" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kıyamet ne zaman kopacak?

Kıyamet aşure günü mü kopacaktır? Kıyametin aşure günü kopacağını bildiren hadisler kıyamet hakkında bir tarih belirlemez mi? Kıyamet ne zaman kopacaktır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

"Aşure gününde kıyamet kopacak" ifadesi kesin bir tarih belirlemez
Sahih hadis kaynaklarında aşure gününde olacak şeyler arasında "kıyametin kopması" da geçmektedir. (Taberani, Mu'cemul-Kebir, Heysemî, Mecmeuzzevaid, Suyutî, el-Leali el-Mesnû'a, Abdurrezzâk, Musannef, Gunye)
Ancak kıyametin tarihinin kesin olarak bilinemeyeceği ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. "Aşure günü kopacak" ifadesiyle de, kesin bir tarih belirlenmiş olmaz.

Kıyametin vakti hakkında kesin bir hüküm verilemez 

"(Ey Habîbim!) Sana, “Onun gelip dayanması ne zaman?” diye kıyâmetten soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onu vakti (geldiği)nde ortaya çıkaracak ancak O’dur!” (O kıyâmet) göklerde ve yerde (olan bütün mahlûkata) ağır gelmiştir! Size ancak ansızın gelecektir! Sanki sen ondan haberdarmışsın gibi, sana soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır; fakat insanların çoğu (bu ilmin Allah’a âid olduğunu) bilmezler!” (A'râf, 187)

"Şübhesiz Allah ki, kıyâmet (vakti) hakkındaki bilgi ancak O’nun katındadır." (Lokman, 34)

Peygamber Efendimiz’e (asm) kıyametin kopma vakti sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:
“Kıyametin ne zaman kopacağı Allah'tan başka hiç kimse tarafından bilinmeyen beş gayptan (bilinmeyenden) biridir’ buyurdu ve şu ayetleri okudu:
“Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.” (Neml, 65) 
“Kıyâmet saatinin bilgisi şüphesiz Allah katındadır.” (Lokman, 34) (Kütüb-ü Sitte)
Asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri kıyamet tarihini kat'i bir tarzda kimsenin bilemeceyeğini şu şekile ifade etmiştir: 

“Ecel ve mevt (ölüm) gibi umûr-ı gaybiye (bize gizli olan işler) çok hikmet ve maslahat (faydaları) cihetiyle gizli kaldığı misillü (gibi), dünyanın sekerâtı (ölüm hâli) ve mevti ve nev‘-i beşerin (insanlığın) ve cins-i hayvanâtın eceli ve vefâtı olan kıyâmet dahi çok maslahatlar için gizlenilmiş. Evet, eğer ecel vakti muayyen (belirli) olsa idi, yarı ömür gaflet-i mutlaka (tam bir gaflet) içinde ve yarıdan sonra darağacına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmakla dehşet-i mutlaka (tam bir dehşet) içinde, havf ve recânın (korku ve ümîdin) muvâzene-i maslahatkârânesi ve hakîmânesi (faydalı ve hikmetli dengesi) bozulacağı gibi; aynen öyle de, dünyanın eceli ve sekerâtı olan kıyâmet vakti muayyen olsa idi, kurûn-ı ûlâ ve vustâ (ilk ve orta çağlar) fikr-i âhiretten pek az müteessir olacaktı. Kurûn-ı uhrâ (son çağlar), dehşet-i mutlaka içinde bulunacaktı. O vakit ne hayât-ı dünyeviyenin lezzeti ve kıymeti kalırdı ve ne de havf ve recâ içinde ihtiyâr ile (isteyerek) itâatkârâne olan ubûdiyetin (kulluğun) ehemmiyeti ve hikmeti bulunurdu.” (Şuâ‘lar, 5. Şuâ‘, 73)
"...Bu îmalar gerçi yalnız birer tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil, fakat birden ihtar edilmesi bana kanaat verdi. Hem kıyametin vaktini kat'î tarzda kimse bilmez; fakat böyle îmalar ile bir nevi kanaat, bir galib ihtimal gelebilir.” (Sikke-i Tasdîk-i Gaybî)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kıyamet ne zaman kopacak?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com