" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kabir azabını beden mi çeker, ruh mu?

Kabir azabını beden mi çeker, yoksa ruh mu?

Cevap:

Resulullah (asm): “Kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler, onların azabını hayvanlar işitir!” buyurdu.
Birçok hadîs-i şerîf, kabir azabının varlığını açık ve kesin bir şekilde ifade eder. Âlimler bu konuda ihtilaf etmez. Fakat bu azabı ruh mu, yoksa ceset mi çekeceği konusunda farklı görüşler vardır.

Kabul görmeyen bir görüş; azabın sadece bedende olacağıdır

İbn-i Cerîr ve Kerrâmiye fırkasından bir grup kimse, kabirde azabın sadece bedene vâki olacağını söylemiştir. Bunlara göre Allah (cc) ölünün bedeninde; işitecek, anlayacak, elem ve lezzeti duyacak bir idrak yaratmıştır.

Bazı âlimler ise; sadece ruhun azap çekeceğini söylemişlerdir

İbn-i Hazm ve İbn-i Hubeyre azabın sadece ruh üzerine olacağını söyleyenlerdendir. Bunlara göre ruh, artık cesede bir daha dönmez.

Kabul edilen en kuvvetli görüş ise; azabın hem ruha hem bedene verilmesidir

Âlimlerin ekserîsi ilk iki görüşü kabul etmezler ve “Hadiste sabit olduğu üzere ruh, cesede veya cesedin bir kısmına döner.” derler. Azap eğer sadece ruha verilseydi, hadiste beden de hususî şekilde zikredilmezdi. Ölünün bedenen dağılması buna manî değildir. Çünkü Allah (cc) cesetten bir parçayı iâde etmeye, bu parçaya hesap sormaya kâdirdir, tıpkı bedenin eczâsını bir araya getirmeye kâdir olduğu gibi. (Kütüb-i Sitte)

İmam-ı Gazâlî de, kabir azabının hem cisme hem de ruha uygulanacağını ve Allah'ın (cc) dilediği zamana kadar süreceğini haber vermiştir.
(İhya-yı Ulumi’d-Din) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kabir azabını beden mi çeker, ruh mu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com