" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kadir Gecesini hangi günlerde aramalıyız?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir...

Resulullah’ın (asm) sağlığında bu gecenin hangisi olduğu merak ve araştırma mevzuu olduğu gibi vefatından sonra başta Hz. Ömer (ra) olmak üzere Ashab tarafından da araştırma konusu yapılmıştır.
İbn-i Hacer (ra), Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğuna dair şer’i delillere dayanarak ileri sürülen görüşleri sayarken 46 görüş kaydeder.
Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğuna dair âlimlerin kuvvetli bir ittifakı vardır. Fakat Ramazan ayının ilk onunda mı, ikinci onunda mı yoksa son onunda mı olduğu konusu ihtilaflıdır.
Genel olarak Ramazan ayının son onunda ve yirmi birinci, yirmi üçüncü, yirmi beşinci ve yirmi yedinci gibi tek gecelerine tevafuk ettiğine dair rivayetler daha kuvvetlidir.
Kadir Gecesi en kuvvetli görüşe göre Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde aranmalıdır
Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.
Hz. Ömer (ra) bu hususta kuvvetli bir kanaate varmak arzusuyla Ashab’ı toplayıp fikirlerini alır. Hepsi de Ramazan ayının son onunda olduğunda icma’ ederler. İbn-i Abbas (ra)ve bazı sahabelerin görüşüyirmi yedincigecedir. Ekseriyetle bu görüşte ittifak edilmiştir.
Hz. Muaviye (ra), İbn-i Ömer (ra) ve daha başka bir kısım sahabeler Hz. Peygamber'den (asm), Kadir Gecesi'nin Ramazan ayınınyirmi yedincigecesi olduğu hususunda rivayetlerde bulunmuşlardır. Seleften Ahmed İbn-i Hanbel, Ebu Hanife (ra)gibi birçokları da bu görüşü benimsemişlerdir.
(Kütüb-i Sitte)
Zerr İbn-i Hubeyş anlatıyor:
Ubey İbn-i Ka’b’a (ra) dedim ki, İbn-i Mes’ud (ra): “Bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir Gecesi'ne tesadüf edebilir diyormuş (ne dersiniz?).” Bana şu cevabı verdi: ‘Kendinden başka ilah olmayan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Ve o gece, Resulullah’ın (asm) bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır.’
(Müslim)
İbn-i Hanbel (ra), İbn-i Ömer'in (ra) şöyle dediğini anlatmıştır:
Sahabe-i Kiram, devamlı olarak, Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son on gününde gördüklerini Resulullah Efendimize (asm) anlatırlardı. Onların öyle anlatmaları üzerine, Resulullah Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: "Sizin bu görüşünüz tevatür haline geldi" Şu manada ki: Kadir Gecesi Ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir. Her kim, Kadir Gecesi'ni aramak ister ise, onu ramazan ayının son on gününün yedincisinde arasın.
(Gunye)
Kadir Gecesi bazılarına göre Ramazan ayının son on gün içinde muhtelif gecelerde aranmalıdır
Hz. Bilal (ra) Resulullah’ın (asm) Kadir Gecesi hakkında şöyle söylediğini işitmiştir: “O, son ondan yedinin ilkidir: Yani yirmi üçüncü gece.” (Kütüb-i Sitte)
“Kadir Gecesi'ni (Ramazanın) yirmi dördünde arayınız.” (Buhari)
• Hz. Aişe’ye (ra) göre: Kadir Gecesi, Ramazan ayının yirmi dokuzuncu gecesidir. (Gunye)
• Hz. Hasan ve Hz. Ebu Zer’e (ra) göre: Kadir Gecesi, Ramazan ayının yirmi beşinci gecesidir. (Gunye)
• Hz. Ebu Bürde Eslemî’ye (ra) göre: “Kadir Gecesi, Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesidir.” (Gunye)
• İmam-ı Şâfiî’ye (ra) göre: Kadir Gecesi, en kuvvetli ihtimalle, Ramazan ayının yirmi birinci gecesidir.
• İmam-ı Mâlik'e (ra) göre: Birbirinden ayrı tutulmamak şartı ileKadir Gecesi Ramazan ayının son on günlerinde aranmalıdır.
(Gunye)
Kadir Gecesi bir rivayete göre Ramazan ayının tamamında aranmalıdır
Resulullah’a (asm) “Kadir Gecesi Ramazanın neresinde?” diye sorulmuştu. O: “Ramazan ayının tamamında!” diye cevap verdi. (Ebu Davud)
Kadir Gecesi diğer bir rivayete göre sene içinde aranmalıdır
Kadir Gecesi'ne dair son görüş ise; Ramazan ayı içerisinde değil, senenin her hangi bir gecesindedir. Buna göre mü’min her gecede teyakkuz ve tövbede olmalıdır. (Kütüb-i Sitte)
İmam-ı Şa’ranî Hazretleri’nin bir ihtimal olarak Kadir Gecesinin hangi gece olacağına dair tespiti şu şekildedir;
Ramazan-ı Şerif, pazar günü girerse kadir gecesi, 29. gecedir.
Ramazan-ı Şerif, pazartesi günü girerse kadir gecesi, 21. gecedir.
Ramazan-ı Şerif, salı günü girerse kadir gecesi, 27. gecedir.
Ramazan-ı Şerif, çarşamba günü girerse kadir gecesi, 19. gecedir.
Ramazan-ı Şerif, perşembe günü girerse kadir gecesi, 25. gecedir.
Ramazan-ı Şerif, cuma günü girerse kadir gecesi, 17. gecedir.
Ramazan-ı Şerif, cumartesi günü girerse kadir gecesi, 23. gecedir.
(Mekasıdu’t- Talibiyn- Mehmed Reif Efendi)
Fakat en doğrusunu elbette ki Allah bilir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kadir Gecesini hangi günlerde aramalıyız?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com