" Fıkıh " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yatsı namazının ilk sünneti hadislerde var mıdır?

Yatsı namazının ilk sünneti ile ilgili sahih bir hadis olmadığı söyleniyor. Bu doğru mu? Peygamberimizin (asn) akşam ile yatsı arasında 4 rekat namaz kıldığı bununda evvabin namazı olduğu yönünde bir rivayet var mıdır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Yatsı namazının ilk sünneti gayr-i müekked sünnetlerdendir.
Hanefilere göre:
Yatsı namazının farzından önce dört rek'at kılmak gayr-ı müekked sünnettir. Buna ilişkin olarak Hz. Aişe (ra), şöyle bir rivayette bulunmuştur:
“Resûlullah Efendimiz (asm), yatsı namazından önce dört, yatsıdan sonra da dört rek'at (nafile) kılar, bilâhare yatağına uzanırdı.” (Darimi, Salat, 43)
Şafilere göre:
 "İki ezan (yani ezan ile kamet) arasında namaz kılınır." (Ahmed b. Hanbel, IV/86, V/54,56,57; Buharı, Ezan, 14,16; Müslim, Müsatirûn, 304; Ebü Dâvûd, Tetavvu', 11; Timizi, Salat, 22; Nesâi, Ezan, 39; İbn Mâce, İkame, 110; Darimi, Salat, 145)
Buradaki iki ezandan maksat; birincisi vaktin ezanı, diğeri de ikâmettir. Yatsı namazından önce iki rek'at olarak kılınan namaz da bu cümledendir.

Malikilere göre:
Yatsı namazından önce nafile kılmakla ilgili sarih bir nass mevcûd değildir. Gerçi Peygamber Efendimizin, yukarıda geçen “Her iki ezan arasında namaz vardır” hadîsine göre hareket edersek, yatsı farzından önce de nafile namaz kılmak müstehab olacaktır. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. Ceziri)
Ayrıca sahabe yatsının farzından önce Peygamberimiz gelinceye kadar bol bol namaz kılar ve Kur'ân okurlardı. Bu nedenle yatsıdan önce namaz kılmak tavsiye edilir. (Müsned)
Sünnet-i müekkede ve sünen-i hüdâ denilen sünnetlerin yapılmasında sevab; bile bile terk edilmesinde itab (azarlama) vardır. Gayr-i müekkede ve "zevâid" denilen sünnetlerin yapılması ise, pek güzeldir. Sev¬gili, muazzez Peygamberimize uymanın bir alameti olduğundan sevaba, ve Peygamberimizin şefaatine vesilesi olacağı umulur. Fakat terk edilmesi, kı¬nanması gerekmeyen bir hâdisedir. Bilinmelidir ki Hanefî uleması sahâbe-i ki¬ramın takib ettikleri zühd ve takva yolunu da "sünnet" saymışlardır. (Sünen-i Ebu Davud)
Farz namazlarda bilerek veya bilmeyerek yapılan hatalar, sünnet namazlar ile kapatılır
İslam, insanın günlük hayatını ilahi nizam düzeyinde değerlendirirken bedenle ruh, dünya ile ahiret arasında köprü kurar ve denge sağlamayı emreder. Böylece iki hayata birden sarılmanın gereğini belirtirken, her iki hayatta mutlu ve bahtiyar; huzurlu ve güvenli olmanın gerçek kıstas ve ölçüsünü ortaya koyar.
Farz namaz, aklı başında ergen olan her müslümanın bizzat yapması lüzumlu ibadettir. O bakımdan bu ibadet hiçbir zaman vekil tutmak suretiyle eda edilemez. Zira her müslümanın namazı vakitlerinde kemal-i edep ve huzur ile kılmasının sayılmayacak kadar ecirleri söz konusudur. Farz namazlarda bilerek veya bilmeyerek birtakım kusurlar meydana gelirse, sünnet namazlarla bu açıklar kapatılmış olur. O bakımdan vakti ve sıhhati müsait olan mü'minlerin farz namazlarla birlikte sünnet namazları kılmaları tavsiye edilmiş ve bununla Resulullah'a (asm) daha çok yaklaşma imkanının doğacağına dikkat çekilmiştir.
Böylece İslam, zamanı ve sıhhati müsait olanlara bir yandan sünnet namazları, bir yandan da nafile namazları tavsiyede bulunur ve bununla insanın bir günlük hayatını en güzel ve en dengeli şekilde değerlendirme yolunu gösterir. (Ahkâm Hadisleri)
Evvabin namazı 
Akşam namazının sünnetinden sonra kılınan altı rekâtlık gayr-i müekked namaza "evvabin namazı" denir.
Hz. Sevbân'dan nakledilen şu hadis, evvâbin namazının önemini belirtir:
"Allah Resûlü, günün yarısından sonra namaz kılmayı severdi. Hz. Âişe, "Ya Resulullah, sen bu saatte de mi namaz kılmayı seviyorsun?" dedi. Resulullah (asm): "Bu saatte gök kapıları açılır ve Hak Teâla Hazretleri, bu saatte kullarına rahmetle bakar. Bu namaz Âdem, Nuh, İbrahim ve İsâ'nın devam ettikleri bir namazdır" buyurdular (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, Terc. A. Davudoğlu). Evvâbin namazının dört rekât olduğuna dâir çeşitli hadisler nakledilmiştir. Akşam namazından sonra ve altı rekât kılındığına dâir hadisler de nakledilir ve bunların uygulamada daha yaygın olduğu bilinmektedir. (Tirmizî, Salat)
Akşam namazının sünnetinden sonra iki ilâ altı rekat arasında kılınan nafile namaza da "evvâbin" denilmiştir. Hz. Peygamber, akşam namazından sonra altı rekat nâfile namaz kılanın evvâbinden (günah işleyip, arkasından hemen tövbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu ayeti okumuştur: "Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer sâlih kimseler olursanız, hiç şübhesiz ki O, çokça tevbe eden kimselere çok mağfiret edendir." (İsra, 25)
(İslam Fıkıh Ansiklopedisi)

Anlaşılacağı üzere evvabin namazı ile yatsı namazının ilk sünnet namazı farklı namazlardır.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yatsı namazının ilk sünneti hadislerde var mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com