" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Teyzemize ve kuzenimize selam vermek caiz mi?

Teyzemizle kuzenimizle karşılaştığımızda selamün aleyküm diyebilir miyiz? Uygun olur mu? Bir de bir dükkana girdidigimizde bayan oluyor bazen selamün aleyküm diyerek selam verip dükkana girmek uygun olur mu?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Esmâ Bintu Yezîd (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) biz bir grup kadına uğramıştı, selam verdi." (Ebû Dâvud, Edeb: 148, (5204); Tirmizî, İsti'zân: 9, (2698); Buhârî, İsti'zân: 15.)
Bu hadis, Resulullah'ın (asm) rastladığı kadınlara da selam verdiğini göstermektedir. Abdurrezzak'ın Musannaf'ında kadının erkeğe, erkeğin kadına selam vermesinin mekruh olduğuna dair bir rivayet gelmiştir. Cevaza delâlet eden rivayetler bunun zaa'fı sebebiyle nekâretine hükmettirmiştir. Ancak cevazın "Fitne korkusu yoksa" şartına bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu takdirde Abdurrezzak'ın rivayeti fitne korkusuna hamledilir. Halîmî: "Resulullah (asm) ismeti sebebiyle fitneden emindi, öyleyse kim fitne hususunda nefsinden emin ise selam verir, aksi takdirde sükût eslemdir" der.
Mâlikîler, mahzuru bertaraf etmek (yani sedd-i zerî'a) maksadıyla, gençle yaşlı arasında tefrik yapmayı esas almışlardır. Kûfîlere göre, "Kadınların erkeklere ilk selam veren olması meşru olmaz. Zira, onlar ezan ve ikâmet okumaktan, cehren kırâatte bulunmaktan men edilmişlerdir. Ancak mahrem hariç, kadın, mahrem olanlara selam verir" derler.
Şâfiî fakih el-Mütevelli der ki: "Kadın erkeğin zevcesi veya mahremi veya câriyesi ise o zaman selamlaşma, erkeğin erkeğe selamı gibi olur. Kadın erkeğe yabancı ise, bakılır güzelse ve onun sebebiyle fitneye düşmekten korkulursa, ister ilk vermede isterse mukabelede selam câiz olmaz. Kim erken başlayarak selam verirse mekruh bir iş yapmış olur. Öbür tarafın mukabele etmemesi gerekir, kadın, fitneden emin olunan bir yaşlı ise, selam caizdir."
İbnu Hacer bahsi şöyle tamamlar: "Şu halde, bu görüşle Mâlikîler arasındaki farkın özü, gencin güzel olup olmamasına dayanıyor. Mâlikîler genç için ayırım yapmazken, burada güzel olanı tefrik edilmektedir, çünkü güzellik, mutlak gençliğin hilafına fitneye düşme sebebidir. Şayet bir mecliste kadın ve erkek beraber olursa, fitneden emin olma durumunda selamlaşmaları caizdir."
Kadınla Selamlaşma Meselesinde İmam-ı Nevevî'nin Açıklaması:
Kadınlara selam bahsini Nevevî daha vâzıh bir özetlemeye tabi tutar. Der ki:
* "Kadınlar cemaat halinde iseler onlara selam verilir."
* "Kadın tekse, ona kadın, kocası, efendisi, mahremi selam verir;
* "Kadın kendisine şehvet duyulmayacak kadar yaşlı ise yabancı erkeğin ona selam vermesi müstehabtır, kadının da erkeğe selam vermesi müstehabtır. Bunlardan hangisi önce vermişse mukabele diğerine gerekli olur."
* "Eğer kadın, şehvet duyulan biri ise genç de olsa, yaşlı da olsa ona ecnebî erkek selam vermez, erkeğe de kadın vermez. Şayet biri selam verecek olsa, mukabeleye müstehak olmaz ve hatta mukabele mekruh olur. Bu, mezhebimizinin (Şâfiî) ve cumhurun görüşüdür." (Kütüb-i Sitte)
Sonuç olarak;
Teyze yeğeninin mahremi olduğundan selamlaşmak her halükarda caizdir. Kuzen (teyzekızı, amcakızı yada halakızı) erkeğe yabancı hükmünde olduğundan -ancak fitneden emin olunduğunda- selam verilebilir. Aksi takdirde selamlaşmak caiz olmaz. Bir dükkana yahut bir topluluğa girildiğinde kadın-erkek karışık ise (yine fitneden emin olunmak şartı ile) selam vermekte bir mahzur görülmemiştir.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Teyzemize ve kuzenimize selam vermek caiz mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com