" Hz. Muhammed (asm) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Müslimde geçen bir hadiste Peygamberimiz (asm) neden "benim babam da ateştedir" ifadesini kullanmıştır?

Müslim de geçen bir Hadis-i Şerif'te bir adam Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yanına gelip babam nerede diye sorduktan sonra baban ateşte cevabını alıyor ve üzülüyor. Sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.) senin de benim de babam ateştedir buyuruyor. Babası için neden böyle buyuruyor ?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Bize Ebu Bekr b. Ebi Şeybe rivayet etti. (Dedi ki): Bize Affan rivayet etti. (Dedi ki): Bize Hammad b. Seleme, Sabitten, o da Enes'den naklen rivayet etti ki bir adam: Ya Resulullah benim babam nerededir? Diye sormuş. Resulullah (asm):
“Cehennemdedir”, demiş. Adam dönüp gidince Resulullah (asm)   kendisini çağırarak:
“Benim babam da, senin baban da cehennemdedir.” buyurmuşlar. (Müslim, İman 347; Ebu Davud, Sünnet 18; 4718)
Peygamber Efendimiz’in (asm) anne-babası mümindirler
Bir rivayette soran zat: “Senin baban nerede?” diye sormuş Resulullah (asm) bu sözü ona cevaben söylemiştir. İhtimal ki Resulullah’ın (asm) annesiyle babasının dirilerek ona iman ettikleri rivayeti sahihtir. Resulullah’ın (asm) kadr ü kıymeti bunun fevkindedir. Allah hiç bir şeyden aciz değildir.”
Asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri bu konuda şöyle buyurmuştur:
“Resûl-i Ekrem’in (asm) peder ve vâlideleri ehl-i necâttır ve ehl-i Cennettir ve ehl-i îmândır. Cenâb-ı Hak, Habîb-i Ekreminin mübârek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendâne şefkatini elbette rencide etmez.” (Mektubat)
Sahih olan kavle göre Fahr-i Kainat (asm) Hazretlerinin ebeveyni mümindirler. Onların mümin olduğu bir kaç surette beyan edilmiştir.
Hazreti Aişe’den (ra) rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber’in (asm) duası ile bir mucize olarak ebeveyni dirilmiş ve ona iman etmişlerdir. Binaenaleyh onlar hakkında dil uzatarak mümin olmadıklarını söylemek en çirkin ve en büyük bir cüretdir.
Bu mevzûyu, müteahhirin ulemasının en güzidelerinden biri olan İbn Abidin'in şu sözleriyle noktalıyoruz: "Rasulullah’ın (asm) ebeveyni dirilmişlerdir, demek İmam-ı A'zam'ın Fıkh-i Ekber'inde onların kafir olarak öldüklerini söylemesine münafi (zıt) olmadığı gibi, Sahih-i Müslim'deki:
"Rabbimden anneme afv talebi için izin istedim, vermedi" ve "benim babam da senin baban da cehennemdedir" hadislerine aykırı değildir. Zira dirilme hadisesi bundan sonra olmuş olabilir."
Hadis şerif fetret zamanında Arapların adeti üzere putlara tapanların cehennemlik olduğuna delildir. Vakıa Kur'an-ı Kerim'de: Resul görmedikçe Allah'ın hiç bir kimseyi azap etmeyeceği beyan buyurulmuştur. Fakat fetret devrinde yaşayanlara Hz. İbrahim ile diğer peygamberlerin davetleri gelmiştir. Binaenaleyh mazur olamazlar.
Hadiste geçen “benim babam” ibaresinden maksat “amca”dır diyen alimler de vardır.
Sindi'nin açıklamasına göre Hz. Peygamber’in (asm) ebeveyninin cennetlik olduğu görüşünde olanlara göre bu hadis-i şerifte geçen "ebi" kelimesi "babam" anlamında değil "amcam" anlamında kullanılmıştır. Çünkü "eb" kelimesi arapçada "baba" anlamına geldiği gibi, "amca" anlamına da gelmektedir. Fakat bu görüş de çok zayıftır.
Her şeyin en iyisini hakkıyla bilen ancak Cenab-ı Hak’tır.
Kaynak: Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/518
Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat
Konuyla alakalı olarak “Peygamber Efendimiz’in (asm) anne-babası ehli necat mıdır?” başlıklı sorumuzdan istifade edebilirsiniz.

Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Müslimde geçen bir hadiste Peygamberimiz (asm) neden "benim babam da ateştedir" ifadesini kullanmıştır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com