" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hanefi bir kimsenin her görüşte İmam-ı Maturidi'ye inanması şart mıdır?

Hanefi bir kimsenin her görüşte İmam-ı Maturidi'ye inanması zorunlu mudur? Bazı meselelerde imam-ı Eşari'nin görüşleri daha mantıklı geliyorsa ona itikad edilebilir mi?

Cevap:

Ehl-i sünnet ilm-i kelamının iki büyük mektebi, Mâturîdiyye ile Eş'ariyye temelde birbirinin aynıdır
Her iki Ehl-i sünnet mektebi de (Mâturidiyye ve Eş’ariyye) temelde aynı Ehl-i sünnet esasları üzerine bina edilmiştir. Her ikisi de nakle bağlı kalmak ve nakilden hareket etmekle beraber akla da önem verir. Resulullah (asm) ile ashap cemaatinin akaid sahasında takibettiği yolu izleyenlere «Ehl-i sünnet ve'l-cemaat» denilmiştir. Yine belirttiğimiz üzere Ehl-i sünneti başlangıçtan itibaren üç asır boyunca temsil eden Selefiyye olmuştur. Hicri dördüncü asırdan itibaren Ehl-i sünnetin kelam mektebi kurulmuştur. Bu mektebi aynı asırda, fakat ayrı ayrı İslam beldelerinde yaşayan imam Ebu Mansur el-Mâturîdi (v. 333/944) ile İmam Ebu'l-Hasan el-Eş'arî (v. 324/936) temsil etmiştir. Mâturîdiyye ile Eş'ariyye mektepleri arasında bazı meselelerde görüş ayrılıkları ha¬sıl olmuştur. Ancak bu görüş ayrılıkları için bazı âlimler «şekli ve lafzi» diyerek onları önemsememiştir.
Fakat önemli olan bir nokta da şudur ki; her iki kola mensup bilginler Mâturîdiyye ile Eş'ariyye arasında bidat veya dalalete nisbet etmenin (tebdi veya tadlilin) hiç bir suretle bahis konusu olmadığında ittifak etmişlerdir. Zaten İslam tarihi boyunca önemsenecek bir Mâtürîdi-Eş'arî mücadelesi de vuku bulmuş değildir.
Mâturîdiyye ile Eş'ariyye arasında ihtilaf konusu olan bazı meselelerde, Mâturîdiyye âlimlerinin bir kısmı Eş'ariyye görüşünü benimsediği gibi bunun aksi de vâriddir.
(Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hanefi bir kimsenin her görüşte İmam-ı Maturidi'ye inanması şart mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com