" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Allah'ı (cc) Gören Tek Şahıs: "Hz. Muhammed (asm)"

Allah’a (cc) en fazla yakınlaşan Zat, Miraç Mucizesi'nin sahibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’dir (asm). Peygamber Efendimiz (asm) “dünya gözü ile ahirette” Cenab-ı Hakk’ı görmüştür.

İbn-i Abbas (ra) rivayetinde:
“(Ateşte yanmayan) hulle ile Hz. İbrahim’in, kelam (Allah’la konuşma) ile Hz. Musa’nın , rü'yet (Allah’ı görmek) ile de Hz. Muhammed’in (asm) mümtaz kılınmasına hayret mi ediyorsunuz? Allahü Teâlâ; İbrahim’i hulle ile, Musa’yı kelamla, Muhammed’i (asm) de rü'yetle seçkin kıldı.” buyurmuştur. (Kütüb-i Sitte)
Başka bir rivayette ise;
“İbn-i Ömer (ra), İbn-i Abbas’a adam gönderip:
‘Muhammed (asm) Rabb’ini gördü mü?’ diye sordurdu.
İbn-i Abbas: “Evet” diye cevap verdi.” denilmektedir. (Kütüb-i Sitte)
İbn Abbas’ı (ra)tasdik ederek “Rü'yet hadisesinin gerçekleştiği” yönünde fikir beyan eden ehl-i sünnet âlimlerinin görüşleri şöyledir:
İmâm-ı Rabbanî:
“O Server (asm), Miraç gecesinde Rabb’ini dünyada değil, ahirette gördü. ÇünküO Server (asm), o gece, zaman ve mekân çevresinden dışarı çıktı. Ezelî ve ebedî bir an buldu. Başlangıcı ve sonu bir nokta olarak gördü. Cennete gideceklerin, binlerce yıl sonra, cennete gidişlerini ve cennette oluşlarını, o gece gördü. İşte o makamdaki görmek, dünyada görmek değildir. “Ahiret görmesi ile görmektir.” Bu görmeyi dünyada gördü demek de mecaz olarak söylenmiştir. Dünyadan gidip gördüğü ve yine dünyaya geldiği için dünyada gördü denilmiştir.” (Mektubat, 283)
S. Abdülkadir-i Geylanî:
“Miraç gecesi Resulullah (asm), Allahü Teâlâ’yı gördü. Çünkü Cabir bin Abdullah, Peygamber Efendimiz’in (asm) Necm suresinde;
‘Elbette Onu gördü’ ayet-i kerîmesi üzerine;
‘Elbette Rabbimi gördüm.’ buyurduğunu ve aynı surenin ‘Sidret-ül-münteha yanında’ ayet-i kerimesi üzerine;
‘Ben sidret-ül-müntehada Rabbimi gördüm. Öyle ki, ilahî vechinin nuru, benim için zahir oldu.’ buyurduğunu bildirmiştir.” (Gunyetü’t Talibîn)
Mevlana Halid-i Bağdadî:
“Resulullah (asm), Allah’ı (cc)Miraç’ta gördü. Bu görmesi dünyadaki görmek gibi değil idi.” (İtikadname)
Eş'arî
Eş’arî ve ona tâbi olanlardan bir grup da, Hz. Peygamber’in (asm), Allah'ı (cc)basarı ile yani “baş gözüyle” gördüğü kanaatindedirler.
Nevevî
Nevevî “Fetâva’da” görmenin vuku bulduğunu kabul ederek, kritikçi âlimlerden de nakillerde bulunmaktadır.
Bediüzzaman Said Nursî:
“ … o Abd’i (asm) … kab-ı kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyyet ile kelamına ve rü'yetine mazhar kılmıştır.” (Sözler)
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur’da bir çok yerdeRü'yetullah hadisesinin gerçekleştiğini kesin olarak bildirmiştir.
Hiç kimse “dünyada” Allah’ı (cc) göremez. Hz. Muhammed (asm) dünya gözü ile “ahirette” Allah’ı (cc) görmüştür:
Rü'yet hadisesinde ihtilafa sebep olan Mesrûk’un (ra) rivayet ettiği hadis şöyledir;
“Hz. Aişe’ye (ra) dedim ki:
‘Ey anneciğim Muhammed (asm) Rabb’ini gördü mü?’ Bu soru üzerine:
‘Söylediğin sözden tüylerim ürperdi. Senin üç hatalı sözden haberin yok mu? Kim onları sana söylerse yalan söylemiş olur, şöyle ki;
Kim sana “Muhammed (asm) Rabb’ini gördü” derse yalan söylemiş olur.
Kim sana derse ki Muhammed (asm) yarın olacak şeyi bilir. Yalan söylemiştir.
Kim sana Muhammed’in (asm) vahiyden bir şey gizlediğini söylerse o da yalan söylemiştir.’ dedi.
Sözüne delil olrak da şu ayetleri okudu:
"O’nu gözler idrak edemez. O ise gözleri idrak eder." (En’âm, 103)
"Hiçbir nefis yarın ne kesbedeceğini bilemez." (Lokman, 34)
"Ey peygamber sana Rabbinden her indirileni tebliğ et, şayet bunu yapmazsan Allah’ın risaletini tebliğ etmiş olmazsın." (Mâide, 67) ” (Kütüb-i Sitte)
İmâm-ı Rabbânî “Allah’ın (cc)dünyada görülemeyeceği konusunda” Hz. Aişe’yi (ra) tasdik eder. Fakat bu meselede yorumu şöyledir:
“Allahü Teâlâ, dünyada görülmez. Görülür diyen yalancıdır. Bu dünyada bu nimet nasip olsaydı, herkesten önce Hz. Musa (as) görürdü. Peygamberimiz Miraç’da bu devletle şereflendi ise de, bu dünyada değildi. Cennete girip oradan gördü. Yani ahirette görmüş oldu.” (C.3, Mektubat, 17)
Bazı âlimler ise bu meselede Hz. Aişe’nin (ra) nefyi (reddi) ile İbn-i Abbas’ın (ra) ispatını şöyle yorumlarlar:
“Hz. Aişe’nin (ra) nefyi (reddi) gözle görmekle ilgilidir. İbn-i Abbas’ın (ra)isbatı ise kalple görmekle ilgilidir. Kalple rü'yetten maksat; kalbin hakiki görmesidir. Peygamber’e (asm) hasıl olan rü'yet kalpte yaratılmış olan rü'yettir. Tıpkı diğer insanlara gözde yaratılan rü'yet gibi… Allah (cc) görme hadisesini çoğunlukla gözde yaratır. Fakat, isterse göze hatta hiç bir şeye bağlı olmadan da yaratabilir.” (Kütüb-i Sitte)
Bu görüş de Peygamber Efendimiz’in (asm)Allah’ı (cc)gördüğü yönündedir. Fakat burada rü'yetin “kalp gözü ile” gerçekleştiği söylenmiştir. Belirtmek gerekir ki; rü'yetin “dünya gözü ile fakat ahirette” gerçekleştiği görüşü daha fazla âlimin üzerinde ittifak ettiği, daha kuvvetli bir görüştür.
Bütün bu rivayet ve görüşlerden kesin olarak çıkar ki;
Peygamber Efendimiz (asm)Miraç gecesi Rü'yetullah’a mazhar olmuştur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah'ı (cc) Gören Tek Şahıs: "Hz. Muhammed (asm)"

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com