" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hamama gitmek caiz midir?

Hamama gitmek caiz midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Avret yerlerini örtmek şartıyla hamama gitmek caizdir
Erkeklerin veya kadınların, temizlenmek için özel hamamlara gitmelerinde bir sakınca yoktur. Genel bir ihtiyaçtan dolayı bu caiz görülmüştür. Yeter ki avret yerlerini örtsünler. Erkeklerin kendi aralarında, kadınların da kendi aralarında peştemal tutmayarak açık bir halde yıkanmaları haramdır. Hatta bir kimse yalnız başına bir yerde yıkanacağı zaman bir peştemal tutmalıdır. Edebe uygun olan budur. Tenha bir yerde peştemalı sıkmak veya temizlik yapmak için az bir zaman peştemalsız durmak caiz olabilir.
Eğer erkekler erkekler arasında, kadınlar da kadınlar arasında bulunurlar da yıkanmak için tenha bir yer bulamazlarsa, bir köşeye çekilip avret mahallerini bir peştemal ile örterek yıkanırlar. Avret yerlerini açmaları caiz olmaz. Hamamlarda bu örtünme işine çok dikkat etmelidir. (Büyük İslam İlmihal, Ömer Nasuhi Bilmen)
Peygamber Efendimiz (asm) bu konuda şöyle buyurur:
"Yakında Acem (İran) toprağını fethedeceksiniz. Orada hamam denilen yapılar göreceksiniz. Erkekleriniz oraya izar (örtü)süz girmesin, kadınları da hastalık ve nifâs gibi özürler dışında oralara girmekten menedin" (Mansur Ali Nasıf et-Tâc, I-113)
Câbir’den (ra) rivâyete göre, Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse peştemalsız hamama girmesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan hanımını hamama sokmasın. Allah’a ve ahiret gününe inanan üzerindeki içki içilen masalara oturmasın." (Tirmizi)
Ebû’l Melîh el Hüzelî’den (ra) rivâyete göre, Hıms ve Şam halkından bazı kadınlar Âişe’nin yanına girdiler, Âişe onlara şöyle dedi: Siz öyle kadınlarsınız ki hamamlara gidiyorsunuz. Ben ise Resûlullah'dan (ra) şöyle derken işittim: “Herhangi bir kadın, kocasının evinden başka bir yerde elbisesini çıkarırsa Rabbiyle arasındaki haya perdesini yırtmış olur.” (Ebû Dâvûd, Hamam, Tirmizi, edeb 43; ibn-i mâce edeb 38: Dârimi, islizan 23; Ahmed b. Hanbel 4l. 173. 199 267.362)
Âişe'den (ra) rivayet olunduğuna göre; Resulullah (asm), (önceleri) hamamlara girmeyi yasaklamış, sonra erkeklerin peştemalli olarak oralara girmelerine izin vermiştir. (İbn-i Mace, edeb 38; Tirmizi, edeb 43: Darimi, isti'zan 23 Ahmed b. Hanbel III 339 VI. 132. 139 . 173. 179. 267, Sünen-i Ebu Davud)
Ya'lâ'dan rivayet olunduğuna göre;
Resulullah (asm) kırda peştemalsiz olarak yıkanan bir adam görmüş ve minbere çıkıp Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra:
"Muhakkak ki Aziz ve Celîl olan Allah utangaçtır, (ayıplara) ka¬palıdır, utanmayı ve örtünmeyi sever, Binaenaleyh biriniz yıkandığı zaman örtünsün" buyurmuştur. (Ebû Davud vitr 23: Nesâi. gusl 7; Ahmed b. Hanbel  IV 224)
Abdurrahman b. Ebî Saîd el-Hudrînin) babasından rivayet olunduğuna göre; Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:
"Erkek erkeğin avret (yer) ine bakamaz. Kadın da kadının avret (yer)ine bakamaz. (Aralarında bir engel olmadan) bir erkek bir elbi¬se içerisinde diğer bir erkek (in tenin)e dokunamaz. Kadın da bir elbise içerisinde diğer bir kadın (in tenin)e dokunamaz. (Müslim Hayz/78, Nikâh/123, 124)

Bir başka hadislerinde de; "Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hamama örtüsüz girmesin, hanımını (özürsüz, lüzumsuz yere) hamama göndermesin, içki bulunan sofraya oturmasın" (et-Tirmizî el-câmiü's-sahih, V,113 had. no 2801) buyurmuşlardır.
Bu hadislerden de anlaşılmaktadır ki hanımların zaruri ihtiyaç olmadan hamama girmeleri yasaklanmıştır. Gerek kadınların, gerekse erkeklerin hamama girdiklerinde setr-i avret (görünmesi haram olan yerleri örtme) ye dikkat etmeleri farzdır. Günümüzde bazı kimselerin yaptıkları gibi sereserpe yıkanmak, gösterilmesi haram yerlerini açmak kesinlikle yasaktır, haramdır. Hamamda başkalarının avret yerlerine bakmak da haramdır. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hamama gitmek caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com