" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kurân’ın yüzüne bakılarak namaz kılınır mı?

Bir kimse nafile veya farz namazlarda, bilmediği sureleri Kurân'dan bakarak okuyabilir mi? Bu durum namazı bozar mı?

Cevap:

Hz. Âişe'nin (ra) anlattığına göre: "Kendisine kölesi Zekvân, Mushaf'ın yüzünden okuyarak imamlık yapıyordu.” (Buhari)
Mushaf'tan okuyarak namaz kılmayı câiz görenler (İbnu Sîrîn, Hasan, Hakem, Atâ) bu hadisle amel ederler. Ancak, cumhur bunu amel-i kesîr kabul ederek caiz görmemiştir.
Aynî şu açıklamayı sunar: "Hadisin zâhiri, Mushaf'ın yüzünden namaz sırasında kırâatı yürütmenin câiz olduğuna delâlet eder." İbnu Sîrîn, Hasan Basrî, el-Hakem ve Atâ böyle hükmetmiştir. Hz. Enes (ra), namaz kılar, arkadaki bir köle onun için Mushaf'ı tutardı. Eğer bir âyette yanılacak olsa Mushaf'ı onun için açıverirdi.
İmam Mâlik ramazandaki (terâvih) namazında bunun caiz olduğuna hükmetti. Nehâî, Saîd İbnu'l-Müseyyeb ve Şa'bî bunu mekruh addettiler. Bu aynı zamanda Hasan'dan yapılan bir rivâyettir. Der ki: "Hristiyanlar da böyle yapar."
İbnu Hazm der ki: "Namazda, musalliye ister, imam olsun ister olmasın, hiçbir sûrette Mushaf'ın yüzünden kırâat câiz olmaz. Böyle bir şeyi âmmden yapsa namazı bozulur. İbnu'l-Müseyyeb, Hasan, Şa'bî, Ebû Abdirrahman es-Sülemî de böyle hükmetmiştir. Bu görüş İmam Azam'ın ve Şâfiî'nin de mezhepleridir."
Sonuç olarak;
Bir kimse namazda iken karşısında bulunan bir Kur'ân-ı Kerim'den yahut yazıları bulunan bir mihrabdan Kur'ân-ı Kerim ayetlerini okuyacak olsa, bakılır: Eğer okuduğu ayetler, onun ezberinde idi ise, namazı bozulmaz. Fakat ezberinde yoktu ise, en az bir ayet okuyunca namaz bozulur; çünkü bu, bir öğrenme demektir. Bu mesele İmamı Azam'a göredir. İki imama (Ebu Yusuf, Ebu Muhammed) göre, ziyade okumakla da bozulmaz. Ancak böyle bir okuma mekruhtur. Bunda, kitab ehline (Yahudi veya Hıristiyanlara) bir benzeyiş vardır. Şâfiî ve Ahmed de böyle hükmetmişlerdir. İmam Mâlik ve Ahmed'den gelen bir rivâyete göre onlar nazarında, bu sadece nafile namazlarda namazı bozmaz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurân’ın yüzüne bakılarak namaz kılınır mı?"
Kaynaklar: Kütüb-i Sitte / Ömer Nasuhi Bilmen - Büyük İslam İlmihali / Redd’ül Muhtar – İbn Abidin

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com