" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Din nedir?

Din ne demektir?

Cevap:

Din; arapça bir kelime olup "dal, ye, nûn" harflerinden meydana gelmiştir. İnsanların yaratıcılarına olan imanlarını, ona yapacakları ibadetlerin bütününü ve bu imana göre davranışlarının nasıl olması gerektiğini düzenleyen inanış yoludur.
Din, Allah ile kul arasındaki irtibattır
İnsan Allah'ın varlığını kâinata dikkatle baktığında görebilir. Fakat Allah'ın insanı niçin yarattığını, kullarından neler istediğini, nelerden razı olup nelerden razı olmadığını, yaratıcısına nasıl ibadet etmesi gerektiğini, ölümden sonraki hayatta Rabbinin kendisine neler hazırladığını ve bunlar gibi daha pek çok merak edilen soruların cevabını kendi aklıyla bulamaz. Kendini yaratan zatı tanımak ve sevmek isteyen insan, bu ihtiyacını ancak din ile karşılayabilir.
Din, insanın kişisel ve toplumsal hayatını düzenleyen Cenab-ı Hakk’ın ilahi kanunlarıdır
Madem kâinatın ve insanın sahibi ve yaratıcısı Allah’tır. Elbette Allah'ın kanunları hem kâinat hem insan için en önemli ihtiyaçtır. Mesela bir cihazın zarar görmemesi ve ondan gerektiği şekilde istifade edilebilmesi için mühendisinin kullanma talimatına uyulması gerekir. Çünkü o cihazı en iyi bilen, onu yapandır.
Allah da insanlık âleminin ihtiyacı olan kanunları hak dinler ile karşılamıştır. İşte din; kâinatın, dünyanın, hayatın ve insanın yaratılış gayelerini ve var oluş şekillerini açıklayarak, onları manasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İnsanların toplum hayatında barış içinde ve kardeşçe yaşamalarını sağlar, hakiki saadete ulaştırır.
Nitekim insanlık ilahi dinleri kabul etmese de elbette kuralsız kalamayıp kendilerine maddi-manevi kanunlar belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Fakat en dâhi insanların koyduğu kanunlarındahi nihayetsiz bir ilim ve kudretle şu muhteşem kâinatı yaratan bir Rabbin kanunlarına yetişebilmesi ne derece mümkün olabilir?
Din; İslam, iman ve ihsan diye ifade edilen üç kademeyi de içine alır
İslâm, iman, ihsân diye ifade edilen her üç kademe, din’in kapsamı içerisindedir.
Abdullah b. Ömer bir hadis anlatmaya başladı ve dedi ki:
Bir zamanlar Resûlullah’ın (asm) yanında idik. Bu esnada elbisesi bembeyaz saçları simsiyah bir adam çıkageldi. Üzerinde yolculuk izleri görülmüyordu, içimizden hiçbir kimse de kendisini tanımıyordu. Bu kimse Resûlullah’ın (asm) yanına geldi dizini Resûlullah’ın (asm) dizine yapıştırdı ve:
“Ey Muhammed! İman nedir?” Diye sordu. Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe, hayır ve şerri ile kadere inanmaktır.”
Sonra o adam “İslam nedir?” diye sordu. Resûlullah (asm) buyurdu ki:
“Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in, Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet edip namazı kılmak zekât vermek haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”
Sonra o adam “ihsan nedir?” Diye sordu. Resûlullah (asm) de şöyle buyurdu:
“Allah’ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen bile o seni her an görmektedir.”
Tüm bu sorduğu sorularda Rasûlullah'ın (asm)cevabı üzerine o kimse hep “doğru söylüyorsun” diyordu…(Müslim, Nesaî)
Gelen o zat sorularının cevabını alıp gittikten sonra Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:
“O, Cebrail'di. Size dininizi öğretmek üzere gelmiştir. Böylece o, bunların hepsinin dininizin kapsamına girdiğini açıklamış oluyor.” (Mecmû'u Fetâ vâ)
Din bir imtihandır
Cenab-ı Hakk “din” diye adlandırılan ilahi kanunlarını koyarak insanları imtihana tabi tutmuştur. Ta ki mahşer gününde hesap vaktinde âli ruhlar ve aşağı ruhlar birbirinden ayrılsın. Ebu Bekir’lerin ve Ebu Cehil’lerin farkı ortaya çıksın.
Din, insanlığın ihtiyaç duyduğu küllî akıldır
Her ferdin aklı, adaleti tam anlamıyla anlamaktan aciz olduğundan, külli bir akla ihtiyaç vardır ki; fertler o külli akıldan istifade etsinler. Yoksa herkes kendi bildiği doğruları uygulamaya kalkar. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ise ancak şeriattır, Allah'ın kanunlarıdır.
Son din İslamdır
"Allah katında din, şüphesiz İslâmdır." (Al-i İmran Suresi/ 19)
"Kim İslâm'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette de zarara uğrayanlardandır." (Al-i İmran Suresi/ 85)
"Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Buna şâhit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler." (Fetih Sûresi/ 28-29)
Ayrıca Din;
Milliyetin hayatı ve ruhudur,
Kemalin cemalidir,
Saadetin ziyasıdır
Hissin ulviyetidir
Vicdanın selametidir
Beşerin rehberidir
Ruhun gıdasıdır
Aklın ve fikrin terakkisini sağlar
Nasihattir
Tam bir adalet ve fazilettir
“Din hayatın hayatı, Hem nuru, hem esası, İhya-yı din ile olur Bu milletin ihyası.” (Bediüzzaman Said Nursi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Din nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com