" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Başlarını deve hörgücü gibi yapan kadınlar cennete giremeyecek mi?

Dinimiz Allah'a inan tüm müslümanların en sonunda cennete gideceğini ancak başlarını deve hörgücü gibi yapan bayanların cennetin kokusunu bile alamayacağını söylüyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Hadislerde geçen "cennete girmeyecektir" ifadesi ebediyen girmeyecek manasında değildir

Bana Züheyr b. Harb rivayet etti. (dedi ki) : Bize Cerir Süheyl'den, o da babasından, o da Ebû Lîüreyre'den naklen rivayet etti. (şöyle demiş): Resulullah (asm):

“Cehennemliklerden iki sınıf vardır ki, ben onları görmedim. (Biri) Beraberlerinde sığır kuyrukları gibi kamçılar olup, onlarla İnsanları döven bir kavim, (diğeri) giyinmiş, çıplak, eğrilmiş ve eğrilten bir takım kadınlardır! Başları eğri deve hörgüçleri gibidir. Bunlar cennete giremeyecek, onun kokuşunu da duyamayacaklardır. Hâlbuki cennetin kokusu şu kadar ve şu kadar mesafeden duyulacaktır.”  buyurdular. (Müslim, Cennet, 52 ( 2128)

“Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir, Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, içki düşkünü olan kimse, verdiğini başa kakan kimse.” (Nesai, Zekât, 69 (5,81)

Cennete girmemesi, ilk girenler arasında olmaması demektir. Ebediyen cennete girmeyecek demek değildir. Sayılan fiiller haram ise de, küfrü gerektirmezler. Fasığın cezası ebedi cehennem değildir. (Kütüb-i Sitte, c.16, s.349)

Peygamber Efendimiz (asm) hadis-i şeriflerde bayanların başlarını deve hörgücü gibi yapmalarını yasaklamıştır

Abdullah b. Ömer’den (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu duyduğu rivayet edildi:

“Ümmetimin son zamanlarında hayvanlar üzerindeki eğerlere binen bir takım adamlar olacak ki; onlar, mescitlerin kapısı önünde konaklayan, kadınlarının üzerinde süslü elbiseler olduğu halde çıplak, vücudlarının bazı kısımları açık ve başlarını deve hörgücü gibi çeşitli süslerle kabartmışlardır. İşte o kadınlar, Allah’ın rahmetinden uzak olup lanetlenmişlerdir. Eğer sizden sonra başka bir ümmet gelecek olsaydı, sizden önceki ümmetlerin kadınlarının size hizmet ettiği gibi sizin kadınlarınız da onlara hizmet ederlerdi.” (İbn-i Hıbban)

Resulullah (asm) bir rivayette:

“Ateş ehlinden iki sınıf vardır. Henüz onları görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi bişeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiş çıplak kadınlar ki bunlar Allah’a (cc) taatten dışarı çıkmışlardır. Bunlar, başkalarını da baştan çıkarırlar başları deve hörgücü gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Halbuki onun kokusu şu kadar uzak mesafeden duyulur.” buyurdular. (Müslim)

Başlarını deve hörgücü gibi yapacak kadınlar tabiri bilhassa günümüzün kadınlarını tabir ediyor gibidir. Kadınlar değişik saç modaları uygulayarak saçlarını muhtelif şekillerde bağlayarak tepelerinde hotoz (Kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık) denen çıkıntıları teşkil etmektedir. Mümin kadınlar gerek giyecekte gerekse baş tuvaletinde hadislerin tehdidini dikkatle göz önüne alıp cennetin kokusundan bile mahrum kalmaktan korkmalıdırlar. (Kütüb-ü Sitte)

Hadiste lanetlenen topuzun ölçüsü deve hörgücü gibi bir görüntü oluşturan topuzdur. Şaçı çok yüksekten –başının hizasını geçecek ya da başla aynı hizada- toplamak bu tarz bir görüntü oluşturacağından hadisin nehyine dahil olur.

Saç örtü altından tesettürün amacını saptıracak ve güzel görüntü oluşturacak bir şekilde toplanmamalıdır.

Günahları sebebiyle cehenneme düşen müminler, günahlarının cezasını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır

"Gökler ve yer durdukçaorada ebedî olarak kalıcıdırlar; ancak Rabbinin dilediği müstesnâ. Çünki Rabbin, ne dilerse hakkıyla yapandır." (Hud, 107)

Cehennemlik bazı insanlar, günahların cezasını çektikten sonra şefaat ile cennete gireceklerdir.

İmran İbnu Husayn (ra) anlatıyor: “Resulallah (asm) buyurdular ki;

“Muhammed’in (asm) şefaati ile bir kısım insanlar cehennemden çıkacak, cennete girecektir. Bunlara cehennemlikler denecektir.” (Buhari, Rikak, 513)

Yine Ebu Said (ra) anlatıyor: “Resulallah (asm) buyurdular ki:

"Mü'minler cehennemden kurtarılıp, cennetle cehennem arasındaki köprüde bir müddet hapsedilirler. Bu sırada, aralarında dünyada geçmiş olan haksızlıklar kısas edilir. Böylece günahlardan temizlenip paklandıktan sonra cennete girmelerine izin verilir. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun, onlardan her biri, cennetteki evini, dünyadaki evinden daha iyi bilir.” (Buhârî, Mezalim 1, Rikak 48)

Bu hadiste, imanla kabre giren herkesin, günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gireceği belirtilmektedir. Ancak, cehennemliklerin birbirlerine karşı işlemiş oldukları zulümler de son defa kısas edilip, günahtan eser kalmadıktan sonra, "şefaat"le cennete alınacaklardır. Hadis, günah kiri bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini ifade eden  "Üzerinde kul hakkı bulunan hiç kimse cennete giremez"  hadisini teyit eder. (Kütüb-i Sitte, c.14 s.468)

Ebu Said el-Hudri’den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) şöyle dedi:

“Ebedi cehennemlik olanlar orada ne ölür, ne de hayat bulur! Ama günahları ve ya hataları sebebiyle cehenneme düşen insanları ise ateş öldürecektir. Onlar yanıp kül haline geldikten sonra kendileri için şefaat izni verilecek ve guruplar halinde getirilip cennet nehirlerine atılacaklar. Sonra cennettekilere:

-Ey cennet ehli, onlara su dökün! denecek. Onlar da sel yatağında biten otlar gibi yeniden canlanacaklar.”

Bunu dinleyenlerden biri “Resulullah (asm) sanki badiyede yaşamış gibi konuşuyor” dedi. (Müslim)

İzahına çalıştığımız hadiste farklı bir husus daha söz konusu edilmekte ve günahkar müminlerin cehennemde ölecekleri, sonra çıkarılıp hayat nehrine atılacakları ve yeniden canlanacakları ifade edilmektedir. (Camiul Usul)

Bir başka hadiste ise:

Ebu Said el-Hudri’den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

“Cennet ehli cennete, cehennem ehli ise cehenneme gider. Sonra (Allah):

-Bakın kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan herkesi oradan çıkarın! buyurur. İnsanlar yanmış ve kömür haline gelmiş olarak oradan çıkarılıp hayat veya haya nehrine atılırlar, orada sel kenarında biten otlar gibi biterler. Siz o otların nasıl sapsarı ve kıvrılmış olarak çıktıklarını görmediniz mi?” (Buhari, Müslim)

Evet bu son hadis-i şerifte de açıkça izah edildiği gibi kalbinde zerre kadar iman bulunan müminler günahlarının cezasını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Ve cennete gireceklerdir.

Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Başlarını deve hörgücü gibi yapan kadınlar cennete giremeyecek mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com