" Cimrilik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cimriliğin dünyevî zararları nelerdir?

Cimriliğin insana dünyadayken verdiği zararları nelerdir?

Cevap:

Allah (cc) cimri bir kimsenin elinden, verdiği nimetleri alır

“Allah-u Teâlâ’nın bir takım kulları vardır, öteki kulların yararına harcamak üzere kendilerine nimetler bahşetmiştir. Cimrilik yapıp sahip oldukları imkânları Allah’ın kulları yararına sarf etmezlerse, Allah nimetleri ellerinden alır, başkalarına verir.” (Müslim)
“Gücünün yettiği kadar, israfa kaçmadan sadaka ver. Cimrilik etme ki, Allah da senden ihsanını kesmesin.” (Buhari, Müslim)

Cimri bir mü’min şeytanın en çok sevdiği kimsedir

“Cimri şeytanın sevdiği kişidir:
Zekeriya (as) iblisi kendi suretinde görünce sordu:
“İblis, bana söyle bakalım, en çok sevdiğin kişilerle, en kızdığın kimseler kimlerdir?” İblis:
“En çok sevdiğim kişi cimri mü’min, en kızdığım da cömert fasıktır.”
“Niye?”
“Çünkü cimrinin cimriliği bana yeter. Ama cömert fasığı, Allah’ın bağışlamasından korkuyorum.” der.”
(İhya’i Ulumid-din)

Cimri bir kimse insanların muhabbetini kazanamaz

Yahya bin Muaz şöyle diyordu:
“Ahlaksız da olsalar gönüller cömertlere karşı sevgi beslerler iken, takva sahibi olsalar da cimrilere kin tutarlar.”
(İhya’i Ulumid-din)
Halife Ömer bin Abdülaziz’in hemşiresi Ümmü Eymen şöyle diyordu:
“Yuhlar olsun cimriliğe! Cimri bir entari olsaydı giymezdim, bir yol olsaydı üzerinde yürümezdim.”
(İhya'i Ulumid-din)

Cimrilik malın elden çıkmasına sebep olur

“Allah birçok kullarına, kulların faydası için servet ihsan eder. Bu bakımdan kim cimrilik yapar, o faydaları kullara göstermezse Allah serveti ondan alır, başkasına devreder.” (Taberani)
Esma binti Ebi Bekir (ra) rivayet ediyor:
“Ver. Sen cimrilik ederek malı tutma ki, senden de mal esirgenmesin.”
(Ebu Davud)

Cimriye karşı Allah (cc) da cimridir

“Kesenin ağzını bağlı tutma! Sana da bağlı tutulur. Sayısını sayma! Allah da sana karşı sayar.” (Buhari)

Cimrilik kötülük olarak yeter

Ukbe bin Âmir’den (ra) rivayetle:
“Geveze, hayâsız ve cimri olması kişiyi kötülük olarak yeter.”
(Beyhaki)

Cimrilik İslamı mahvetmeye sebeptir

Enes’den (ra) rivayetle:
“Cimrilik gibi İslamı mahveden hiçbir şey yoktur.”
(Ebu Ya’lâ)

Cimri insanın zırhı genişlemediği için musibetlere maruz kalır

“Cimri ile cömerdin meseli, boynundan göğsüne kadar zırh geçirmiş iki adama benzer. Cömert verince zırh ayaklarına kadar iner, ayak izini örter. Cimri bir şey vermek istediği zaman zırhın her halkası (paslanmış gibi) yapışır kalır, genişletmek ister, fakat genişlemez.” (Zübde-tül Buhari)

Cimrilik akrabalık bağlarını kesmeye sebeptir

Ebu Hureyre (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
“Had ve ölçüyü aşmaktan ve buna yeltenmekten kaçınınız. Çünkü Allah haddi aşanı ve buna yelteneni sevmez. Zulümden çekininiz çünkü o kıyamet günü insanı karanlıklarda bırakır. Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekilerin kan dökmelerine akrabalarıyla ilişkilerini kesmelerine ve helalleri haram saymalarına sebep olmuştur.”
(İbn-i Hıbban, Hâkim / Tergib ve Terhib)

Cimri kişinin yemeği hastalıktır

İbni Ömer’den (ra) rivayetle:
“Cömert kişinin yemeği şifadır. Cimrinin yemeği ise hastalıktır.”
(Hatib / Kitabü’l-Buhalâ)

Cimrilik edenin rızkı daralır

Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Esma (ra) şöyle rivayet etmiştir:
Resülullah (asm) bana:
“Elindekini vermemezlik etme, rızkın daralır.” buyurdu.
Diğer bir rivayette:
“İnfak et veya ver, sayma, Allah da sana sayarak verir. Verdiğini hatırında tutma Allah da sana öyle yapar” buyurdu.
(Buhari, Müslim, Ebu Dâvud)

İnsandaki en şerli şey cimriliktir

“İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.” (Ebu Dâvud)

Cimrilik haramı helal gösterir

Cabir’den (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
“Zulümden sakınınız, zira zulüm kıyamet günü, sahibine karanlıklar olur. Cimrilikten de sakının, zira o sizden öncekileri, birbirlerinin kanlarını dökmeye ve haramları helal olarak görmeye sevk ederek helak etti.”
(Müslim / Riyaz’üs salihin)

Cimriye bakmak kalbi karartır

Bişr bin el-Haris şöyle diyor:
“Cimriye bakmak kalbi karartır. Cimrilerle karşılaşmak gönüller için sıkıntıdır
.” (İhya'i Ulumid-din) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cimriliğin dünyevî zararları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com