" Cimrilik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cimriliğin ahiretteki zararları nelerdir?

Cimri kimselere ahirette verilecek cezalar nelerdir?

Cevap:

Kur’an-ı Kerim cimrilerden şöyle bahsediyor

“Onlar o kimseler ki, cimrilik ederler. İnsanlara da cimriliği emrederler ve Allah’ın kendilerine ihsanlarından verdiği şeyleri gizlerler. Kâfirler için (pek) aşağılayıcı bir azap hazırladık!” (Nisa, 37)
“Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah’ın sevabına) muhtaç görmezse ve o en güzel olanı yalanlarsa, onu da en zor olana (cehenneme) muvaffak kılarız! Halbuki, aşağıya düştüğü (cehenneme yuvarlandığı) zaman, malı kendisine fayda vermez!”
(Leyl, 8-11)
“Ey iman edenler! Doğrusu hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu, insanların mallarını, batıl, haksız sebeplerle yerler. (Onları) Allah yolundan men ederler. Ve o kimseler ki, altın ve gümüşü biriktirirler. Ve onları Allah yolunda sarf etmezler. İşte onları (pek) elemli bir azap ile müjdele! Cehennem ateşi bunların (bu biriktirilen malların) üzerlerinde kızdırılacağı gün, artık onların, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak! (Kendilerine o gün:) “(İşte) bu kendiniz için, toplayıp sakladıklarınız! Öyleyse biriktirmekte olduklarınız (sebebiyle hak ettiğiniz azabı) tadın!” (denilecek.)” (Tevbe, 34-35)

Cimri kimseler cehennem ehlidir

“Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Bunlar kaba, cimri ve kibirli kimselerdir.” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resul-i Ekrem (asm):
“Haberiniz olsun ki; her cömerdin cennete gireceği Allah katında kesindir. Ve ben buna kefilim. Dikkat ediniz, her cimrinin cehenneme gireceği yine Allah katında kesindir ve ben buna da kefilim” buyurdu. Ashap:
“Ya Resulullah! Cömert kimdir, cimri kimdir?” diye sordular. O da:
“Cömert; mal ile Allah’ın hakkını ödeyen, cimri ise; Allah’ın hakkına mani olan ve Rabbine karşı cimrilik eden kimsedir. Cömert haram yoldan kazanıp, israfla infak eden kimse değildir.” buyurdu.
(Esbehani)
Ebu Hureyre’den (ra) rivayetle:
“Cömertlik dalları dünyaya sarkmış Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim o dallardan birine yapışırsa o dal onu Cennete götürür. Cimrilik de dalları dünyaya sarkmış Cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Kim o dallardan birine yapışırsa, o dal onu Cehenneme götürür.” (Beyhaki, Ebu Nuaym)
Ebu Bekr es Sıddık’tan rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Cehennem, hilebaz, cimri ve yaptığı işi başa kakan her insana yakındır.” (
Tirmizi)

Cimri kimse Hutameye (Allah’ın tutuşturulmuş ateşi) atılacaktır

“Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi adet edinen her kişinin vay haline!
(Ki o,) bir mal toplayan ve onu sayıp durandır!
(O,) malının gerçekten kendisini ebedi kılacağını (ölümsüzleştireceğini) sanır!
Hayır! And olsun ki (o), Hutame’ye atılacaktır!
(Ey Resulüm!) Hutame’nin ne olduğunu sana ne bildirdi?
(O,) Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir!”
(Hümeze, 1-6)

Cimri olan kişi Allah’a ve cennete uzak, cehenneme yakındır

“Cömert kimse; Allah’a yakın, cennete yakın, insanlara yakın, (fakat)cehenneme uzaktır. Cimri kimse; Allah’tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak, (fakat) cehenneme yakındır. Cömert cahil kimse; yüce Allah’a, cimri âlimden daha çok sevimlidir.” (Tirmizi-Emir ve yasak hadisler )
“Hiçbir cimri cennete giremez.”
(Tirmizi)

Cimriler Adn cennetinde Allah’a komşu olamayacaklardır

“İbn-i Abbas (ra), Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etmiş:
“Allah, Adn cennetini kudret eliyle yarattı. Orada meyvelerini hazırladı, nehirlerini yarattı. Sonra ona baktı ve:
“Konuş” dedi. Adn cenneti:
“Müminler kurtuldu.” dedi. Cenab-ı Hakk da:
“İzzet ve celalim hakkı için, senin içinde hiçbir cimri bana komşu olmayacak!” buyurdu.”
(Taberani)

Kişiye günah olarak cimri oluşu yeter

“Kimsenin kimseye dinden veya takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. Kişiye –günah olarak- kötü sözlü, kötü huylu ve cimri oluşu yeter.” (Beyhaki)

Allah’ın kendilerine vermiş olduğu şeyle cimrilik edenler kıyamet gününde de şiddetli azap göreceklerdir

“Kim, Allah’ın (cc) verdiği malın zekâtını vermezse, malı kıyamet gününde gözleri üstünde iki siyah benek olan ve zehirden başının tüyü dökülmüş ejderha şeklinde gösterilir. Kıyamet gününde onun boynuna dolanır sonra ağzının iki yanıyla ısırdıktan sonra: “Ben senin malınım, ben senin hazinenim” der.
Sonra Resulullah (asm):
“Allah’ın kendilerine ihsanından verdiği şeylere cimrilik edenler, onu kendileri için sakın bir hayır sanmasınlar! Bilakis o, onlar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet günü boyunlarına tutunacaklar. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. (Mülk umumen onundur.) Hem Allah, yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Âl-i İmran, 180)” ayetini okudu.”
(Buhari, Müslim, Nesai)

Malının zekâtını vermeyen ahirette şiddetli bir azaba maruz kalacaktır

Ebu Zerr (ra) anlatıyor:
Hz. Peygamber (asm) Kâbe’nin gölgesinde otururken yanına geldim. Beni görünce “Kâbe’nin Rabbine kasem olsun onlar zararda” buyurdu. Ben:
“Ey Allah’ın Resulü anam babam sana feda olsun, onlar kimlerdir?” dedim. Buyurdu ki:
“Onlar malca çok olanlardır. Ancak –eliyle ön, arka, sağ ve sol taraflarını göstererek- şöyle şöyle bol bol vermelerini emredenler müstesna” dedi ve hemen ilave etti:
“Böyleleri ne kadar az! Şunu bilin ki, devesi, sığırı, davarı olup da zekâtını vermeyen her insan kıyamet günü, o malları, mümkün olan en iri ve en semiz şekilde karşısına çıkıp, sırayla boynuzlarıyla toslayacak, ayaklarıyla çiğneyecek. Sonuncusu da bu muameleyi yapınca birinci tekrar başlayacak. Bu hal, insanlar arasındaki hüküm bitinceye kadar devam edecek.”
(Müslim, Buhari, Tirmizi, Nesai)

Malında cimrilik yapanların malı ahirette yılan suretinde olacak

Ebu Hureyre, Resulullah’tan (asm) şu sözünü bildirir:
“Her kim yüce Allah’ın kendisine verdiği malın zekâtını vermezse, kıyamet günü o mal kendisine kel kafalı, gözlerinin üzerinde iki nokta bulunan bir yılan şeklinde görünür. Boynuna sarılır ve onu dudaklarından ısırarak şöyle der: “malın benim! O biriktirdiğin benim!”
(Buhari- Cem’ul Fevaid )

Kendisinde cimrilik olan bir kimse şehit olamaz

“Rasulullah’ın (asm) sağlığında birisi öldürülür. Bir kadın; “Vay, şehidim!” diye ağlamaya başlar. Allah Resulü (asm); “Onun şehit olduğunu nerden biliyorsun? Belki de kendisiyle ilgili olmayan hususlarda konuşuyor veya malını eksiltmeyecek şeyi vermekte cimrilik yapıyordu.” buyurdu.” (Tirmizi)

Cimrilik helak edicidir

Abdullah b. Ömer der ki: Resulullah (asm) bir hutbe verdi ve şöyle buyurdu:
“Cimrilikten sakının! Zira sizden öncekiler cimriliklerinden dolayı helak oldular! Cimrilikleri onları vermemeye sevk etti; onlar da mallarından bir şey vermediler. Sonra yakınlarla ilişkiyi kesmelerine sevk etti ve bu bağı da kestiler. Onları günah işlemeye sevk etti; onlar da bu yüzden günaha girdiler.”
(Ebu Davud)
“Üç şey helak edicidir; insana egemen olan cimrilik, peşinden gidilen şehevî arzular, insanın kendisini beğenmesidir.”
(Taberani)
“Zulümden kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevk etmiştir.”
(Müslim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cimriliğin ahiretteki zararları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com