" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İllüzyon haram mıdır?

İllüzyon gösterisi izlemek, illüzyon yapmak haram mıdır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
İllüzyon en basit tanımıyla göz yanılmasıdır. İllüzyonun temeli İslam dininin kesin olarak yasakladığı “aldatma ve hile”dir.
“ Şer'î örfde, sihir gizli bir sebeple gerçeğin hilafını tahayyül ettirip aldatan, şarlatanlık, yaldızcılık, göz boyamacılığı, aldatmacılık gibi menfî yolda cereyan eden herhangi bir şey demektir.” (Kütüb-i Sitte)
İllüzyon sihrin bir çeşididir
Tahayyülât Ve Göz Bağlama Denen Sihir Çeşidi:
Bu sihir, his yanılmasına dayanır. Buna örfen pek sihir denmez. Her çeşit el çabukluğu, hokkabazlık, numara buraya girer. Trende giderken ağaçların ve telefon direklerinin arka istikametine koşarak gittiklerini zannetmek, hızla, çevrilen fitili daire görmek, su içindeki bir cismin daha büyük görünmesi gibi his yanılmaları nev'inden aldatmacalar bu çeşit sihre girer. Mesela insan zihni bir şeyle meşgul iken başka şeyleri görmeyebilir. Hokkabaz bir şeye dikkatleri çektikten sonra sür'atli bir biçimde bir başka şeyi araya sokarak seyircileri şaşırtabilir. (Fahreddin Razi)
SİHİR HARAMDIR
Sihir, göz boyama ve aldatma esasına dayanan, gerçeğe ters düşen olumsuz bir sanattır. Sihir yapmanın, bununla meşgul olmanın hükmü hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Nevevî der ki: "Sihir yapmak haramdır, kebâirden (büyük günahlardan) olduğu hususunda icma vardır.” Rasulullah (asm) sihir yapmayı yedi büyük günahtan biri saymıştır. Bazı sihir var, onu yapmak küfürdür, bazısını yapmak büyük günahtır.
Sözgelimi, küfrü gerektiren söz ve fiil bulunan sihir küfürdür, böyle olmayan için küfür hükmü verilmez. Mahiyetinde ilmi bir kısım gerçekleri tersyüz edip kullanmak, menfiye alet etmek, zarar vermek bulunmaktadır. Onun içindir ki varlığı inkâr edilmeyen sihir, dinimizde kesinlikle yasaklanmış, haram kılınmıştır. (Câmiü’s-Sağir)
Ancak, sihrin öğrenilmesi de öğretilmesi de haramdır. Şayet mahiyetinde, küfrü gerektiren bir şey varsa bu küfürdür ve bunu öğrenip öğretene tevbe teklif edilir, tövbe etmezse öldürülür. Tövbe ederse tövbesi kabul edilir. Küfrü gerektiren bir şey olmadığı takdirde azarlanır." İmam Mâlik, "sihirbaz, sihri sebebiyle hemen öldürülür, tevbeye de çağrılmaz, zındıklar gibi, derhal ölümüne hükmedilir" der. Kadı İyâz, İbnu Hanbel ve birkısım Ashab hep böyle hükmetmişlerdir. (Kütüb-i Sitte)
Bera’ bin Âzip (ra) rivayet ediyor:
Bu ümmetten şu on sınıf, yüce Allah’ı inkar eden kafirlere benzer:
(1) Müslümanların ortak malını zimmetine geçiren, (2) sihir yapan, (3) yakınını yabancılardan kıskanmayan, (4) kadına arkadan yaklaşan, (5) içki içen, (6) zekat vermeyen, (7) imkân bulduğu halde hacca gitmeden ölen, (8) fitne için çaba gösteren, (9) müslümanlarla mücadele halinde olan kafirlere silah satan, (10) nikah düşmeyen bir yakınıyla evlenen. (İbni Asakir)
Ebu Hureyre’den (ra) rivayetle, Peygamber (asm):
“Helâk edici olan şu yedi şeyden çekininiz.” buyurdu. Sahabiler:
“Ya Rasulallah! Bu yedi şey nedir?” diye sordular. Rasulullah:
“(1) Allah’a ortak tanımak, (2) sihir yapmak, (3) Allah’ın haram kıldığı bir canı öldürmek; haklı öldürülen müstesna, (4) riba (faiz kazancı) yemek, (5) yetim malı yemek, (6) düşmana hücum sırasında harbden kaçmak, (7) zinadan kal’aya girmişcesine korunmuş olup, hatırından bile geçirmeyen mü’min kadınlara zina iftirası atmak” buyurdu. (Buhari)
Anlaşılacağı üzere:
İllüzyon gösterileri yapmak ve bu gösterilere izleyici olarak dahi katılmak caiz değildir.
Allah’ a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İllüzyon haram mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com