!” Şüphesiz ki Rabbin, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir.” (En’am, 128)
Kur'an-ı Kerim'de değişik lâfızlarda 32 yerde cinden bahsedilmektedir. Bunlardan 22'si cin, 5'i cân, 5'i de cinnet olarak geçmektedir. Bundan da anlıyoruz ki cinlere hitap eden ne yapması gerektiğini söyleyen her şey Kur’an da ve hadis-i şeriflerde mevcuttur. Bu hadis-i şeriflerden birisi şöyledir:
Alkame anlatıyor: "İbni Mes'ud (ra)'a dedim ki:
“ Sizden kimse, cin gecesinde Hz. Peygamber'e (asm) refakat etti mi?"
“ Hayır” dedi.
Bizden kimse ona refakat etmedi. Ancak bir gece O'nunla (asm) beraberdik. Bir ara onu kaybettik. Kendisini vadilerde ve dağ yollarında aradık. Bulamayınca: "Yoksa uçurulmuş veya kaçırılmış olmasın?" dedik. Böylece, geçirilmesi mümkün en kötü bir gece geçirdik. Sabah olunca, bir de baktık ki Hira tarafından geliyor.
"Ey Allah'ın Resulü, biz seni kaybettik, çok aradık ve bulamadık. Bu sebeple geçirilmesi mümkün en fena bir gece geçirdik." dedik.
"Bana cinlerin davetçisi geldi. Beraber gittik. Onlara Kur'an-ı Kerim'i okudum." buyurdular.
Sonra bizi götürerek cinlerin izlerini, ateşlerinin kalıntılarını bize gösterdi. Cinler kendisine yiyeceklerini sormuşlar. O da (asm):
"Elinize geçen, üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş her kemik, olabildiği kadar bol etli olarak sizindir. Her deve ve at mayısı da hayvanlarınızın yemidir." buyurmuşlar.
Sonra Resulullah (asm) bize şu tenbihte bulundu:
"Sakın bu iki şeyle (kemik ve kuru hayvan mayısı) abdest bozduktan sonra istinca (temizlenmeyin) etmeyin, çünkü onlar (cinnî olan) din kardeşlerinizin yiyecekleridir."
(Kütüb- i Sitte) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kur'an cinlere hitap eder mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com