" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Allah için düşmanlık nasıl olur?

Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek nasıl olur?

Cevap:

Ebu Zeri'den (ra) (rivayet edildiğine göre) Resûlullah (asm) "Amellerin (Allah'a) en sevimli olanı Allah için sevmek ve Allah için öfkelenmektir." buyurmuştur. (Sünen-i Ebu Davud)
İbn Raslan "Şerhu's-Sünen" isimli eserinde mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifi açıklarken şöyle diyor: "Bu hadis-i şerif bir kimsenin Allah için sevdiği dostları olduğu gibi, Allah için kin beslediği düşmanları olması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Şöyle ki: Birisini Allah'a itaat ettiği ya da Allah'ın dostu olduğu için seven bir kimsenin, Allah'a isyan eden Allah düş-manlarına da kin beslemesi kaçınılmazdır. Çünkü bir sebepten dolayı seven kimsenin o sebebin zıddından dolayı da düşmanlık beslemesi tabii ve zaruridir. Bu şaşmaz bir kaidedir."
Bu sebeple İbn Abbas'dan merfuan rivayet edilen bir hadis-i şerifte: "İmanın en sağlam kulpu Allah için dostluk ve Allah için düşmanlıktır" duyurulmuştur. (İhya-yı Ulum’ud-Din)
Rivayet edilir ki: Cenab-ı Hak Musa'ya (as) vahyedip "Ey kulum Musa, benim için acaba hangi ameli yaptın?" diye sordu. Musa da (as) "Ya rab, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim" der. Bunun üzerine Yüce Allah:
"Namaz senin için delildir, oruç senin için bir kalkan, sadaka ise senin için (kıyamet gününde) bir gölge, zekât ise senin için bir nurdur. O halde bütün bunlar senindir, benim için hangi ameli yaptın?" buyurur. Musa (as): "Ya Rab, sırf senin için olan bir ameli bana öğret" der. Yüce Allah da: "Ey Musa! Acaba benim bir dostuma hiç dost oldun mu? Acaba benim için bir düşmana hiç düşman oldun mu?" buyurur. Bunun üzerine Hz. Musa, amellerin en faziletlisinin Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek olduğunu anlar.
Bu mevzuda Hasan Basri'de (ra) şöyle buyurmuştur:
“Ey Âdemoğlu kişi sevdiğiyle beraberdir”, sözü sakın seni aldatmasın. Çünkü sen iyiler zümresine ancak onlar gibi amel edersen katılırsın. Zira Yahudi ve Hıristiyanlar da Allah'ın peygamberlerini severlerdi. Hâlbuki onlarla beraber değillerdir." (İhya-yı Ulum’ud-Din)
Allah için buğz konusunda yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Zulmedenlere de meyletmeyin! Yoksa ateş size dokunur! Hem sizin, Allah’dan başka hiçbir dostunuz yoktur; sonra size yardım edilmez." (Hud, 113)
Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin, Yuşa Aleyhisselamın kavminden kırk bin salih kişiyi zalimlere buğz beslemedikleri için kahr-ü helak ettiği rivayet edilir.
Fasıklar üç kısımdır:
1- Büyük günah işlemenin çirkinliğine inanarak onu ara sıra işleyenler
2- Kötülüğü, üzerinde hiçbir fikir sahibi olmaksızın onu devamlı işleyenler
3- Kötülüğünü inkâr edip, büyük günahları savunarak işleyenler. Bu üçüncü maddede yer alanlar zaten kâfir olduklarından onların dostluğu hiçbir zaman söz konusu değildir. Binaenaleyh bir Müslüman bu üç grubun hiç birisini sevemez.
Allah için buğz beslemek, konuşmayı kesmek ve buğz beslenecek kişinin yaptıklarına karşı koymakla olur.
(Sünen-i Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah için düşmanlık nasıl olur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com