" Fıkıh " 6 ek soru var. 1 yorum

 

 Güvercin beslemek günah mı?

Güvercin beslemenin hükmü nedir? Dinimizde caiz midir?

Cevap:

Güvercin beslemek malayani ve faidesiz olduğu için Peygamber Efendimiz (asm) tarafından yasaklanmıştır
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. "Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!" buyurdular." (Ebu Davud, İbn Mace)
Resulullah (asm), büyük adamın güvercinle eğlenmesini, boş, faidesiz ve malayani bulduğu için şeytana nisbet etmiştir; kendisine şeytan demiştir. Çünkü faidesiz bir meşguliyetle vakit geçirmektedir. Güvercine de şeytan demiştir. Zira adamı malayani bir meşguliyete çekmiştir, zikrullah, faydalı tefekkür ve müsmir bir iş gibi her çeşit faydalı amelden alıkoymuştur.
Nevevî der ki: "Yavru ve yumurta elde etmek veya yalnızlığa karşı ünsiyet bulmak veya mektup taşıtmak gibi maksatlarla güvercin beslemek caizdir. Hiçbir keraheti yoktur. Fakat uğur çıkarmak maksadıyla onunla meşguliyet ise, sahih görüşe göre mekruhtur. Buna bir de kumar ve benzeri haramlar inzimam ederse, o kimsenin şahidliği reddedilir."
İbnu Hacer gibi bir kısım alimler, Enes'in küçük kardeşi Ebu Umayr'ın kuşla oynamış olmasına dair rivayetleri esas alarak, çocukların kuşla oynamasının caiz olduğuna hükmetmişlerdir; yeter ki eziyet etmesinler ve atış talimlerinde hedef olarak kullanmasınlar.
Peygamber Efendimiz insanları malayaniye sevk ettiği için güvercinlerin kesilmesini söylemiştir
Bir kısım hayvanlarla ve bilhassa kuş ve köpeklerle yapılacak oyunlar da tecviz edilmiştir. Burada şunu ilave edelim ki, gerek kuşlarla ve gerekse köpeklerle oynama cevazı daha ziyade çocuklarla ilgilidir. Zîra Ebû Hüreyre'den gelen bir rivayette, güvercinle eğlenip peşinde koşan bir kimseyi gören Hz. Peygamber: "(Bu kimse) şeytanın peşinde koşan bir şeytandır" demiş, bir başka hadislerinde de: "Güvercinle oynama fakra sebep olur" diyerek bu davranıştaki kerâhete dikkat çekmiştir.
Hz. Osman'ın "Her hutbede" mutlaka "köpeklerin öldürülüp, güvercinlerin kesilmesini" emrettiğine dair rivâyetler de mevcuttur. İbnu Kayyim de Süfyan'dan: "Cülahik (denen bir atma aleti) ve güvercin ile oynamanın, Lût kavminin eğlencelerinden olduğunu işittik" dediğini nakleder. İbnu Kayyim, bu ve benzeri rivayetlere dayanmaktan başka, "halkın mahremiyetine ıttılaya sebep olur" gerekçesiyle damlar üzerinde güvercin kovalayarak eğlenmekten men etmeyi "veliyyü'l-emrin vazifeleri" meyanında zikreder.
Çocukların kuşla oynayabileceği kanaatine mütemayil gözüken Münâvî de, kanat tüylerinin kesilmiş olma şartını, zaafının şiddetinde hemen hemen ittifak edilen bir hadisten istidlal ederek "aksi halde kuşla oyun, mekruh olan tetayyur ve müsâbakaya müncer olur" der.
Güvercinler hakkında Peygamber Efendimiz (asm) şiddetli bir üslup kullanmıştır
Bu, bazı hayvanları tahrik edip dövüştürmek şeklinde olduğu gibi, yarıştırma şeklinde de olabilir. Birinciye misal, horozların dövüştürülmesi; ikinciye misal güvercin peşinde koşmaktır. Hadislerde her iki çeşit oyun da yasaklanmıştır. Güvercinle oynayan kimse hakkında Hz. Peygamber (asm) şiddetli bir üslub kullanmıştır. (Ebu Dâvud) Bu çeşit hadislere rağmen, İslâm âleminde, diğer bir kısım yasaklar gibi, güvecinle meşguliyetinde zaman zaman yaygın bir moda hâlini aldığını görülmüştür. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?
Kaynak: Kütüb-i Sitte

Bu konu hakkında başka bir soru:

Kanarya beslemek caiz mi? Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Cevap:

“Bülbül ve kanarya gibi kuşlarla oynayıp onlarla vakit geçirmek doğru değildir. İnsan Allah'ın halifesi olduğundan kendisine düş en büyük vazifeler vardır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmamak lazımdır. Bununla beraber böyle kuşları evde bulundurup kafeste hapsetmek haram değildir. Haram olduğuna dair hiçbir şey varid olmamıştır.

Hayvan için ahır ne ise kuş için kafes öyledir. Yani hayvanları ahırda hapsetmek caiz olduğu gibi kuşları da kafeste hapsetmek caizdir. Peygamberimiz (asm) hizmetinde bulunan Enes bin Malik'in annesinin evine ara sıra giderdi. Küçük çocuğun bir kuşu vardı. Peygamber (asm) kuşun ne yaptı diye latife edip çocuğa sorardı. Şayet kuşu hapsetmek caiz olmasaydı, Peygamber (asm) mutlaka onu yasaklayacaktı.” (Halil Günenç)

Bu meselenin iki yönü vardır:

1. Eti yenen ya da avcılık gibi başka meşru bir gaye ile kullanılan bir kuşun evde beslenmesi ve alım satımı helaldir. Çünkü; "Yeryüzündeki her şey insanlar için yaratılmıştır." (Bakara, 29)

2. Bir süs unsuru olarak evde kuş beslemek ve böyle bir kuşun ticaretini yapmak. Bunun caiz olmadığına dair de bir şey yoktur. Hatta Enes b. Malik'in rivayetine göre: "Resulullah (asm) onun Ebu Umeyr denilen kardeşini gördüğünde: “Ebu Umeyr! Ne yaptı Nuğayr?” diye latife ederdi. (Buhari) Nuğayr serçe büyüklüğünde bir kuşun adıdır. Enesin kardeşinin böyle bir kuşu varmış ve onunla eğlenirmiş. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

 

 

Bu konu hakkında başka bir soru:

İbrahim Canan Hz. Peygamberin (asm) sünnetinde terbiye adlı kitabında "Peygamberimiz yanlızlıktan şikayet edenlere bir çift güvercin edinmelerini tavsiye etmiş" buyuruyor. Kaynak olarak da Mecmauz Zevaid Adlı kitabi göstermiş. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Cevap:

Yalnızlığı gidermek için güvercin beslemek istisnai bir durumdur. Cevabımızda belirttiğimiz üzere;
Nevevî der ki: "Yavru ve yumurta elde etmek veya yalnızlığa karşı ünsiyet bulmak veya mektup taşıtmak gibi maksatlarla güvercin beslemek caizdir. Hiçbir keraheti yoktur. Fakat uğur çıkarmak maksadıyla onunla meşguliyet ise, sahih görüşe göre mekruhtur. Buna bir de kumar ve benzeri haramlar inzimam ederse, o kimsenin şahidliği reddedilir."
Mecmauz zevaid derleme bir hadis mecmuasıdır. İçinde sahih hadis çok olmakla beraber zayıflar da var. Yalnızlıktan dolayı güvercin beslemekle ilgili hadisin zayıf olduğu belirtilmiştir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Bu konu hakkında başka bir soru:

Güvercin av maksadıyla öldürülebilir mi? Ayrıca av yapmak günümüz şartlarında uygun mu? Av sırasında yaralanan hayvanların hakkını nasıl ödeyebiliriz? Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Avlanmak caizdir
“(Ey Habîbim!) Sana kendileri için nelerin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: “Size temiz şeyler helâl kılındı; yetiştiriciler olarak Allah’ın size öğrettiğinden onlara öğreterek terbiye ettiğiniz avcı hayvanlar(ın avladıkları) da (size helâl kılındı). Öyleyse onların size tuttuklarından yiyin ve (ava gönderirken) üzerine Allah’ın ismini zikredin! Hem Allah’dan sakının!” Muhakkak ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir.”(En’am,4)
“Size ve yolculara bir fayda olmak üzere, deniz avı ve onu yemek sizin için helâl kılındı. Kara avı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı! O hâlde huzûruna toplanacağınız Allah’dan sakının!”(Maide,96)
Vahşi hayvanları avlamak caizdir. Bu mubah olan bir kazanç yoludur. Fakat diğer kazanç yolları bundan daha faziletlidir.
Bununla beraber Yüce Allah bu hayvanları insanlar için yaratmıştır. İnsanlar ya bir ihtiyaç veya kendi cesaretlerini denemek veya bir genişlik bulmak için bazı hayvanları avlayabilirler. Çok kez yenecek hayvanlar yemek için, yenmeyecek hayvanlar da derileri, dişleri veya zararlarını kaldırmak için avlanır.
Ancak bunları avlamak için başkalarının ekinlerini yok etmek, onları evlerinde rahatsız etmek caiz değildir.
Zevk ve eğlence için avlanmak uygun değildir
İnsanın zevk ve eğlence için avlanması uygun değildir. Kalbe katılık ve gaflet getirir. Yaratıklara karşı şefkat duygularını azaltır.
 Besmele çekilmeden avlanan hayvanın eti helal değildir
“Eğer O’nun âyetlerine îmâ eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş olan  (besmele ile kesilmiş hayvan) lardan yiyin!”(En’am 118)
Avcı ava silah atarken veya hayvanı salıverirken gerçekten veya hükmen Besmele çekmiş olmalıdır. Besmeleyi unuttuğundan dolayı terk eden bir avcı, hükmen besmele getirmiş olur. Besmele kasden terk edilmiş olursa, avın eti yenmez, haramdır.
İmam Şafiîye göre, Besmele getirmek şart değildir, fakat bunu terk mekruhtur.
Av hayvanının yenebilmesi için, sadece yaralama yeterli değildir.
Avlanan hayvanın yenebilmesi için, sadece yaralamak yeterli değildir. Bununla beraber kan da akmış olmalıdır. Fakat bazı alimlere göre kan akması şart değildir. Diğer bazı alimlere göre de, yara büyük ise, kan çıkması gerekmez, değilse, gerekir.
İmam Ebû Yusuf ile İmam Şafiîye göre, aslında yara gerekli değildir. Yara bulunmasa da, öğretilmiş hayvanların öldürdükleri hayvanların etleri yenebilir
Yaralı olduğu halde henüz canlı iken elde edilen bir av, besmele ile boğazlanmazsa, eti yenmez. Ancak ele geçen bir hayvanın hayatı, yeni boğazlanmış bir hayvanın hayatı gibi hemen sönmek üzere ise, onun boğazlanması gerekmez. Bununla beraber boğazlanması daha iyidir.
Fakat bir süre durduktan sonra veya başka bir şeyle uğraşıp av gözden kaybolduktan sonra gidip de avı ölmüş bulsa, onun eti yenmez. Çünkü bu halde başka bir sebeble ölmüş olması, düşünülebilir. Fakat böyle beklemeksizin hemen gidip de avı yaralı olarak ölmüş bulsa, eti yenebilir..
Yaralanarak suya, dam üzerine veya bir ağaç üzerine, oradan da yere düşerek ölen av eti yenmez.
Avcı tarafından atılan bir şeyle yaralanan bir av, ilk önce yere düşüp de hemen ölse, yenebilir. Çünkü bundan kaçınmak mümkün değildir. Fakat suya, dam üzerine veya bir ağaç üzerine, oradan da yere düşerek ölse, eti yenmez. Çünkü su ile veya dama düşmekle veya ağaca çarpmakla ölmüş olması düşünülebilir.
Fakat başka bir görüşe göre, eğer aldığı ilk yara hemen öldürücü bir yara ise, eti yenebilir, değilse yenmez.
( Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen – Kütüb-ü Sitte)
Sonuç olarak; Güvercin zevk ve eğlence maksadıyla olmamak şartıyla av için öldürülebilir. Avlanmak caizdir. Ancak avlanırken dinimizin verdiği ölçülere dikkat edilmesi gerekmektedir. Avlarken yaralanan hayvanların hemen kanını akıtarak öldürülmesi ile hayvanın acı çekmemesi sağlanmalıdır.
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Bu konu hakkında başka bir soru:

ALLAH cc razi olsun, cevabınız tatmin edici. Lakin yaralı olarak bulamadığımız ya da kaçan hayvanların hakkını nasıl ödeyebiliri? Maksadımız av yapmak ama elde olmayan sebeblerden dolayı bazı hayvanlar yaralı olarak yada kanadı kırık olarak kaçıyor bulamıyoruz. Bunların hakkını nasıl ödeyebiliriz? Selam ve dua ile... Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Hayvanları sebepsiz yere öldürmek, yaralamak hiç bir şekilde uygun bir davranış değildir. İslam dini, bunu şiddetli olarak yasaklamıştır. Ancak elde olmayan nedenlerden dolayı yaralı veya kanadı kırık olarak kaçan hayvanlar nedeniyle umulur ki kişi mesul olmaz.
Bu olayda mesul olma ihtimaline binaen yapılması gereken şey tövbe etmektir. 
“Müminle imanın hali, at ile bağlandığı kazığın haline benzer. At yayılırken dolaşıp sonra kazığa yaklaştığı gibi, mü’min de gafletle bazı hatalar işler, sonra tövbe istiğfar ederek manen bağlandığı imana döner. Yemeğinizi takva sahiplerine (günahlardan daha çok sakınanlara) yedirin. İyilik ve yardımlarınızı da mü’minlere yapın.(İbn-i Hıbban) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Bu konu hakkında başka bir soru:

Güvercin beslemenin hükmü nedir? Dinimizde caiz midir? sorusuna verdiğiniz cevabı okudum. Bu cevaba dayanak olan hadis-i şerif Kütüb-i sitte diye tabir edilen 6 muteber hadis kitabından hangisinde ve hadis numarasını verebilir misiniz? Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. "Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!" buyurdular. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?"
Kaynak:
Ebu Davud, Edep 65, hadis no: 4940
İbnu Mace, Edep 44, hadis no: 3765

Bu konu hakkında başka bir soru:

S.A. Çalıştığım iş yerinde güvercinlerle başımız belada etrafı pislettikleri gibi aynı zamanda ürünlerin ambalajlarına zarar veriyorlar özellikle çuvalları deliyorlar ve içindekilerde yerlere dökülüyor. Tavan yüksekliği 12 mt ne yaptıysak güvercinleri dışarı süremedik; patronumuz yapabileceğimiz birşey kalmadı havalı tüfekle vurun diye talimat verdi. Güvercinleri vurursak günahı var mıdır? Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Cevap:

Aleykumselam Değerli Kardeşimiz;

Hayvanları sebepsiz yere öldürmek, yaralamak hiç bir şekilde uygun bir davranış değildir. İslam dini, bunu şiddetli olarak yasaklamıştır.

Yüce İslâm dininde yılan, akrep, bit, fare ve sinek gibi insan sıhhatına veya malına zarar veren hayvanat hariç, hiçbir canlı mahluka eziyet vermek caiz değildir. (Günümüz Meselelerine Fetvalar) 

Güvercinler mallara ne kadar zarar veriyor da olsalar onları öldürmek yerine oradan uzaklaştırmanın başka bir yolunu bulmak daha güzel bir davranış olacaktır.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

"Haksız yere bir serçe veya daha küçük bir hayvan öldürenden Allah hesap soracaktır." (Kütüb-i Sitte)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güvercin beslemek günah mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
mahmut "18.4.2012 11:28" tarihinde demiş ki:
bu siteden çok faydalanıyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. iyiki varsınız

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com