" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Dine sövenlere karşı tavrımız nasıl olmalı?

Dinimizi söven kimselere karşı nasıl davranmalıyız?

Cevap:

“Olur ki Allah, sizinle onlardan (Mekkelilerden) düşmanlık içinde bulunduğunuz kimseler arasında (onlara hidâyet vererek) bir dostluk meydana getirir. Çünki Allah, (buna) hakkıyla gücü yetendir. Ve Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir. Allah, din husûsunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara karşı âdil davranmaktan sizi yasaklamaz. Şübhesiz ki Allah, adâletli olanları sever. Allah sizi ancak, din husûsunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselere dostluk etmekten men‘ eder! Artık kim onlara dostluk ederse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir!” (Mümtehine, 7-8-9)
Hz. Ebû Bekir’in (ra) kızı Esmâ (ra) şöyle rivâyet eder: “Müşrik olan annem beni görmeye gelmişti. Resûl-i Ekrem’e (asm): ‘Onu evime kabûl edip ikram ve ihsanda bulunayım mı?’ diye sordum. Resûlullah (asm): ‘Evet annene ikram ve ihsanda bulun!’ buyurdular. Bunun üzerine bu âyet-i kerîme nâzil oldu.” (İbn-i Kesîr)
Hz. Ebu Bekir, Hz. Esma’nın annesi olan bu kadınla cahiliye devrinde evlenmiş bilâhare onu boşamıştı.
Kızının yanına geldiğinde hediyeleri kabul edilmeyip kendisine iyi davranılmamıştı.
Yukarıdaki ayete göre dinsizler 2 kısımdır. Açıkça İslama düşman olan ve bunu izhar etmekten çekinmeyen. Birde dinsiz olmakla beraber bize karşı her hangi bir düşmanlığı olmayan kimseler.
• Açıkça İslama Müslümanlara karşı olduğunu izhar edenlere karşı vakur ve izzet-i İslamiyyeye yakışır bir durumumuz olmalı. Fakat bu onlara karşı kibirlenelim, onları tahkir edelim manasında değil, onlara karşı ciddi olalım manasındadır. Onlar bize sataşmadığı müddetçe onlara karşı düşmanca bir tavır göstermemiz doğru değildir. Peygamberimiz (asm) “ben farzlarla emrolunduğum gibi insanları idare etmekle de emrolundum” buyurmuştur. Bizim de yapacağımız onlara karşı onları idare eder bir tarz ile hareket olmalıdır.
• İkinci kısma gelince; yani bize düşmanlık göstermeyen ama yinede dinsiz olan kimselere mümkün olduğu kadar iyi davranmak dostane ilişkilerle kendimizi ve İslamı mümkün olduğu kadar onlara sevdirebilmek cihetine gitmemiz gerekir.
• İslamı tebliğde muhatap bütün insanlardır. Tebliğde öncelik olabilir fakat tahsis olmaz. Üstelik tebliğde muvaffak olmakta şart değildir. (taha ve a'raf)
• Kimin hidayete geleceğini kimin iman edeceğini Allah bilir. Bize düşen tebliğdir.
• Mekke döneminde kendileri müşrik oldukları halde Müslümanlara yardım edenlerde vardı. (mesela Ebu Talib). Haşimilerin bir kısmı müslüman olmadıkları halde müslümanları kolluyordu. Peygamberimiz taif dönüşünde …. Himayesine girmişti.
• Fasık olan veya dinsiz olanlara karşı katı bir uslup kullanmak onları karşımıza almak büyük hatadır. Onlara karşı ilk hareket bizden olacaksa yumuşak bir üslup kullanmalıyız. Fakat bize karşı kaba kibirli hareket edenlere karşı ise izzet ve vakarımızı muhafaza etmeliyiz.
• “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 256) İnsanları zorlamak çoğu zaman muhatabın bizim sözümüzü kabul etmesini değil bizden uzaklaşmasını bazen de yapmakta olduğu kötü hali inatla devam ettirmesini ve bu halinin pekişmesini netice verir.
• İrşada hevesli bazı Müslümanlar etraflarındaki insanları İslam’ı kabul etme veya yaşama cihetinde zorlamaya gidebiliyorlar. Onların bu hali itici gelmekte ve ters tepki yapmaktadır. Bu hal daha çok insanların onlardan uzaklaşmasına sebep olmaktadır.
• Biz tebliğ ile mükellefiz onların imana gelmesiyle ve İslam’ı yaşamalarıyla mükellef değiliz. Anlattığımız şeyler karşı tarafa tesir eder ama insanların kendileriyle hesaplaşmaları İslamî yaşantıyı nefislerine kabul ettirmeleri uzun sürebilir.
• Çokça anlattığımız halde muhatabımızdan bir kıpırdanma göremiyorsak da acele etmememiz gerekir. İnsanların değişmesi kolay değildir.
• Nitekim Bediüzzaman Hazretleri; “Medenilere galebe ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir.” diyerek bu günkü insanları zorla değil, ikna ederek kazanacağımıza işaret eder. (Tebliğ Notları-İdris Ferid) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Dine sövenlere karşı tavrımız nasıl olmalı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com