" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hz. İsa (as) yeryüzüne indirilecek mi?

Ahir zamanda Hz. İsa a.s. yeryüzüne inecek mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Hz. İsa’nın (as) ölmeden semaya yükseltildiği ve kıyamete yakın tekrar yeryüzüne indirilip hak dine hizmet edeceği ayet, hadis ve İslam âlimlerinin ittifakıyla sabit olan bir mevzudur. İslam inanç esaslarına dair bütün kelam kitaplarında kıyamet alametlerinden biri olarak zikredilmiştir.  Fakat ne zaman geleceği ve kim olduğu konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü Hz. İsa’yı (as) herkes bilmeyecek ancak nur-u iman ile tanınacaktır.
Hz. İsa (as)’ın ölmeden göğe yükseltildiğine ve bir kıyamet alameti olarak tekrar ineceğine işaret eden bazı Kur’an ayetleri:

“Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de onu astılar; fakat (öldürdükleri kişi) kendilerine, ona (Îsâ’ya) benzer gösterildi. Bil‘akis Allah, onu kendi (katı)na yükseltti.” (Nisa, 157-158)
“Hâlbuki şübhesiz o, (Îsâ’nın âhir zamanda yeryüzüne gönderilişi), kıyâmet için elbette bir bilgi (bir alâmet)tir; sakın onda şübheye düşmeyin ve bana (şeriatime) tâbi‘ olun! Bu dosdoğru bir yoldur.” (Zuhruf, 61)

 Hz. İsa’nın (as) tekrar yeryüzüne indirileceğine dair hadisler:

"Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm gelecek, şeriat-i Muhammediye (a.s.m.) ile amel edecek." (Buhari, Mezâlim: 31; Büyû': 102; Müslim, Îmân: 242, 343; İbni Mâce, Fiten: 33.)
"Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman Kıyamet kopmaz... Biri de İsa (as)'ın inmesi..." (Müslim, Kitabü-l Fiten: 39)

“Meryem oğlu İsa adil bir hâkim ve adaletli bir imam olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır...” (Sünen-i İbni Mace)

"Nefsim kudret elinde olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin ederim! Meryem oğlu İsâ'nın, aranıza adâletli bir hâkim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır." (Buhari, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizi)

 “Onunla (Hz.İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, beyaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağmur yağmasa da saçından su damlayacaktır.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tırmizi)

"İmamınız kendinizden (Mehdi) olduğu halde Meryem oğlu (İsa) içinize indiği zaman acaba nasıl olursunuz?" (Müslim)
Hz. İsa'nın (as) İnmesi Mütevatirdir:
İbn-i Hacer, Taberi ve İbn-i Kesir gibi bir kısım büyük hadis âlimleri İsa (as)’ın nüzulü meselesinin mütevatir bir konu olduğunu söylemişlerdir. Bir rivayet mütevatir derecede çokça rivayet edilmişse artık ona inanmak imani bir mecburiyet halini almaktadır.

İmam-ı Azam, Maturidi, Eş’ari, Taftazani, Fahr-i Razi, Suyuti gibi bütün hadis, kelam ve tefsir allameleri bu konuyu kitaplarında ahirzaman alametlerinden olarak zikretmişlerdir. Hatta Şia ve Mutezile imamlarının dahi bu konuda ittifakı vardır.
Asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin bu konudaki izahları şöyledir:

“Dinsizlik cereyânına karşı ayrı ayrı iken mağlûb olan Îsevîlik (hristiyanlık) ve İslâmiyet ittihad (birleşme) netîcesinde, dinsizlik cereyânına galebe edip dağıtacak isti‘dâdında iken; âlem-i semâvâtta cism-i beşerîsiyle (insânî bedeniyle) bulunan şahs-ı Îsâ Aleyhisselâm, o dîn-i hak cereyânının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sâdık (dosdoğru haber veren Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm), bir Kâdir-i külli şey’in (herşeye kudreti yeten Allah’ın) va‘dine istinâd ederek (dayanarak) haber vermiştir. Mâdem haber vermiş, haktır; mâdem Kâdir-i külli şey’ va‘d etmiş, elbette yapacaktır. (...) Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî Îsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havâssı (ona yakın seçkin bir tâife), nûr-ı îmân ile onu tanırlar. Yoksa bedâhet derecesinde (apaçık bir şekilde) herkes onu tanımayacaktır.” (Mektûbât, 15. Mektûb)
“Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak.” (Mektûbât, 29. Mektûb)
“Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı (derin imanlı yakın talebeleri), nur-u imanla (iman gücü) onu tanır. Yoksa, bedâhet (aşikarlık) derecesinde herkes onu tanımayacaktır.” (Mektûbât, 15. Mektûp)
“Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzûlü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselâm olduğu, nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez.” (Şualar, 5. Şua)
“Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazret-i İsa’nın semavi nuzulü kat’i olmakla beraber…” (Kastamonu Lahikası)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hz. İsa (as) yeryüzüne indirilecek mi?
 

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com