" Hz. Muhammed (asm) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberimiz'in (asm) isimleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz'in (asm) isimleri nelerdir? Peygamber Efendimiz'in (asm) Kuran-ı Kerim'de ve diğer semavi kitaplarda geçen isimleri nelerdir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Resulullah Efendimiz'in (asm) isimlerini zât ismi ve sıfat ismi olarak iki grupta mütalaa etmek gerektedir.
O'nun (asm), Hz. İsa'nın (as) ağzıyla "Geleceği Müjdelenen Peygamber" adıyla İncil'de geçen adı Ahmed'dir. (Nevevi, Tehzib'ül Esma, I/I, 22)
Gönderildikten sonra kendisine verilen isim ise Muhammed'dir (asm). (Asr-ı Saadet, I, 191)
Peygamberimiz (asm), Kur'ân-ı Kerîm'de dört kere Muhammed ismi ile (Âl-i İmrân: 144, Ahzâb: 40, Muhammed: 2, Feth: 29) bir kere de Ahmed ismi ile anılır. (Saf: 6)
Peygamberimiz (asm) en çok Muhammed ismi ile anılmış, Muhammed ismini kullanmıştır.

Muhammed: övülmeye layık hasletleri çok olan,

Ahmed ise: en çok övülen veya en çok hamd ve şükür eden, ya da, bu hasletlerle anılan zât mânâlarına gelir. (Râgıb, Müfredâtü'l-Kur'ân, s.131)

Peygamber Efendimiz (asm) isimlerini hadis-i şeriflerde bildirmiştir
Peygamberimiz (asm):
"Benim birtakım isimlerim vardır:
Ben Muhammed'im!
Ben Ahmed'im!
Ben Mâhî'yim ki, Yüce Allah, küfrü benimle yok edecektir!
Ben Hâşır'ım ki, insanlar, Kıyamet günü benim izimce haşr olunacaklardır!
Ben Âkıb'ım ki, benden sonra peygamber yoktur!" (Malik, Muvatta, c. 2, s. 1004, İbn Sa'd, Tabakât, c. 1, s. 105, Buhârî, Sahih, c. 4, s. 162, Müslim, Sahih, c. 4, s. 1828, Tirmizî, Sünen, c. 4, s. 135, Dârimî, Sünen, c. 2, s. 225)
Nakkaş, Resulullah’dan (asm) nakletmiştir:

“Benim Kuran’da yedi ismim vardır: Muhammed, Ahmed, Yasîn, Tâhâ, El-Müddesir, El-Müzemmil ve Abdullah.”
 
Cübeyr b. Mut’im (ra) rivayet ettiği hadiste ise, altıdır: “Muhammed, Ahmed, Hatim, Akıb, Haşır, Mahi.”  (Şifa-i Şerif Tercümesi)
Peygamber (asm) kendi isimlerinden bahseder ve şöyle buyururdu:
"Ben Muhammed, Ahmed, Mukaffi, Haşir, Nebiyyu't-Tevbe, Nebiyyu'l-Melhame, Nebiyyu'r-Rahme'yim..." (Müslim)
Peygamberimiz'in (asm), hadis-i şeriflerinde açıkladıkları isimlerinden başka, Kur'ân-ı Kerîm'de ve daha önceki peygamberlere indirilmiş olan ilahî kitaplarda geçen daha birçok isimleri vardır.

İsimlerin çokluğu ise, isim sahibinin şerefinin üstünlüğünü gösterir. (Kastalânî, Mevâhibu'l-ledünniye, c. 1, s. 236, 239)

Allah (cc) O'na (asm) kendi güzel isim ve vasıflarından bazılarını ihsan ederek, O'nun şerefini, Kadr-ü Kıymetini artırmıştır
Cenab-ı Hak Kitab-ı Aziz'inde ve göndermiş olduğu peygamberlerin dilinde, ona kendi isim ve vasıflarından birçoklarını lutf ederek donatmıştır.
Allah'ın isimlerinden birisi Hamid'dir, manası: Mahmud (Hamd edilmiş) demektir. Çünkü o kendi nefsini övmüştür, kulları da mütemadiyen ona hamd ü senada bulunmuştur. Kendini, nefsini ve güzel itaatleri övücü anlamına da gelebilir.
Buna mukabil Allah (cc), Peygamber'e (asm) Muhammed ve Ahmed adlarını vermiştir.
Muhammed: Mahmud (övülmüş) demektir.
Peygamber Efendimiz'in (asm) esma'ül hüsnadan olan diğer vasıfları:
Rauf, Rahim, Nur, Şehid, Kerim, Azim, Cebbar, Habir, Fettah, Şekûr, Alim, Allam, Evvelu Vve'l-Ahiru, Kavi ve Zulkuvveti'lMetin, Sadık, Veliyyü ve'l Mevla, Afüvv, Hadi, Tahir, Mümin, Muheyminu, Kuddüs, Aziz
Peygamber Efendimiz'in (asm) Kurân-ı Kerim'deki lakab ve sıfatları:
Peygamber Efendimiz'in (asm) lakab ve sıfatı hakkında Kur'ân-ı Kerim'de birçok hususlar varit olmuştur:
Nur, aydınlatıcı kandil, Munzir, Nezir, Mübeşşir, Şahit, Şehid, Apaçık bir gerçek, peygamberlerin sonuncusu, son derece şefkatli, pek merhametli, son derecede güvenilir, doğruluk timsali, Allah'ın nimeti, alemlere rahmet, sapasağlam bir kulp, doğru yol, parlak yıldız, Kerim, Nebiyy'il-ümmiyyi, Daî gibi...
Onun hakkında daha nice bunun gibi güzel vasıflar ve isimler varit olmuştur. Eski kitaplarda, peygamberlerin kitaplarında da güzel isim ve vasıfları vardır onun.
Kendi hadislerinde de açıklanmıştır bunlar. Hele ümmetinin kendisine verdiği isimler, daha başka insanı doyurmaktadır.
Ümmetinin Peygamber Efendimiz'e (asm) verdiği isimler:
Mustafa, Mücteba, Ebu'l Kasım, Habib,Resul-i Rabb'il Alemin, Şefi, Musaffa', Müttakî, Muslih, Tahir, Muheymin, Sadık, Masduk, Hâdi, Ademoğlunun ulusu, peygamberlerin efendisi, takvaya erenlerin imamları, Kaidu'l-Gurri'l-Muhaccelin, Habibullah,Halilu'r-Rahman, Sahibu'l-Havzi'l-Mevrud, Sahibu'ş-Şefaa, Sahibu'l-Makami'l-Mahmud, Sahibu'l-Vesiyle ve'l-fadile veddereceti'r-Rafıa' Sahibu't-Taci ve'l Mi'rac, Sahibu'l-Livâ ve'l-Kadib, Râkibu'l-Buraki Vennake, Ennecib, Sahibu'l-;Hucceti ve's-Sultan, Sahibu'l-Hatemi ve'l-Alame, Sahibu'l-Burhan, Sahibu'l-Hiraveti ve'n-Na'leyn...
Peygamber Efendimiz'in (asm) semavi kitaplardaki isimleri:
Bu isimleri şöyle sıralayabiliriz: Mütevekkil, Muhtar, Mukimüsnne, Mukaddes, Ruhu'l-Kudüs, Ruhu'l-Hak,. Bu İbrani dilinde İncil'de (Bariklit) olarak geçmektedir.
Saleb dedi ki: (Bariklit) Hak ile batılı ayırdedene derler.
Eski kitaplarda geçen isimlerindendir:
Mâzun, Mazun. Anlamı Tayyib, Tayyıb'dır. Hammitaya (Harem'in koruyucusu) demektir. el-Hâtim, El-Hatım.
Saleb (son iki ismi şöyle tefsir etti): (hı) ile Hatim, peygamberlerin sonuncusu, (Ha) ile el-Hatım: Ahlak ve vücutça yaratılış cihetinden  peygamberlerin en güzeli demektir. Süryani dilinde ismi "Müşeffah ve el Münhaminna" diye geçmektedir. Tevrat'taki ismi ise: (Ehyedu)'dur. Bu İbn Sirin'den rivayet edilmiştir. Sahibu'l-Kadib'in anlamı kılınç sahibi demektir. İncil'de tefsir edilmiş bir halde vaki olmuştur. (Şifa-i Şerif)
Peygamberimiz'in adlarından olup da Anadolu'da kullanılan isimlerin bir kısmı şunlardır:

Muhammed (Mehmed), Ahmed, Mahmud, Hâmid, Mustafa, Mücteba, Muhtar, Abdullah, Resûl, Mürsel, Beşir, Mübeşşir, Nezir, Münzir, Nur, Münir, Rauf, Rahim, Kerim, Habib, Sirac, Hâdi, Rahmet, Tahir, Sadık, Taha, Yasin, Memun, Emin, Muhammedül Emin (Mehmed Emin) (Peygamberimiz'in Şemaili, Ali Yardım)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberimiz'in (asm) isimleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com