" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 “İnşallahla, maşallahla olmaz” gibi sözler kullanmak kişiyi küfre düşürür mü?

Bir kişi “inşallah gelirim” “inşallah yaparım” dediğinde “inşallahla, maşallahla olmaz” diyerek cevap vermek küfre düşürür mü?

Cevap:

Bir mümini küfre düşüren sözler üçe ayrılır. Bunlar:
1. İstihza; dinin esaslarından birini alaya almak.
2. İstihfâf; inanılması gereken ve zarurat-ı diniyye denilen prensipleri küçümsemek, hafife almak.
3. Bir islâmî hükmü açıkça inkâr etmek veya dince mukaddes olan şeylere küfretmektir.
Allahu Teâlâ'nın zatî, sıfatları, fiilleri, isimleri, emirleri, yasakları hakkında şaka yollu da olsa alay ederek konuşmak, bunları küçümseyici sözler söylemek ve Allah'a (cc) sövmek kişiyi dinden çıkarır. (Fetâva-yı Hindiyye)
Ayette şöyle buyurulmuştur: “And olsun ki onlara (niçin alay ettiklerini) sorsan, elbette: “Biz ancak (lâfa) dalıp şakalaşıyorduk” derler. De ki: “Allah ile, O’nun âyetleriyle ve O’nun peygamberiyle mi alay ediyordunuz?” (Tevbe, 65)
Şaka olarak dahi olsa yukarıda belirtilmiş olan üç hale düşen insanın küfre gireceği ayet ile sabittir. Fakat elbette içinden kötü bir niyet geçirilerek söylenen “inşallahla olmaz” sözü ile, kötü bir niyet olmaksızın bir anlık dalgınlıkla bu tarz hatalı sözler söylemek elbette aynı değildir.
İstemeden ve hata ile insanı küfre götüren sözleri sarf eden kimsenin mürted sayılmayacağına dair şöyle bir hadis nakledilmiştir:
"Allah, ümmetimden hata, unutma ve zorlanma ile yaptığı şeylerden sorumluluğu kaldırdı." (İbn Mâce)
Her Müslüman’ın “İnşallah” kelimesini kullanmayı alışkanlık haline getirmesi gerekir
“İnşaallah” kelimesi, Allah (cc) tarafından Peygamberimiz’e (asm) bir öğüt ve öğretidir. İleride yapılması planlanan işler için “inşallah” denilmesi gerekmektedir. Çünkü insanın azim ve iradesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir.
Müşrikler Resullullah’a (asm) Zülkarneyn, ruh vs. hakkında sorarlar. Efendimiz (asm) “inşallah” kaydını söylemeden:
“Size yarın cevap vereceğim.” der. Cenab-ı Hak “inşallah” demediği için te’diben vahyi on iki gün veya daha fazla geciktirir. Bu durum Resulullah’ı (asm) ziyadesiyle mükedder eder. Müşrikler de fırsatı ganimet bilerek:
“Rabbi Muhammed’i bıraktı, terk etti.” diye üzücü konuşmalar yaparlar. Bunun üzerine, Cebrail (as) Kehf Suresi’nin 23-24. ayetleri ile sorulan soruların cevaplarını getirir. (Kütüb-i Sitte)
“(Ey Habîbim!) Sakın hiçbir şey için, Allah’ın dilemesine bağlamadıkça (inşâallah demedikçe): “Ben bunu yarın kesinlikle yapacak olanım” deme! (Bunu) unuttuğun zaman ise, Rabbini an ve: “Umarım ki Rabbim, bundan (bu kıssadan, peygamberliğime delîl olan) daha yakın bir yola (daha nice delillere) beni eriştirir” de!” (Kehf, 24)
Her şey Allah'ın (cc) dilemesiyle olur. Öyle ise gelecekte bir şeyi yapmaya azmederken, “inşaallah”, (Allah (cc) dilerse) diyerek işi Allah'ın (cc) iradesine bağlamak İslâmî edeptendir. Yukarıdaki ayet-i kerime bunu ifade etmektedir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - “İnşallahla, maşallahla olmaz” gibi sözler kullanmak kişiyi küfre düşürür mü?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com